Het Geheim – Deel 2

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

1 Korintiërs 15:51-52

Schriftlezing

“Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

1 Korintiërs 15:35-52

Boodschap

Aan de apostel Paulus had God nog meer geheimen geopenbaard. Openbaring is een gegeven, dat op geen enkele andere manier te krijgen is, dan door openbaring. Als iets een geheim was, was het wel de opstanding uit de doden. De opstanding waar Paulus hier over spreekt geldt voor hen, die tot de Gemeente van Christus behoren. Dit is een belangrijk onderwerp. Misschien wordt er te weinig aandacht aan besteed. Het is goed ons er in te verdiepen wat Gods Woord hier over zegt. We moeten niet gissen, niet speculeren, maar lezen wat er staat. God heeft ons Zijn Woord gegeven. Dat wil zeggen, dat Hij ons iets te zeggen heeft, ook over de opstanding van de gelovigen. Ieder mens komt voor de vraag te staan, wat er na dit leven is. Velen denken, dood is dood. Als dat waar zou zijn, is het hele leven absurd. Waar is het goed voor, dat een mens wordt geboren. Dart gaat gepaard met pijn. Hij groeit op, met vallen en opstaan, dat doet pijn. Eenmaal gaat hij sterven, dat doet pijn. Als we niet weten waar we vandaan komen, als we niet weten waar we heen gaan, wat moeten we dan in dit leven doen? Dan is het alles zinloos. Carrière maken, geld verdienen en voor wie is het? Dit is een arm bestaan. In de vorige overdenking hebben we gezien, dat we in dit leven geplaatst zijn met een bedoeling. Het leven is een leerschool. De lessen zijn vaak hard en moeilijk. Maar als we onze bestemming kennen ziet het er allemaal anders uit. Aan de Gemeente in Rome schreef de apostel Paulus:

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Romeinen 8:28

Vaak begrijpen we veel dingen niet. Maar als we ons leven aan God hebben toevertrouwd, als we weten, dat de Here Jezus Christus voor ons de weg tot God gebaand heeft, hebben we toekomst. Zonder de wekelijkheid van alle dag te ontkennen, zonder speculeren, mogen en kunnen we weten, dat er een opstanding uit de doden is. Eigenlijk een opstanding van tussen de doden. Alle doden zullen eenmaal opgewekt worden. Maar niet allemaal tegelijk. In zijn brief aan een andere Gemeente, waar gelovigen met problemen over dit onderwerp zaten, zei de apostel Paulus:

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.”

1 Thessalonisenzen 4:16

De apostel Johannes legt verder uit,

“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.”

Openbaring 20:4-5

Er is dus meer dan één opstanding. Het gaat er om, bij welke opstanding wij horen. Bij de eerste of bij de tweede. Hoe zouden wij anders weten, wat er met ons, met de gelovige en met de ongelovige gebeurt na dit leven. Dit werd aan de apostelen Paulus en Johannes geopenbaard. Dit is een geheim, een groot geheim. God laat ons niet in het onzekere. Vragen? O ja, natuurlijk. Veel vragen. We krijgen niet op elke vraag een antwoord, nu niet. Maar we krijgen wel de antwoorden, die we nodig hebben. De tekst waar we mee bezig zijn, is geen uitvlucht, het is geen verdovend middel om de patiënt rustig te houden. In het Evangelie van Johannes lezen we: “Jezus zei” (tot de ongelovige Thomas): “Ik ben de weg en de waarheid en het leven.” Als we Hem en Zijn Woord niet geloven, houdt alles op. De apostel Paulus schreef aan de Gemeente in Corinthe: “Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” Het is niet minder dan spectaculair. Als Christus de Gemeente tot Zich neemt, zullen er gelovigen zijn, die dan nog in het leven van alledag staan Van hen wordt gezegd, dat hun lichamelijke conditie in een ondeelbaar ogenblik zal veranderen. Voor dat ondeelbare ogenblik staat het Griekse woord “atomós,” dat we herkennen als atoom. Het gebeurt in minder dan geen tijd. In dit globale overzicht eindig ik met een tekst uit het laatste Bijbelboek. Van de gelovigen, die in Christus zijn ontslapen wordt gezegd:

“En zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”

Openbaring 20:4-6

Bent u daarbij? Het is nog tijd.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk