Altijd Pasen

Schriftlezing

“Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.”

1 Korintiërs 15:12-25

“Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.”

1 Korintiërs 15:55-58

Boodschap

Pasen voor altijd, we hebben paasfeest gevierd, we mochten het opnieuw weer beleven, dat de Heiland voor zondaars is gestorven en we mogen het weten voor altijd dat deed Hij ook voor mij.

Ja zeker de Heer is opgestaan, zo mag de Gemeente van Christus dit machtige feit beleven en doorgeven aan de samenleving aan een ieder die het wil horen, een getuigenis van ons allemaal op de plaats waar God u en mij heeft gesteld.

De Bijbel verteld het ons allemaal heel duidelijk dat Hij is verschenen aan de vrouwen aan Clephas en daarna aan de discipelen en aan 500 broeders tegelijk.

En later is Christus verschenen, aan Paulus, als we denken aan die indrukwekkende geschiedenis van deze verwoester van Christusgemeente op zijn weg naar Damaskus, nog horen we de woorden van de Here Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij?

We kennen het vervolg hiervan en we weten hoe het paulus is vergaan, hij is geworden van  een vervolger, tot een volgeling van Christus, de Bijbel zegt dat hij een uitstekend hulp middel is geworden in Gods Handen, deze Paulus moest naar de Heiden wereld= [de niet Joodse wereld] om Gods machtige boodschap door te geven. Zoals God had beloofd en toegezegd eeuwen geleden aan Abraham:

“In u en in uw nageslacht zal IK zegt De Here, het ganse aardrijk zegenen.”

Daarom kan Paulus ook schrijven, Christus opstanding is niet iets dat buiten ons om gaat, Oh, Neen, Gemeente geen sprake van, het gaat om ons allemaal, meer dan wat ook in deze wereld.

De opstanding van De Here Jezus gaat steeds verder, Hij Leeft en het is ons allen beloofd en toegezegd dat u en ik in het geloof Hem toebehoren en dat we zullen leven door Zijn opstandingkracht, leven voor eeuwig.

Ja, zegt de Schrift ons allen, dat we eenmaal in Zijn Opstanding Hem mogen volgen, dat betekent heel duidelijk, door de dood naar Het Leven, Het eeuwige Leven, een leven dat nooit meer eindigt, niet te begrijpen, maar dat hoeft ook niet geloof alleen.

Zo hebben we samen gelezen Paulus brief aan de Gemeente te Corinthe, in Griekenland, in het bekende Hoofdstuk 15, een heel bijzonder Hoofdstuk omdat het hier gaat over de Opstanding van de gelovige het kind van God.

Zeker was het hard nodig dat Paulus deze brief, dit gedeelte over de opstanding wilde doorgeven daar in de gemeente van Corinthe. Want zo schrijft hij; Er zijn sommige in de gemeente die aan de opstanding twijfelen. We kennen de twijfel, die is al zo oud als de mensheid zelf en ook in de eerste Christelijke gemeenten woekerde deze twijfel dus reeds.

Hadden ze het niet goed begrepen of verstaan daar in de gemeente van Corinthe? Dat Paulus hun hierover opnieuw gaat schrijven? Of hebben ze alles na hun bekering, weer stuk geredeneerd met hun grieks-heidens denken?

Gemeente, komen wij dat ook van daag anno 2009 niet tegen in onze moderne maatschappij, opstaan uit de dood, bestaat toch niet acht kom, sprookjes, leuk voor kleine kinderen, maar dat is onmogelijk.

En toch, de Bijbel verteld het ons allen heel duidelijk, als je de opstanding uit de schrift verwijderd, is ook het christelijk geloof verdwenen, het hart en de ziel van Gods machtige boodschap weggeredeneerd en weet u deze afschuwelijke gedachte komt vaak van binnen de gemeente zelf en is niets anders dan ongeloof, zo van wat we niet menselijk kunnen bevatten, wel dat geloven we niet, of eerst zien en dan geloven. [Denkt u maar aan Thomas]

Deze week berichte het journaal ons over het overlijden van oud-directeur Wim Koole van het IKON [ Interkerkelijk overleg Radio/TV vroeger was de naam IKOR, heel expliciet werd erbij verteld door de nieuwslezer, dat deze directeur niet meer geloofde in de Bijbel, hij was zijn geloof kwijtgeraakt, eens theologie gestudeerd in Utrecht, doctoraal gehaald over het onderwerp “Kan TV troosten.” Hoe zo troosten zonder het hart van Het Evangelie?

