Wederkomst

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”

2 Thessalonisenzen 2:7

Schriftlezing

“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.”

2 Thessalonisenzen 2:1-17

Boodschap

De overdenkingen, die hier elke week geplaatst worden zijn om de gelovigen te bemoedigen. Het gaat vooral om gelovigen, die geestelijk geïsoleerd zijn, maar ook anderen ter versterking en verdieping van het geloof. Het gaat om een betere kennis van God en Zijn Woord. Dat is vandaag meer dan ooit nodig. Soms wordt er wel eens gesproken over de Wederkomst van de Here Jezus. Veel christenen geloven wel, dat het een keer gaat gebeuren. Maar dat is zo ver weg, dat praktisch niemand er rekening mee houdt, dat het spoedig zou kunnen gebeuren En toch is dat waar. We worden ook zo druk beziggehouden met zoveel dingen.

Het vreemde is, dat we nog nooit zoveel vrij tijd gehad hebben, als vandaag. Tegelijk zijn we nog nooit zoveel tijd tekort gekomen als vandaag. We hebben nergens tijd voor. Het gevaar bestaat, dat er dingen zijn, die onze aandacht moeten hebben, maar het door alle drukte niet krijgen. De Wederkomst van de Here Jezus hoort daar ook bij. Veel mensen maken zich zorg over de ontwikkelingen in de samenleving, en terecht. We zouden graag dingen willen veranderen. Maar dat kunnen we niet. Dan zijn we geneigd, om ons achter de voordeur terug te trekken. Hetzelfde gebeurt ook in de gemeente of kerk.

Wie enig idee heeft, wat zich politiek in Europa afspeelt, kan zich echt bezorgd maken. Ja maar, zegt iemand, ik interesseer met niet voor politiek. Ja, maar de politiek interesseert zich wel voor u. U zegt, daar merk ik niets van. Dat klopt. Maar wij betalen er wel voor, elke dag meer. De christenen in Thessalonica hadden het moeilijk. Ook zij hadden veel te verwerken. Ze wisten niet zo goed, hoe ze als christen met al die dingen in de samenleving moesten omgaan. Van de apostel Paulus hadden ze gehoord, dat er grote veranderingen zouden komen. Zo hadden ze de belofte gekregen, dat ze met de Here Jezus verenigd zouden worden. In een vorige brief, had hij geschreven over de Opname van de Gemeente.

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.”

1 Thessalonisenzen 4:16-18

Uit de tweede brief blijkt, dat deze gelovigen problemen hadden met wat er in de wereld te koop was. Ze konden dat niet rijmen met de belofte van de Opname van de Gemeente. Om te beginnen waarschuwde Paulus hen ervoor, dat ze zich door niets en niemand moesten laten misleiden. Ze verwarden de dag van de Opname van de Gemeente met de Dag van het Oordeel. Nee, schreef Paulus, eerst moet de afval komen, en moet de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Zo ver was het nog niet. Maar voordat dit zou gebeuren, zou de Gemeente worden opgenomen. Paulus herinnerde de mensen in Thessalonica:

“Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.”

2 Thessalonisenzen 2:5-6

Dit is ook belangrijk voor vandaag. Er zijn ook vandaag veel mensen, die de profetie niet begrijpen. De tekenen van de tijd wijzen in de richting van grote gebeurtenissen. Dat zijn ontwikkelingen, die we niet kunnen veranderen of tegenhouden. In veel kerken en gemeente wordt er niet over gesproken. We leven in het laatst der dagen. De geschiedenis, zoals we die kennen, loopt op een einde. De profetie is daar duidelijk over. We horen en zien de voortekenen van komende gebeurtenissen. Hierdoor moeten we niet in paniek raken. We moeten ook niet gaan speculeren, het zal wel zus of, het zal we zo. Er zijn dingen, die we weten; en die we kunnen weten. Er zijn ook dingen, die we niet weten. De enige veilige weg is, als we naar Gods Woord luisteren en ons gezond verstand gebruiken. Als we wijsheid tekort komen. Mogen we erom vragen. God leidt ons door Zijn Woord en Zijn Geest.

Wat weten we vandaag? Wat eeuwenlang niet kon, hebben we voor ogen zien gebeuren. Het Romeinse Rijk, dat in de vroege Middeleeuwen uiteen viel, vinden we vandaag terug in de Europese Unie. Vorige week werd de Mediterrane Unie opgericht, waarbij de meeste landen van Noord-Afrika en landen van het Midden Oosten betrokken zijn. Na Babylon, de Meden en Perzen en Griekenland kwam het Romeinse Rijk. Het kwam en het ging. Maar in zijn grote verdeeldheid bleef het bestaan. In onze tijd zien we dat al die landen zich opnieuw aaneensluiten. Vandaag heet het de Europese Unie. Nu zijn de gebieden uit Noord Afrika en het Midden Oosten er ook bij betrokken, net als in het begin van onze jaartelling. Dit machtsblok is bezig het herstelde Romeinse Rijk te vormen. Het gaat in de (nabije) toekomst een grote rol spelen. De profeet Daniel had van God het inzicht gekregen, wat er in de voor hem toen verre toekomst, dat is nu, zou gebeuren. Het grote beeld uit Daniel 2 beschrijft de vier opeenvolgende rijken. Zo kon hij tegen de verwarde koning Nebukadnezar zeggen:

“Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, (…) gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.”

Daniel 2:37-40

Dat vierde koninkrijk was en is het zich herstellende Rome. Dit loopt uit op de het rijk van de Antichrist. Sinds de Kerstnacht leven we in het laatst der dagen. Vanaf die tijd, zijn we aan het aftellen. Dat einde is wel 2000 jaar dichter bij, dan toen de aftelling begon. Dan komen de grote veranderingen. Wel leven in een tijd, waarin deze dingen zich toespitsen. In het Boek Openbaring kunnen we vanaf hoofdstuk 4 lezen, wat er over de aarde komen zal. Het is niet mogelijk dit nu allemaal uit te werken. Nemen we de tijd om de profetie te onderzoeken? Het gaat wel ergens over! Voor hen, die Gods Woord geloven en bewaren, geldt het woord van de Here Jezus:

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

We zien vandaag hoe het kwaad zich in de samenleving uitbreidt. Maar de volle ontplooiing ervan wordt tegengehouden. Als de Gemeente van Christus wordt weggenomen, krijgt het kwaad vrij spel in de wereld. Zoals gezegd, de verschrikkingen, die over de aarde zullen komen, zijn vanaf hoofdstuk 4 in het Boek Openbaring te lezen. Het staat ieder vrij te geloven of te verwerpen wat Gods Woord zegt. Maar, het is niet vrijblijvend. De keus, die we maken is ongelofelijk belangrijk.

“Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Mattheüs 24:42

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk