Jaarwisseling

“En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.”

Lucas 2:21

Als u dit gelezen, gehoord hebt, vraagt u zich af wat dit Schriftgedeelte met Oud en Nieuwjaar te maken heeft. In de loop van de geschiedenis werd het Kerstfeest van het Nieuwe jaar gescheiden, alsof die niets met elkaar te maken hebben.

De meeste mensen weten niet, dat Nieuwjaar zonder Kerst niet kan bestaan. Waarom niet? In het Kerstevangelie van Lucas lezen we, dat Jezus op de 8e dag besneden werd. Toen kreeg Hij ook Zijn Naam, zoals we gelezen hebben. Jezus betekent Redder, Verlosser.

Lees verder

Kerst

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Jesaja 9:5

Voor wie het vergeten was. Hij op wiens schouder de heerschappij rust verliet op Hemelvaartsdag de aarde van de Olijfberg. Bij Zijn Wederkomst komt Hij ook op die plaats terug.

Lees verder

Advent – Mysterie

“Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.”

Mattheüs 1:20

De enige oplossing, die Jozef ziet is op grond van Gods Woord in stilte van Maria scheiden. Hoewel ze dit geen van beiden willen, hebben ze geen andere keus. Ze kunnen God, hun ouders en elkaar recht in de ogen kijken. Gods heeft dit stel uitgekozen om Zijn Zoon in Maria’s schoot en in Jozef’s armen te leggen. Het goddelijke wordt in het menselijke gelegd. Dit is een mysterie.

Lees verder

De Maagd Maria

“En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”

Lucas 1:38

In dit Schriftgedeelte gaat het over twee vrouwen. Ze hebben treffende overeenkomsten, ook verschillen. Er zijn wel tien tegenstellingen tussen deze twee. De belangrijkste is, dat Maria Maagd is, terwijl Elisabeth al jaren getrouwd is. De ene jong, de andere oud. De ene wordt zwanger, bij de ander gaat het niet. Bij de ene was het te vroeg, zeggen we dan, bij de ander te laat. Bij de ene is er sprake van een bovennatuurlijke geboorte, bij de ander een veel te late geboorte. Behalve Maria, is er nooit een vrouw geweest, die een bovennatuurlijke zwangerschap en geboorte heeft gekend. Zelf vroeg ze aan de Engel, hoe kan dat nou?…

Lees verder

Advent

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Genesis 3:15

Het is weer Advent. Dit woord hebben we ontleend aan het Latijnse “Adventus.” Het betekent, aankomst, komst, nadering. Het opvallende is, dat we wel over Advent spreken, maar achterom zien. Zo slaat de voorbereiding niet op wat komt, maar op wat geweest is. Wat gebeurde er toen? Satan was er in geslaagd om Adam en Eva er toe te brengen, om te doen, waarvan God gezegd had, dat ze dat niet moesten doen. Toen ze het toch deden, ontstond er een breuk in de relatie tussen God en mens. Maar God liet het daar niet bij. Hij gaf het uitzicht op de oplossing…

Lees verder