Opstanding

“Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.”

Lucas 24:44-45

De Opstanding is niet los verkrijgbaar. De Opstanding kan alleen goed begrepen worden, wanneer die in zijn oorspronkelijke kader wordt geplaatst. Met de Opstanding van Jezus op de Paasmorgen denken we meestal niet aan het Oude Testament. We staan er zelden bij stil, dat de inhoud van de 4 Evangeliën bijna helemaal tot het Oude Testament hoort. Met de kruisiging op Goede Vrijdag werd het Oude Verbond afgesloten.

Lees verder

De zekere toekomst van de christen [Serie]

In deze tijd van verwarring zijn er voor de gelovige Bijbelse basisprincipes waarmee hij meer dan ooit vertrouwd moet zijn. In een serie studies wordt hieraan aandacht besteed. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij Gods Woord als het fundament van de gelovige. Daarna gaat om zijn positie in Christus, daarna de geestelijke strijd gevolgd door het onmisbare gebed. Aandacht wordt vervolgens besteed aan het profetische woord, daarna de mogelijke misleiding van de gelovige. Verder is er sprake van een andere Christus. De voorzegde afval wordt onder de loep genomen gevolgd door de weerhouder. De laatste vier studies in deze serie gaan over de werking van Satan, dwaling en oordeel, de voorgestelde heerlijkheid, EN tot slot de zekere toekomst van de Christen.

Lees verder

Jaarwisseling

“En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.”

Lucas 2:21

Als u dit gelezen, gehoord hebt, vraagt u zich af wat dit Schriftgedeelte met Oud en Nieuwjaar te maken heeft. In de loop van de geschiedenis werd het Kerstfeest van het Nieuwe jaar gescheiden, alsof die niets met elkaar te maken hebben.

De meeste mensen weten niet, dat Nieuwjaar zonder Kerst niet kan bestaan. Waarom niet? In het Kerstevangelie van Lucas lezen we, dat Jezus op de 8e dag besneden werd. Toen kreeg Hij ook Zijn Naam, zoals we gelezen hebben. Jezus betekent Redder, Verlosser.

Lees verder

Gebed

“Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.”

Lucas 18:1

Natuurlijk bidden wij voor de dagelijkse dingen. Maar er is meer, veel meer. Er ligt een eeuwigheid voor ons. Het is zaak dat we dat, te midden van alle bedrijvigheid, in het oog houden. Het aardse leven is kort, het gaat snel, heel snel. Het eeuwige leven is eeuwig. We kunnen ons niet veroorloven dat te verliezen, omdat we er tijdens dit leven geen rekening mee houden.

Lees verder

Ziende blind

“En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden.”

Lucas 24:31

Toen hij het brood met hen deelde, zagen ze het ineens: HIJ is het zelf, Jezus. En weg was HIJ. Ze zagen Hem niet meer. Wat hebben we nu? Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Ja, zeiden ze tegen elkaar, onderweg had ik een vreemd gevoel, maar ik wist niet wat het was. Ik kreeg het er van binnen warm van.

Lees verder

Het Boek

“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”

Lucas 4:18-19

We zijn nu in de lijdensweken. Hier en daar is sprake van de 40-dagen periode. Maar laten we oppassen. Het gaat niet om het afwerken van een liturgie. In de lijdensweken wordt het lijden en sterven van de Here Jezus herdacht. Dat waar Hij doorheen moest om die bevrijding tot stand te brengen. Hij deed dat plaatsvervangend voor ons. In gedachten proberen we Hem op Zijn lijdensweg naar Gethsemane en Golgotha te volgen. Maar het is ons volslagen onmogelijk om het leed en het uiteindelijk offer, dat Hij bracht, te begrijpen of te peilen. We zijn niet met een vrome traditie bezig. In de praktijk van alle dag zijn we op weg van de ene profetische bergtop naar de andere. Het gericht komt, maar nu, hoort u!, is het nog altijd het aangename jaar des Heren.

Lees verder

Verkeerd Begrepen

“En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.”

Lucas 19:41-42

Het was een feestdag. Jezus deed zijn Koninklijke Intocht in Jeruzalem. We noemen het Palmzondag. De mensen waren opgetogen, om niet te zeggen opgewonden. Het zou nu eindelijk gaan gebeuren. Jezus zou dan toch koning worden. Hij zou de wens van het volk omzetten in werkelijkheid. Bevrijd van de Romeinse bezetting zou er eindelijk een nieuwe samenleving komen.

Lees verder

Alleen Jezus

“En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is Mijn Zoon, de Uitverkorene, hoort naar Hem,”

Lucas 9:35

Zo maar ineens? Een stem uit een wolk, die zegt Hij is het? Ja, dat kan iedereen wel dromen en zeggen. Wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? Het beging hiervan ligt in een ver verleden. Toen Israël in de 15e eeuw voor Christus het Beloofde Land introk, kregen ze het te horen.

Lees verder

De Maagd Maria

“En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”

Lucas 1:38

In dit Schriftgedeelte gaat het over twee vrouwen. Ze hebben treffende overeenkomsten, ook verschillen. Er zijn wel tien tegenstellingen tussen deze twee. De belangrijkste is, dat Maria Maagd is, terwijl Elisabeth al jaren getrouwd is. De ene jong, de andere oud. De ene wordt zwanger, bij de ander gaat het niet. Bij de ene was het te vroeg, zeggen we dan, bij de ander te laat. Bij de ene is er sprake van een bovennatuurlijke geboorte, bij de ander een veel te late geboorte. Behalve Maria, is er nooit een vrouw geweest, die een bovennatuurlijke zwangerschap en geboorte heeft gekend. Zelf vroeg ze aan de Engel, hoe kan dat nou?…

Lees verder