Bijbelstudie: Gods Woord

Schriftlezing: Galaten 1:1-12

Oorsprong en geadresseerden

De oorsprong en de geadresseerden van Gods Woord. Exodus 24:12. Let op wanneer het Woord gegeven werd en voor wie het bestemd was. De voorzegging van de profeet, die in de verre toekomst spreken zal. Deut. 18:16-18

Ontwikkeling in de geschiedenis

Vele eeuwen later herinnert Asaf Israël aan Gods woorden voor komende generaties. Ps. 78:1-8. Wat was de waarschuwing van de profeet voor het volk Israël? Jes. 8:20. Waarop beriep de Here Jezus zich toen Hij verzocht werd en met welk gevolg? Matth. 4:4, 7 en 10. Wat levert onderzoek van Gods Woord op? Joh. 5:39. Aan welke profetie herinnerde Petrus de discipelen na de Hemelvaart? Hand. 1:16. Wie was die profeet en wat zei hij? Ps. 41:10.  Gebeurde dat ook? Matth. 26:23; Marc. 14:18; Luc. 22:21; vooral niet vergeten Joh.13:18.

Verantwoordelijkheid van gelovigen

Wat moeten we als gelovigen doen met wat er verkondigd wordt? Hand. 17:10-12. Wat was het voordeel voor de Joden? Rom. 3:1-2. Welk gevaar bestaat er voor gelovigen en hoe moeten we daarop reageren? Gal. 1:6-12. Wat zei Paulus over de herkomst van Gods Woord?  2 Tim. 3:16-17. (Staten Vert.)

Uitleg van Gods Woord

Als de betrouwbaarheid van Gods Woord vastligt, hoe is het dan met de uitleg ervan? 2 Petr. 1:19-21.

Onveranderlijkheid van Gods Woord

Ligt Gods Woord eens en voor altijd vast en wat is het uitzicht ? Openb.22:18-20

De Mens

Schriftlezing Gen. 1:1, 26-31

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Gen. 1:1. Begin zonder lidwoord. God schiep de mens, 1:27.  Ex nihilo, dat wil zegeen: uit het niets.
De Here God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen Gen. 2:7.

 • Levensvoorwaarde: Gen. 2:16-17. (lett/fig.)
 • Bijbelse samenstelling van de mens: geest, ziel en  lichaam. 1 Thess. 5:23;
 • Instrument voor onderscheiding: Hebr. 4:12.
 • Situatie van de ongelovige en oplossing: Ef. 2.1-5.
 • Onbegrip ongelovige: 1 Cor. 2:14.
 • Leefwijze van ongelovige en oplossing:  1 Joh. 3:8
 • Leefwijze en bescherming van de gelovige: 1 Joh. 5:18
 • Machtsgebied van de Boze:  1 Joh. 5:19
 • Wat ontbreekt de natuurlijke mens?  Judas 1:19

Voor de oude Grieken was de psuchikos (ziel = verstand, wil en gevoel), het hoogste. Daarbij werd de pneumatikos (geest), die de eerste plaats toekomt, onderdrukt.

De sarkikos (lichaam) heeft de organen/ledematen om de wil en het verlangen van de psuchikos (ziel) of de pneumatikos (geest) uit te voeren. Het gaat er om, wie het voor het zeggen heeft.

Bij de ongelovige, is het de natuurlijke mens, dat is de ziel (verstand, wil, gevoel) Daar hij geen persoonlijke relatie met God heeft, daar hij niet wedergeboren is, is zijn geest dood.

Bij de gelovige, de geestelijke mens, is dat de geest, die door Gods Woord en de Heilige Geest geleid behoort te worden, maar dat niet altijd doet.

Dit is het gebied van de geestelijke strijd, Rom. 7:14-26.

Door het geloof wordt de zondaar gerechtvaardigd, waarna het proces van de heiligmaking begint, Hebr. 12:14

Daarbij moet de gelovige zich in totale overgave aan de Heer geven. Voor wie op Hem bouwt, geldt als realiteit :

“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,” 1 Cor. 1:30

Het Profetische Woord – deel 2

Het Oude Israël in de profetie – het verleden

De roeping van Israël. Jes. 42:6. Centripetaal. Dat wil zeggen: middelpunt zoekend. Gods bedoeling met Israël was en is nog altijd, dat de wereld ziet hoe God handelt naar de mens toe. Israël is daarbij Zijn instrument. In een vorige Bijbelstudie werd Jesaja 61:1-2 genoemd:  “De Geest des Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft.” Toen de Here Jezus op aarde was, was dat letterlijk zo. “Hij zei: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Matth.3:2. Daarmee kreeg Israël een voorproef van het Koninkrijk Gods: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Matth.10:8. Dit gebeurde letterlijk, tot de leiders het Koninkrijk verwierpen. Joh. 19:12. Moet ik me daar als niet-Jood druk over maken? Ja, “Want het heil is uit de Joden, Joh.  4:21-22. Is daarmee de kous voor Israël af? Nee!

Het Messiaanse Israël en de Gemeente – het heden

Op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort in Jeruzalem. Daar waren de Joden en Jodengenoten uit vele landen bijeen. Daar ontstond  de Joods-Messiaanse Gemeente. Hand. 2:12, 37. De roeping van de Gemeente. Matth. 28:18-19. Centrifugaal, dat wil zeggen: “naar het middelpunt trekken,” het tegenovergestelde van centrifugaal, “middelpunt vliedend.” Denkt u maar aan de ons belende centrifuge, waar de dames het wasgoed in doen. Bij die gebeurtenis waren geen niet-Joden betrokken. Die kwamen later. Rond het jaar 50 werd in Antiochië pas van Christenen gesproken. De zo ontstane gemengde Gemeenten noemen we vandaag de christelijke kerk. Niet door lidmaatschap van een kerkgenootschap, maar door bekering en wedergeboorte mogen we deel uitmaken van die Gemeente. Als we alleen bezig zijn met de vraag: “hoe word ik behouden” is dat tekort door de bocht. We maken deel uit van een grote gemeenschap. Ook wij staan in de lijn van de profetie. We moeten goed onthouden, dat het “heil is uit de Joden,” Joh. 4:22. Langs die weg ontvangen wij als niet-Joden het heil. Wat ging er aan vooraf? Wat zei Paulus tegen de Joodse leiders in Rome?

“Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken,  zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!” Hand. 28:25-28.

Het Messiaanse Rijk – de toekomst

Hoe wordt het herstel tussen God en Israël bereikt? Wat profeteerde Zacharia?

“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.” Zach. 12:10.

En wat schreef Paulus aan de Gemeente in Rome?

“Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.” Rom. 11:1. Daar wordt de profetische lijn opgepakt.

“Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.  2 En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des Heren, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers.” Jes. 14: 1-2 en

Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden. Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. Rom. 11:13-27.

Na grote beproevingen blijft er een heerlijke toekomst voor Israël:

“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;  want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.” Jes. 11:1-12.

Het toekomstperspectief is:

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.” Openbaring  5:13

“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.” Openb. 11:15.

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Openb. 19:7-9.  

 

Het profetische Woord

Tekst Jesaja 61:1-2

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God …

1e Schriftlezing – Jesaja 61:1-11

In het Evangelie van Lucas lezen we de voorlopige vervulling van deze profetie. Hier blijkt, dat die profetie ook nu nog niet helemaal vervuld is:

2e Schriftlezing – Lucas 4:14-21

Studie

Is profetie belangrijk? Tijdens de verheerlijking van de Here Jezus op de berg zei God: Mattheüs 17:5 en 2 Petrus 1:17-19

Van de 39 Oudtestamentische boeken zijn er 17 profetisch, (40+%); Van de Bijbel is 25%  profetisch. Profetie is Gods Woord werd in hen gelegd: 2 Timotheüs 3:16. “Ingegeven” is theo-pneustos, (door) God geademd. Niet hun mening maar Gods Woord. In welke eeuw of situatie ook, ze spreken elkaar niet tegen. Geen onzekerheid. Nu de uitleg. Wat heb je aan verschil van mening? Wat zei Johannes? Johannes 14:16-17; 16:13; en Paulus: 1 Corinthiërs 2:12-14. Voor ongelovigen (zelfs professors) blijft profetie een gesloten boek. De enig veilige regel voor uitleg van Gods Woord is de Bijbel zelf. Gods Woord spreek zichzelf nooit tegen. De Here Jezus zei tegen de discipelen: Johannes 16:12-13. Gods Woord legt zichzelf uit en we hebben de verlichting van de Heilige Geest. Wat letterlijk uitgelegd kan worden, moet letterlijk uitgelegd worden, wat symbolisch bedoeld wordt, moet symbolisch verstaan worden.

God zegt toch niet een ding maar bedoelt wat anders. Wie Jesaja en Lucas naast elkaar legt ziet, dat het tweede deel van Jesaja’s profetie ontbreekt. Iets  vergeten? Het was toch maar de helft van wat de profeet Jesaja gezegd had.

Het aangename jaar des Heren, geen woord over de wraak. Een voorlopige vervulling van Jesaja’s profetie. Wraak is nog toekomst: de Grote Verdrukking. Wel letterlijke uitleg maar niet bij toekomstverwachting. Op dat punt volgden ze de Rooms-Katholieke leer. Het zwaartepunt bij de vraag: zekerheid van behoud. Luther: “waar vind ik een genadig God?” Wij staan nu eeuwen verder in de tijd. We kunnen nu dingen begrijpen, die vroeger niet begrepen werden. Maar, wij weten nu ook nog niet alles, nog lang niet. En speculeren moeten we niet doen: 1 Corinthiërs 4:6.

Bijbelstudie Het Gebed

Schriftlezing 1 Thessalonissenzen 5:1-18 “Voortdurend gebed.” 

“Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” 1 Thess. 5:18

Studie

Naast het Woord van God, is het gebed het krachtige wapen, dat de gelovige bezit. Daarbij staat: bidt zonder ophouden. Het geldt de hele Gemeente, niet enkele “specialisten.” Het is de adem van de ziel. Bidden staat in een context.

Paulus gaf de Gemeente huiswerk op. Het bidden staat tussen blijdschap en dankzegging. De Geest mag niet gedoofd worden, en de profetie niet veracht. We kunnen even vooruit. Hoeveel tijd per dag voor gebed? Moet zonodig iets in onze agenda veranderd worden? Prioriteit stellen. We hebben geen tijd, het gaat erom hoe we die indelen. Kan iets belangrijker zijn dan het gesprek met God? De predikantsvrouw Susan Wesley had tien kinderen, hulp had ze niet. Een apart vertrek om te kunnen bidden was er niet. Om te bidden trok ze haar schort over haar hoofd. Heeft het wat opgeleverd? Twee predikanten: John en Charles Wesley. de grote Engelse Opwekkingspredikers. Het gebed van een moeder is heel erg belangrijk. In Frankrijk brak de Revolutie uit, het begin van de moderne tijd, in Engeland de grote Opwekking. John mocht niet meer in de kerk preken, dan in de openlucht. Charles schreef 6000 gezangen. George Whitefield kreeg werd met straatvuil bekogeld. Europa was modern geworden,  God hoefde niet meer. Ik las een Franse krant, “als er een God is, moeten we Hem doden.” De moderne tijd is voorbij. We zijn nu postmodern. God mag weer, maar niet de God van de Bijbel. God zei: laat ons mensen maken. De mensen zeggen: laat ons goden maken. We zijn eigenlijk allemaal god. Wat veranderde vroeger de situatie? En vandaag? Het gebed. 108x in de Bijbel.

Hoe vaak? “Driemaal daags verricht hij zijn gebed.” Daniel 6:14.

Wanneer? “dat Hij (Jezus) naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.” Lucas 6:12.

Eendrachtig: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Hand. 1:14; verder 12:12; Rom. 12:12; Col. 4:2.

Leiders: “Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord.” Hand. 6:4.

Allesomvattend: Fil. 4:6.

Huwelijk: 1 Cor. 7:5

Ziekte/zwakte: Jac. 5:14-16. Dit alles samen is ons huiswerk.

Het volk, dat Opwekking ervaart, zal een gehoorzaam volk zijn. (L. Ravenhill)

De Heilige Geest en de positie van de gelovige in Christus

 Zekerheid geloof

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;  want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.” Romeinen 10:9-11

(Twee voorwaarden voor behoud. Voor wie ze aanvaardt geldt het volgende):

Positie in Christus

“Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.” Hebreeën 10:14-15. (Dat is in het verleden vastgelegd)

“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.” 1 Corinthiërs 1:30

Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6:11

(Dat is de werkelijkheid nu.)

Doop en Vervulling met de Heilige Geest

“Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” 1 Corinthiërs 12:13

(Wie tot geloof komt, wordt in het Lichaam van Christus, de Gemeente, ingelijfd. Daar is voortaan zijn/haar positie. Dat is iets anders dan de Kerk)

 

“En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:4

(In die positie ontvangt de gelovige de vervulling met de Heilige Geest voor dienst en getuigenis nu)

 

Verzegeling met de Heilige Geest

“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.” Efeziërs 1:13-14

(De verzegeling is het onvervreemdbaar garantiebewijs van de komende verlossing)

58e Bijbelstudie – De Brief aan de Gemeente Efeze – Openbaring 2:1-7

De Gemeente ontmaskerde valse apostelen als leugenaars. Het was een model Gemeente. Toch was er een bezwaar, een ernstig probleem zelfs:

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt,” Openb. 2.4.