Zo verging en vergaat het verschillende geleerde theologen van naam in ons land en daar buiten, zij die openlijk toegaven niets meer te hebben met God/Jezus Christus en Zijn heilrijke boodschap voor zondaars voor de maatschappij voor mensen in het algemeen, theoloog betekent letterlijk, van God geleerd en aan het einde van je leven niets meer hebben dan een dood geloof, een menselijk geloof, vreselijk.

Tussen toen en nu is er op dat terrein geen verschil, daarom wil de Apostel Paulus de gemeente van Christus in dit bekende schriftgedeelte uit het 15e hoofdstuk van deze prachtige brief het volgende doorgeven, Het Evangelie van de Here Jezus heel duidelijk en heel eenvoudig. Opgestaan uit de doden, Hij leeft, kunt u het zeggen en ik met Hem? Dan ben je rijk, begrijpen doen we het niet, geloof alleen!

Zo schrijft de Apostel, met grote verbazing: Hoe komen toch sommige van u in de gemeente er toe, te vertellen dat er geen opstanding der doden is, we zeiden het al, deze boodschap wordt vandaag de dag nog steeds gehoord en heel vaak in kerk/gemeente.

Maar als de Opstanding van de Heiland Niet heeft plaats gehad, dan zo zegt Paulus, is ook ons geloof in Hem, die blijde boodschap van genade en ontferming en eeuwig leven een illusie geworden, sterker nog een leugen.

Als we zo redeneren, als sommige dat toen in de gemeente van Corinthe deden en ook velen vandaag, dan blijft ervan Het getuigenis van de Apostelen die dit Evangelie, met gevaar voor eigen leven hebben verkondigt, niets meer over,en blijkt het een vals evangelie te zijn geweest en de hoop, die de Apostelen hebben gebracht, is door zo te redeneren een groot en vreselijk stuk zelfbedrog geweest.

M.A.W. Als de Here Jezus in het graf was gebleven, dan was Hij ook maar een gewoon mens geweest, dus, als er geen opstanding van Christus heeft plaatsgevonden, dan is ook ons geloof zonder hoop/uitzicht, dan heerst nog de zonden/dood en de duivel over de mens. Dan kun je beter naar huis gaan en de kerk sluiten.

Maar ook dat geldt voor alle mensen die zijn gestorven in Christus, die hoopten op eeuwig leven, wat niet zo is, dat betekent verloren in jezelf in je eigen schuld en zonde, die dan ook niet vergeven zijn voor God de heilige.

Paulus zegt terecht als we alleen onze hoop op Christus hebben gebouw voor dit aardse leven, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen, ziet u hoe gevaarlijk dit soort geredeneer is en waar je uitkomt, wat zijn er vandaag ook veel mensen die niet meer geloven in de kracht van Christus opstanding, Terwijl Gods Woord het ons allen heel duidelijk verteld en leert!

Dat de natuurlijke mens zo reageert, komt dat ze niet weten wat het is om bekeert te zijn, maar dat binnen de gemeente van Christus er mensen zijn toen/nu die de opstanding loochenen, dat betekent ook dat door dit denken afgerekend wordt met het volbrachte werk op Golgotha’s kruis waar de Heiland Zijn bloed vergoot voor zondaars zo als wij.Veel theologen hebben de mensen op een verkeerd spoor gezet met hun vrijzinnig menselijk denken over Opstanding en eeuwig leven

In plaats van ons te houden aan de Wijsheid van God die het ons allen heeft verteld en doorgegeven, zijn deze mensen vervallen tot menselijke wijsheid, die nooit stand zal houden. Wat u en ik nodig hebben is de kracht van de HG om te geloven In Hem!

