Doelgericht Leven met Corrupte Bijbelteksten

Het boek Doelgericht Leven van Rick Warren heeft internationaal grote bekendheid gekregen. In veel kerken en gemeenten wordt het ijverig en met waardering bestudeerd. Dit boek vermeldt veel uitspraken waarmee gelovigen van harte instemmen en waarin ze bevestiging van hun geloof vinden. Om die reden begrijpen mensen soms niet waarom er kritiek op de inhoud van het boek wordt geuit. Is die kritiek terecht of niet? De beoordeling is aan u.

Betrouwbaarheid van de Bijbelteksten

Doelgericht Leven is de vertaling van Purpose Driven Life. De bijbelteksten in de Engelse brontekst verwijzen naar 15 verschillende vertalingen en parafrasen. Eén zo’n parafrase is The Message van Eugene H. Peterson. Deze parafrase op de bijbel is favoriet bij Rick Warren, die hem 100 keer aanhaalt. In hoofdstuk 1 van Purpose Driven Life verwijzen niet minder dan 5 van de 6 aanhalingen ernaar alsof het Gods Woord is. Hetzelfde geldt voor de 64 aanhalingen uit de Living Bible, en de 140 aanhalingen uit de New Living Translation. Een parafrase is geen vertaling maar iemands persoonlijke opvatting over de inhoud van de tekst. Ook wordt enkele keren naar de uit het Frans vertaalde rooms-katholieke New Jerusalem Bible verwezen. De vertalers van deze versie hebben zo hun twijfel over de echtheid van sommige bijbelboeken, over de waarheid van bepaalde verhalen, en over de inspiratie van de Bijbel alsof dit onbetwiste onderwerpen zijn. Bij de Nederlandse vertaling zijn Schriftverwijzingen gezocht, die zo dicht mogelijk bij de originele tekst liggen. Het verschil is, dat de Engelse tekst 15 verschillende vertalingen en parafrases gebruikt terwijl de Nederlandse vertaling er maar 3 heeft. Hiermee blijven de oorspronkelijke bronnen voor de Nederlandse lezer verborgen.

Doorslaggevend voorbeeld

Op pagina 16 begint Doelgericht Leven, Dag 1 met Col. 1.16: “Alles in de hemelen en op aarde …” De Engelse tekst luidt: “For everything, absolutely everything, above and below…”

Bijbel en New Age

Wie is er op bedacht, dat Petersons parafrase van Col. 1:16 met “boven en beneden” als overlappende uitdrukking gevaarlijk dicht bij het “zo boven, zo beneden,” van New Age ligt? Volgens W. Smith, een voormalig New Ager, komt deze uitdrukking uit occulte, mystieke, Oosterse, New Age, esoterische en magische bronnen. Helena P. Blavatsky is grondlegster van de Theosofie en pionier van New Age leert in haar Secret Doctrine (Geheime Leer): “Boven, de Zoon is de hele KOSMOS; Beneden, is hij de MENSHEID.” Voor christenen is dit een vreemde en onbegrepen uitspraak. Oprecht gelovigen zien uit naar verdieping van hun geestelijk leven. New Age biedt een Nieuwe Spiritualiteit aan. Op dat raakvlak ontgaat het veel oprecht gelovigen, dat New Age bijbelse begrippen gebruikt en daar een andere inhoud aan geeft. Voor New Age geldt dat “boven en beneden” hetzelfde is. Alles is goddelijk, ook de mens. Omdat God liefde is, is Hij in iedereen en alles. Van nature zijn we “Eén” met God en Christus en met de hele schepping. Christenen wijzen dit af. Maar de op New Age lijkende tekst “boven en beneden,” staat wel in Purpose Driven Life. Waarom wordt een misleidende parafrase als onderbouwing gebruikt, die zo dicht tegen New Age aanligt? Dit komt overeen met les 124 van de New Age Course in Miracles. Deze leert, dat we allemaal “God” zijn, allemaal “Christus” zijn, en dat we allemaal “Eén” zijn. Peterson verandert bijbelverzen zodat ze soms zelfs een misleidende betekenis krijgen. In Purpose Driven Life wordt, bewust of onbewust, een bijbelparafrase gebruikt, die letterlijk hetzelfde zegt als New Age. Alice A. Bailey (1880-1949) is de stammoeder van New Age. Ze verkondigde dat een nieuwe wereldreligie op het immanente aspect (God in alles en iedereen) van God gebaseerd zal zijn.

In de Saddle Back Church wordt geleerd, dat wanneer God boven zijn schepping staat het niet betekent, dat hij buiten de schepping staat. Hij is zowel transcendent (boven/tegenover zijn schepping) als immanent (binnen/overal in zijn schepping). In Doelgericht Leven (pagina 91 laatste regel) staat: “Er is één God die boven allen staat, door allen werkt en in allen aanwezig is, Efeze 4:6.” De Engelse New Century Version, die 57 keer aangehaald wordt, heeft op pagina 88 van Purpose Driven Life: “He rules everything and is everywhere and is in everything.” Dit is de loepzuivere New Age overtuiging, de Nieuwe Spiritualiteit, die volkomen haaks op Gods Woord staat. God is niet in alles. Deze fundamentele verschillen, die hier aan de oppervlakte komen, blijven voor de Nederlandse lezer verborgen. De geparafraseerde Engelse teksten van Colossenzen 1:1 en Efeze 4:6 zijn corrupt. Deze gaan over de hele Engelssprekende wereld.

Het Paard van Troje

Zo komen bewust of onbewust New Age ideeën in de Gemeente van Christus. Op 11 augustus 2005 was er een uitgebreid radio interview op Radiozender VCY Milwaukee van Ingrid Schlueter met trendonderzoekers Deborah Dombrowski en Steve Muse. Aan het einde van de uitzending kwam de interviewer tot de conclusie, dat Robert Schuller en Rick Warren de bruggen zijn waarover het paard van Troje binnenkomt. Ook al hebben de Nederlandse teksten geen dubbelzinnige formuleringen, zij die de weg bewandelen, die Rick Warren wijst, maken deel uit van een wereldwijde beweging met verborgen elementen, die de Nederlandse lezer niet kent en waarvoor niet wordt gewaarschuwd. De vele miljoenen boeken die uitgegeven worden zijn niet in het Nederlands maar in het Engels geschreven. Wereldwijd worden christenen op het verkeerde been gezet.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk