Beklagenswaardig?

“Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.”

1 Korinthiërs 15:19

Er is een rangorde in de Opstanding. Eerst die, dan die. Het is belangrijk voor ieder mens om te weten, bij welke Opstanding hij hoort. Dat moeten we ook aan anderen kunnen uitleggen. In één tekst geeft de apostel Johannes het slechte en het goede nieuws…

Lees verder

Altijd Pasen

Door Het volbrachte werk van de Here Jezus op Golgotha’s kruis voor ons allen gegeven, waar de dood is vernietigd waar eeuwig leven is gegeven, deze boodschap heeft haast immers de Bijbel zegt het ons allen met klem, we leven in de tijd die heensnelt naar een climax, naar het einde.

Daarom mogen we geloven,vertrouwen dat God bij machte is om mensen als wij te redden, voor de tijd nu en de eeuwigheid die spoedig aanbreekt!

Lees verder

Prediking

“Doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid.”

1 Korintiërs 1:23

Deze gemeente heeft een probleemje: verdeeldheid. De een is nog vromer dan de ander. Paulus draait er geen doekjes om. Ze zijn verdeeld. Hoe kan dat nu in zo’n modelgemeente? Ze hebben allemaal zo hun favoriete voorganger. Paulus pakt dit stevig aan op de manier waarvan vandaag gezegd wordt: dat is niet meer van deze tijd! Maar zo deed hij het, gelukkig maar.

Lees verder

Rechtvaardiging en Heiliging – Deel 2

“Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sostenes, de broeder, aan de gemeente Gods te Corinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen.”

1 Korintiërs 1:1-2

De gelovige moet er aan werken. Zodra iemand tot geloof in Christus komt, wordt hij apart gezet. Hij behoort dan tot de geheiligden. Het wil niet zeggen, dat hij dan niet meer zondigt, en geen fouten meer maakt. Dat blijkt duidelijk uit de twee brieven aan de Corinthiërs. Hoewel ze tot geloof gekomen waren, hoewel ze lid van de Gemeente geworden waren, viel er nogal wat op hen aan te merken. Er gebeurden dingen, die echt niet door de beugel konden. Er was zelfs sprake van een zedenschandaal zoals onder ongelovigen niet werd aangetroffen.

Lees verder

Het Geheim – Deel 2

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

1 Korintiërs 15:51-52

Vaak begrijpen we veel dingen niet. Maar als we ons leven aan God hebben toevertrouwd, als we weten, dat de Here Jezus Christus voor ons de weg tot God gebaand heeft, hebben we toekomst. Zonder de wekelijkheid van alle dag te ontkennen, zonder speculeren, mogen en kunnen we weten, dat er een opstanding uit de doden is.

Lees verder

Kostbare Dwaasheid

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.”

1 Korinthiërs 15:1-2

Het gaat om het evangelie zoals het uit de Bijbel tot ons komt. Niet meer en niet minder. Maar wijsneuzen hebben altijd gevonden, dat het allemaal zo niet kon…

Lees verder

Niet tevergeefs!

“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.”

1 Korinthiërs 15:58

Het is meer dan de moeite waard het hele hoofdstuk te lezen. Het gaat van de Schepping tot en met de Opstanding der doden. Het hoofdstuk is alomvattend. Het is niet mogelijk dit alles in een enkele overdenking uit te werken. Mensen kunnen zich soms afvragen of het allemaal wel zin heeft wat ze doen. Het lijkt zo vaak allemaal niets te betekenen. Je wordt er door ontmoedigd. Dit wordt nog erger, als je je best doet en met kritiek wordt beloond. Nog erger wordt het, wanneer mensen je gaan tegenwerken, als soms zelfs je baan gevaar loopt. Als je je buitenstaander gaat voelen. Ieder mens heeft de behoefte bij de gemeenschap te horen. Het wordt niet gewaardeerd, als je tegen de stroom inroeit.

Lees verder

Wie is wie?

“Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot.”

1 Korinthiërs 10:32

Geen mens is in staat om met zekerheid vast te stellen, wie dan wel of niet tot het Lichaam van Christus behoort. Dat is ook onze roeping niet. Toen de apostel Petrus eens aan de Here Jezus vroeg wat er met Johannes zou gebeuren kreeg hij een kort en duidelijk antwoord, dat ook hier zeker van toepassing is…

Lees verder