Daarom Gemeente, zusters/Broeders, jonge mensen, laat ons dan maar dwaas zijn in deze wereld, dan zijn we voor God de Heilige wijs, door heel eenvoudig te geloven in Zijn Machtige Woorden, in Zijn Lijden/sterven ook voor mij en ook in Zijn opstanding!. Immers Zijn Opstanding wordt u en mijn opstanding ten leven.

Al horen deze leden in Corinthe nog officieel tot de Gemeente, in wezen staan ze met hun redenering er buiten, immers als je de opstanding loochent is ook de schuld van De zonde Niet verzoend tegenover God, die Heilig is en goed.

Daarom schrijft Paulus met grote nadruk en zegt: u geloofd alleen voor dit aardse leven in Christus, u wilt Jezus als een mooi voorbeeld, als een leraar een wegwijzer in uw leven, maar van Zijn Opstanding ook voor u, wilt u niets weten. Wat zien en horen we dat in onze multiculturele samenleving steeds vaker juist ook binnen de kerken, de Christelijke gemeenten

Vandaag willen we van mensen supersterren maken, geen zondaars die verlossing nodig hebben,die boodschap is ouderwets en achterhaald, Oh neen, de mens moet centraal staan in alles, los van God en van Zijn Heilrijke boodschap, de mens zal het zelf doen en men heeft God niet meer nodig dat is de algemene gedachte en opvatting van heel veel mensen, God en de Bijbel en Zijn Gemeente zijn gepasseerde stations en passen niet meer in deze samenleving en satan speelt dit uit in de harten van mensen tot op wereldniveau toe.

Dat zien we vandaag ook wereldwijd m.i. de westerse wereld, Europa het herstelde Romeinse Rijk als een economische wereldmacht, de USA een afnemende wereldmacht, Rusland/China en de volkeren van de opgang der zon, zegt de Bijbel horen ook tot de opkomende economische wereldmachten en Israël komt steeds verder in het isolement terecht en krijgt altijd van alles de schuld in deze wereld.

Alles is door Het Woord voorzegd, alles gaat naar Zijn volmaakt bestek, God heeft ook daarin het allerlaatste woord, u kunt dit alles vinden omdat God Profeten heeft gebruikt om het door te geven, om dat we daar kennis van zullen nemen, als een gewaarschuwd mens.

Dat betekent Niet de Bijbel gebruiken als een spoorboekje maar wel om je te gaan verdiepen wat God ons wil zeggen door de profeten die van Godswege tot ons hebben gesproken voor uw en mijn behoud, vergeet dat nooit,God wil niet dat mensen verloren zullen gaan, maar tot erkentenis van de Waarheid zullen komen.

Dat betekent bij het Kruis alleen is redding ook voor deze moegestreden wereld, een lied uit de bundel zegt het zo; Kom, Oh Kom met al uw zonden, vrede wordt u aangeboden, vlucht dan voor u sterven moet, met uw leven aan Jezus voet.

Dat is ook de opdracht van Zijn Gemeente in de tijd die ons allen nog rest, wees een getuige in Woord en Daad van de grote daden van Gods Heilsplan voor u en mij, heel persoonlijk, maar ook voor allen die het willen horen en daaruit willen leven, krijgen een Hemel in het hart en straks Zijn machtig paradijs, het Vaderhuis met de vele woningen omdat het Pasen is geweest,Het is volbracht, schuld/zonde heeft Hij verzoent kom dan met uw leven tot de Levensvorst.

Door Het volbrachte werk van de Here Jezus op Golgotha’s kruis voor ons allen gegeven, waar de dood is vernietigd waar eeuwig leven is gegeven, deze boodschap heeft haast immers de Bijbel zegt het ons allen met klem, we leven in de tijd die heensnelt naar een climax, naar het einde.

Daarom mogen we geloven,vertrouwen dat God bij machte is om mensen als wij te redden, voor de tijd nu en de eeuwigheid die spoedig aanbreekt!

Als u en ik met de mond belijden De Here Jezus, en het met heel je hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden zegt Gods woord, Kunt het zeggen, Ja Zijn bloed dat kocht mij, door genade ben ik een kind van God, dan bent u rijk voor eeuwig,

Amen.

~Evang. A. Reitsma

Reageren is niet mogelijk