Kostbare Dwaasheid

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.”

1 Korinthiërs 15:1-2

Schriftlezing

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen.”

1 Korinthiërs 15:1-11

Boodschap

In zijn eerste brief aan de Gemeente van Corinthe laat de apostel zien, wie hij is. In de kerkgeschiedenis is hij de meest geleerde apostel. Maar zo zag hij zichzelf niet, integendeel. Hij rekende af met al zijn theologische geleerdheid toen hij schreef:

“Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.”

Philippenzen 3:8

Hiermee zei hij niet, dat wat hij wist waardeloos was, maar dat de kennis van Christus Jezus daar ver boven uitsteekt. Maar ondanks zijn theologische kennis, had hij als Farizeeër Jezus Christus, de Messias, niet had herkend en nog minder erkend. Dit duurde totdat de Here Jezus Zich aan hem op de weg naar Damascus verscheen. Vanaf toen werd hij de grootste en vurigste getuige van de Messias. Volgens onze hedendaagse opvattingen, was Paulus een theoloog, een groot theoloog. Dat erkende de apostel Petrus, die zelf vol van de Heilige Geest was en over de nieuwe hemel en nieuwe aarde schreef:

“Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.”

2 Petrus 3:14-16

Maar de grote Paulus was diep door het stof gegaan. Hij had de Gemeente van Christus vervolgd, hij zei dat hij het niet waard was een apostel te zijn. Uit zijn brieven leren wij hem kennen als een indrukwekkend man, die ook vandaag nog met dezelfde overtuigingskracht spreekt. Deze Paulus schreef de tekst voor vandaag:

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.”

1 Korinthiërs 15:1-2

Dit evangelie werd niet geschreven om er aan te knutselen. Dit vers maakt duidelijk, dat het mogelijk is om tevergeefs te geloven. Met andere woorden, je kunt een geloof hebben waardoor je niet behouden wordt. Heel eenvoudig, als je iets anders gelooft dan het evangelie dat de apostelen verkondigd hebben. Om die reden hield de apostel vast aan zuiverheid van de boodschap. Hij wist, dat hij die van God had ontvangen. Samen met de andere apostelen heeft hij de afwijkingen van dat Woord bestreden. En die afwijkingen kwamen maar al te vlug. Die heeft hij niet alleen aangewezen, maar ook het slechte getuigenis van christenen benoemd. Het evangelie is een kracht op voorwaarde, dat het om het echte evangelie gaat, zoals het door de eerste getuigen, zij die er bij geweest zijn, werd doorgegeven. En wat hebben mensen er niet bij verzonnen! Tussen het jaar 375 en vandaag heeft de rooms-katholieke kerk alleen er meer dan 25 voorwaarden aan toegevoegd om christen te zijn en behouden te worden. Ook de protestantse kerken hebben een veelheid aan documenten geproduceerd, alsof die zaligmakend zijn. De gelovigen doen er goed aan, die nauwkeurig in acht te nemen, wil het allemaal goed uitkomen. Maar zo is het nooit bedoeld. Het evangelie is een kracht dat geloof wekt, waardoor ieder mens behouden kan worden, die het hoort en dit goede nieuws gelooft. Geloven betekent: vertrouwen en gehoorzamen. Aan het begin en tegen het einde van zijn brief aan de Gemeente in Rome schreef de apostel Paulus:

“Jezus Christus, onze Here, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus,”

Romeinen 1:4-6

“naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken”

Romeinen 16:25-26

Het gaat om het evangelie zoals het uit de Bijbel tot ons komt. Niet meer en niet minder. Maar wijsneuzen hebben altijd gevonden, dat het allemaal zo niet kon. We eindigen met een citaat van de apostel Paulus:

“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.”

1 Korinthiërs 1:18-25

De kostbare dwaasheid

Amen.

~Drs. K. van Berghem

beluisteren