New Age De Huidige Stand van Zaken

Definitie

De term New Age veronderstelt dat het om iets nieuws gaat: de Nieuwe Eeuw. Er bestaat een wijdverbreide opvatting: nieuw is goed, oud is slecht. Omdat veel dingen in de samenleving niet goed lopen of achteruit gaan is het gevoel ontstaan, dat het tijd voor iets nieuws, iets beters wordt. Maar is New Age nieuw?

Oorsprong

New Age is eigenlijk de nieuwe naam voor een heel oude geloofsovertuiging, die Gnostiek heet. In de eerste eeuwen heeft de jonge Kerk enkele eeuwen lang met dit Christus verloochenende denken te kampen gehad. Christenen belijden dat zij niet anders behouden kunnen worden dan door het eens en voor altijd volkomen offer van Jezus Christus. Gnostici, vandaag New Agers, geloven dat behoud door gnosis, dat is kennis, bereikt wordt. Dat wil zeggen kennis buiten Gods openbaring om. Daarmee wordt het kruis van Christus overbodig en verworpen. Sporen van dit denken worden al in het Nieuwe Testament aangetroffen. Zo bijvoorbeeld in een Brief van de apostel Paulus.

“Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus,”

Philippenzen 3:18

Ook in een andere Gemeente werd het probleem gesignaleerd, waarop Paulus schreef.

“Zie toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte (filosofia) en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen met de wereldgeesten en niet met Christus.”

Kolossenzen 2:8

In de Oudheid bestond Gnostiek in talloze vormen zoals ook New Age vandaag. Daarom is het vaak moeilijk te ontdekken en kan het ongemerkt, in Kerk en Gemeente binnendringen.

Reageren is niet mogelijk