Rechtvaardiging en Heiliging – Deel 1

“Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,”

Kolossenzen 1:21-22

Die Bijbelse waarheid was in de Middeleeuwen uit beeld geraakt. De Kerkhervormers hebben dit weer in het centrum van de aandacht geplaatst. Maar daarmee is niet alles gezegd. Rechtvaardiging behoort een vervolg te krijgen. En dat wordt door velen over het hoofd gezien.

Lees verder

Afgoderij

“Afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.”

Kolossenzen 3:6

Dit is een gedeelte uit de brief, die de apostel Paulus in de jaren 50 van de eerste eeuw schreef aan de Gemeente in Colosse. Van zijn medearbeider Epaphras had hij gehoord, over de geestelijke groei van de nieuwe Christenen, maar het ging nog niet allemaal naar wens. Uit het gelezen gedeelte blijkt, dat deze gelovigen in de praktijk van alle dag zich nog bezig hielden, met dingen van vroeger. De breuk met het verleden was niet voltooid. Als mensen van vlees en bloed, komt ons dit bekend voor. We zijn op weg naar de volmaaktheid, maar we zijn er nog niet…

Lees verder

Is er hoop?

“Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen.”

Kolossenzen 1:3-5

De vraag is of er hoop is. Overal om ons heen is beroering. In binnen- en buitenland. In eigen stad en dorp. De nieuwsberichten schijnen praktisch niet anders te kunnen brengen dan slecht nieuws. Het wordt steeds meer en steeds erger. De afgelopen feestdagen hebben weer meer geweld en vernieling laten zien. De interviews en televisiebeelden van veraf en dichtbij liegen er niet om. Is er dan geen goed nieuws, of is dat geen nieuws? Wat heeft dit alles met feest te maken? Wie er bij stilstaat vraagt zich af waar dit eindigt…

Lees verder

Filosofie of Openbaring

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.”

Kolossenzen 2:8

Het thema is filosofie. Veel mensen zullen zeggen, o, maar dat is niets voor mij! Maar we filosoferen allemaal en elke dag. Als we onze mening geven en zeggen, wat we van bepaalde dingen vinden, zijn we vaak aan het filosoferen. Er is niets mis met filosofie, alleen welke filosofie bedoelen we? De apostel Paulus wist, dat er in de Gemeente van Kolosse een bepaalde filosofie was binnengedrongen waar hij ernstig voor waarschuwde. In zijn brief aan deze Gemeente ontdekken we de eerste sporen van wat later bekend zou worden als de Gnostiek. Dit woord komt van het Griekse woord Gnosis, dat “kennis“ betekent. Nu is er op zichzelf niets mis met kennis, maar het is niet de normale kennis, zoals we die kennen.

Lees verder