De Opstanding

“Aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.”

Romeinen 1:3-4

Eindenlijk hadden ze met Jezus van Nazareth definitief afgerekend. Tenminste, dat dachten ze. Is het vandaag voor velen niet precies hetzelfde? Velen hebben met Hem afgerekend, ze hebben Hem uit hun leven verbannen. Voorlopig is het rustig. Ja, voorlopig.

Lees verder

De Heilige Wet

“Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

Romeinen 7:12

Wat is zondigen? Het betekent: het doel missen Zondigen betekent, dat de mens het doel mist, dat God voor hem bedoelt. Zelfs al zou iemand kunnen zeggen, dat hij nooit gezondigd heeft, valt hij onder die wet.

Lees verder

Het Geheim – Deel 3

“Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat.”

Romeinen 11:25

Zoals we eerder hebben gezien, is de Gemeente van Christus een geheimenis, dat in het Oude Testament verborgen lag, maar in het Nieuwe geopenbaard wordt. Vandaag heeft de Gemeente haar taak nog niet volbracht.

Lees verder

Wereldgelijkvormig

“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Romeinen 12:1-2

Het lichaam is het instrument, waarmee we in het dagelijkse leven functioneren. Onze benen brengen ons naar plaatsen, waar we moeten zijn. Met armen en handen wordt gewerkt. Onze hersenen stellen ons in staat om te denken, te overleggen, en beslissingen te nemen. God vraagt van de gelovige, dat hij die dingen doet, die God welgevallig zijn. Paulus noemt een aantal goede, maar ook verkeerde dingen, die we moeten doen of laten. Die dingen doen we met de organen, die we hebben. Nu komt het er op aan, met welke instelling ze gedaan worden. Wie of wat motiveert ons om de dingen te doen of te laten? Het is de bedoeling, dat we ons lichaam als een gewillig instrument in de dienst aan God stellen.

Lees verder