Het Misverstand over de Uitverkiezing

“Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb ik gehaat.”

Romeinen 9:13

Inleiding

In gesprekken over de uitverkiezing komt vaak de tekst ter sprake “Jacob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat.” Het is een woord dat de apostel Paulus aanhaalt uit Maleachie 1:2-3, wat terugvoert naar Genesis 25:23. In dit artikel worden in het kort de hoofdpunten uit de brochure Het Sola Scriptura van de Uitverkiezing besproken. Deze gesprekken worden vaak bemoeilijkt door onze vaderlandse theologische erfenis. Op dat onderwerp wordt ingegaan in de studie De Dordtse Synode 1618 – 1619

Voor het goed verstaan van Gods Woord moet altijd teruggekeerd worden naar de plaats waar een Bijbelse waarheid voor het eerst in de tekst wordt genoemd. Om die reden worden drie uitspraken in volgorde neer:

 • “En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen.”

  Genesis 25:23

 • Toch heb Ik Jacob liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven”

  Maleachi 1:2-3

 • Gelijk geschreven staat: Jacob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat.

  Romeinen 9:13

Bij de bestudering van deze drie teksten moet de vraag gesteld worden, wanneer en tot wie het woord gesproken werd. De eerste tekst doet een uitspraak over wat in de nabije toekomst gaat komen. De beide andere teksten zien terug op wat lang geleden gebeurd is.

 • Gods Woord aan Rebecca had betrekking op de nabije toekomst. Het gaat om de komende menselijke verhouding tussen Jacob en Ezau. De twee andere teksten zien terug op een ver verleden hoe God Ezau gehaat heeft.
 • Om de samenhang Genesis 25:23, Maleachi 1;2-3 en Romeinen 9:13 te begrijpen moet de geschiedenis van Israël gevolgd worden.
 • De vraag is of het gaat om het persoonlijke eeuwige heil van Jacob en Ezau.
 • De tekst uit Maleachi wordt door de apostel Paulus overgenomen.

In Genesis 25:23 is van uitverkiezing tot eeuwig behoud of verlorenheid geen sprake.

Reageren is niet mogelijk