Uit de jaren 56, 64 en 96 staan in de Bijbel drie moment opnamen van deze Gemeente. Een tweede generatie laat vaak de beginlijn los. Paulus kwam in Efeze, waar hij Gods Woord verkondigde. (Hand. 19.3vv.)  Daarop stichtte een 2-jarige Bijbelschool. Zo hoorde Klein Asia, (Turkije) Gods Woord.Dit gebied was zo groot als Frankrijk en West-Duitslandbij elkaar. Overal stuitte hij de apostel op tegenstand. Er waren in het kustgebied 200 heidense tempels en altaren. De bevolking leefde in vrees voor de afgoden. Verspreid waren er Joden, die uit  Babylonië gedeporteerd waren. Hun geloof was vermengd met on-Bijbelse opvattingen. Ook van die kant was fel verzet,m en iet het minste.. Het boek Handelingen meldt dat verschijnsel in 24 verslagen.

In Efeze kwam de apostel bovendien in botsing met de machtige vakbond van de zilversmeden. Toch ontstond er een Bijbelse Gemeente! Ook de nieuwe Christenen van Efeze kregen het niet gemakkelijk. Hun bekering betekende een radicale breuk met de Babelcultuur. Het is een wonder, dat de Gemeente in stand bleef. Het duurde niet lang of het gevaar kwam niet alleen van buiten, maar van binnenuit. Paulus drong aan op waakzaamheid. Drie jaar lang had de Gemeente Gods Woord gehoord. Toen Paulus voorgoed afscheid van hen nam, waarschuwde hij ervoor, dat na zijn heengaan “grimmige wolven zouden binnenkomen, die de kudde niet zouden sparen.”

Maar het werd nog erger: “Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken,” Hand. 20:29-30.

In de Gemeente van Christus is het oppassen geblazen. Al eerder had de apostel Paulus  aan de Gemeente in Corinthe geschreven: “doet, wie niet deugt, uit uw midden weg,” (1 Cor. 5:12). Zo wordt er gelukkig niet altijd over gedacht. Het is een uitermate pijnlijk proces. Velen denken wellicht, dit is niet meer van deze tijd. Er wordt nogal eens vergeten, dat in de Gemeente van Christus andere normen gelden dan in de maatschappij. Gelukkig wordt er in de samenleving ook wel ingegrepen. Denk aan een chirurg. Als de patiënt een kwaadaardig gezwel heeft, plakt hij er geen pleister op, maar snijdt het kwaad eruit. Dat doet hevig pijn, Daaronder lijdt het hele lichaam. Voor de Gemeente van Christus is het niet anders. Het is een uiterste middel, dat soms nodig is om erger te voorkomen. In de samenleving geldt het motto: ieder doet waar hij zin in heeft. In de Gemeente gaat het om de Liefde tot de Waarheid, en die is soms hard. De Gemeente in Efeze had dat losgelaten. Al het goede, dat in de Gemeente bestond, kon dit niet goedmaken . Vandaar de oproep: Bekeer u., dat wil zeggen, kom terug op uw schreden. Het gaat niet om kerkje spelen, maar om Gemeente van Christus te zijn. Daar waar Christus en  Gods Woord centraal staan.

 

[Mededeling] Deel 10 – Gezichtsbedrog

Het deel voor deze week uit de serie “De zekere toekomst van de Christen,” met de titel “Gezichtsbedrog” is nu te beluisteren.

u kunt deze lezen/beluisteren door op de volgende link te klikken

Gezichtsbedrog

Voor diegene die de vorige delen hebben gemist, kunt u deze lezen/beluisteren door op de volgende links te klikken

A Wonderful Deception

A Wonderful Deception – Een Schitterende Misleiding

Vijf jaar na zijn boek Deceived on Purpose – Doelgericht Misleid, vervolgt de vroegere New-Age volgeling Warren Smith met het openleggen hoe Christelijke leiders – wel- of onbewust – de kerk in een geestelijke val leiden.

Een Schitterende Misleiding onderzoekt kerkelijke beeldspraak, opvattingen, geloof, die eigenlijk dezelfde zijn als die van hedendaags New Age leer. Terwijl Bijbelse profetie verwaarloosd en wegverklaard wordt, wordt de “Nieuwe Wetenschap” gebruikt om de wereld – en de kerk –op de aanvaarding van een Nieuwe Spiritualiteit en een valse New Age Christus voor te bereiden. Het boek laat zien hoe de puzzelstukjes op hun plaats liggen voor “een sterke misleiding, zoals die in 2 Thessalonisenzen beschreven staat.

Schitterende Misleiding prikt door tot in het hart van deze misleiding en bereidt gelovigen in Jezus Christus voor die doeltreffend te weerstaan.

Enkele belangrijke gedeelten in dit boek:

 • Hoe een “brede weg” Christenheid velen in de kerk misleidt
 • Hoe de “Nieuwe Wetenschap” tracht te bewijzen, dat God “in” alles is
 • Hoe Rick Warren doorgaat een met New Age sympathisanten te trekken
 • Hoe gepoogd werd critici van de Doelgerichte Beweging verdacht te maken
 • Hoe de best-seller The Shack in de “schitterende” misleiding past
 • Tien Bijbelse redenen niet te verbinden met de Doelgerichte Beweging

Opstanding

“Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.”

Lucas 24:44-45

Schriftlezing

“En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zei tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”

Lucas 24:36-49

Boodschap

De Opstanding is niet los verkrijgbaar. De Opstanding kan alleen goed begrepen worden, wanneer die in zijn oorspronkelijke kader wordt geplaatst. Met de Opstanding van Jezus op de Paasmorgen denken we meestal niet aan het Oude Testament. We staan er zelden bij stil, dat de inhoud van de 4 Evangeliën bijna helemaal tot het Oude Testament hoort. Met de kruisiging op Goede Vrijdag werd het Oude Verbond afgesloten.

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Johannes 19:30

Daar werd Gods belofte uit het Paradijs ingelost. Wat had God beloofd? De komst van de Verlosser.

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Genesis 3:15

De verlosser voor alle mensen. In het Verbond met Abraham werkte God Zijn heilsplan uit door middel van het volk Israël. God had tegen Abraham gezegd:

“Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”

Genesis 12:2-3

In zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, die haar eigen godsdienst had zei Jezus:

“Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.”

Johannes 4:22

De opstanding van de Here Jezus luidt een nieuwe fase in van Gods heilsplan met de volken. Wat had de Here Jezus daarover gezegd?

“De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.”

Lucas 16:16

Het Lucas-evangelie bevestigt de uitspraak van Jezus met de woorden: “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.” Maar de discipelen begrepen het niet: “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.” Met de Opstanding wordt het Nieuwe Verbond met Israël ingeluid. De Hebreeënbrief zegt over Jezus:

““Gij zijt priester in eeuwigheid – in zoverre is Jezus ook van een beter Verbond borg geworden.”

Hebreeën 7:21-22

Door de Opstanding, het begin van het Nieuwe Verbond gebruikt God het volk Israël voor de uitvoering van Zijn heilsplan voor alle mensen. Over de hectische situatie in de Tempel op de Pinksterdag lezen we:

“Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. (…) dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.”

Handelingen 2:14, 17-18

Dat werd de Messiaanse Gemeente op de Pinksterdag. Toen de discipelen daarna in de Tempel getuigden van de Opstanding van Jezus waren vooral de vrijzinnige geestelijke leiders woedend:

“En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.”

Handelingen 4:1-2

Maar de bezoekers in de Tempel dachten er heel anders over:

“En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, (…) En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.”

Handelingen 4:32a-33

Dit is dus de Joods-Messiaanse Gemeente. Maar het heil is bedoeld voor alle mensen. Hoe krijgen wij er als niet-Joden deel aan? Zelfs tegen de grote Joodse Schriftgeleerde Nicodemus zei de Here Jezus:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Johannes 3:3

Dat is dus de voorwaarde. De apostel Johannes zei: “Het heil is uit de Joden.” Maar als ik iedere dag hoor en zie wat er op de televisie over Israël gezegd wordt, dan klopt dat toch niet! Maar over wie gaat het dan? Over het Israël, dat de Messias verwerpt en de Palestijnen. Over Messiasbelijdende Joden hoor je niet in het nieuws. Dat is de Gemeente, die op de Pinksterdag ontstond. En hoe gaat het verder? Wat zei de apostel Paulus tegen de niet-Joden in de Gemeente van Rome?

“Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, (…) Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? (…) Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.”

Romeinen 11:13-15, 17

Wij mogen er bij zijn.

“Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.”

Efeziërs 2:14-16

Uit dit alles blijkt, dat de Opstanding niet los verkrijgbaar is.

~Dr. K. van Berghem