Zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking – Deel 1

Over de uitleg van deze woorden bestaat onder theologen verschil van mening. Er zijn twee hoofdlijnen in de uitleg. De vraag komt er op neer, of de Gemeente van Christus door de Grote Verdrukking gaat of niet. Om die reden is de volgende tekst belangrijk.

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

De kernbegrippen uit deze tekst worden afzonderlijk behandeld.

De Engel der Gemeente

Op last van de Here Jezus sprak de apostel Johannes de engel der Gemeente van Filadelfia aan. In het Nederlands wordt het vertaald met “u,” maar in het Grieks wordt die persoon in het enkelvoud als “je” aangesproken. Dit houdt zowel een persoonlijke als gemeenschappelijke boodschap in voor de hele Gemeente. Deze Gemeente kreeg een zeer kostbare belofte met garantie. Maar de boodschappen en lessen, die in de brieven van de zeven Gemeenten werden verzonden, gelden, inclusief alle gevolgen, voor alle toen, en vandaag bestaande Gemeenten. In zijn brief aan de Gemeente van Efeze schreef de apostel Paulus:

“Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd.”

Efeziërs 3:8-11

De uitspraken “Geheimenis” en “door middel van de Gemeente” geven aan, dat het om een heilsfeit gaat, waarvan vóór de komst van de Gemeente, niemand kennis had. Voor wat de Gemeente betreft, wisten de oudtestamentische profeten niet wat komen zou. Zelfs de engelen zien dit met verwondering aan:

“terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.”

1 Petrus 1:11-12

In afsluiting van de Nieuwtestamentische openbaring wordt een heel belangrijk heilsfeit aan de Gemeente van Filadelfia geopenbaard.

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

Het is nu bekend wie met “Ik” en “de engel der gemeente” bedoeld zijn. Het vervolg geeft weer wat er tussen de Heer van Gemeente en zijn Gemeente gaat gebeuren.

Reageren is niet mogelijk