Sprookjes

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

2 Timotheüs 4:3-4

Schriftlezing

“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”

2 Timotheüs 4:1-8

Boodschap

Vorige week ging het over atheïsten, geesteszieken en demonen. We hebben het niet over de evolutie gehad, waarvan allerlei publicaties bol staan. Het zijn allemaal verschillende onderwerpen. Het is het ongeloof, de uitwerking van de hogere Bijbelkritiek. De grote (?) theologen, hadden de euvele moed te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods Woord. Het zijn de godgeleerden, die als taak hebben predikanten op te leiden en hen te leren de Bijbel uit te leggen. Maar ze geloven zelf niet wat er in de Bijbel staat. Ik noemde een predikant, die niet gelooft dat God bestaat, maar wel in God gelooft. Vandaag heet dat: het is te gek voor woorden. Maar het blijkt te kunnen. Omdat er nogal wat predikanten zijn, die het ook niet meer zo zeker weten, moet er zelfs een discussie over gevoerd worden De Psalmen 14 en 53 zeggen duidelijk, “de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God.” . Als God niet bestaat, waar moeten we het dan nog over hebben? Uit praktijkervaring weet ik, dat er de begrippen van ziel en geest door elkaar gehaald worden. Maar ook daar is Gods Woord duidelijk over. Paulus schreef aan de Gemeente:

“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.”

1 Thessalonisenzen 5:23

De mens bestaat uit drie onderscheiden delen. Geest, ziel en lichaam. Waarom zou Gods Woord twee verschillende woorden gebruiken, als het om één en hetzelfde begrip gaat? Wat zegt de Bijbel?

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.”

Hebreeën 4:12

Als ziel en geest hetzelfde is, kunnen ze niet gescheiden worden. De Bijbel leert, dat ziel en geest wel gescheiden kunnen worden. Geen enkele psycholoog of psychiater heeft daarvoor het gereedschap. Het kan alleen door Gods Woord. Wie zou beter weten hoe een auto in elkaar zit dan de fabrikant? Wie zou beter weten hoe de mens samengesteld is, dan de Maker, Godzelf? Maar de geleerden weten het beter, dat denken ze tenminste.

Er was ook sprake van demonen. Lang werd gedacht, dat dit Middeleeuwse verhalen waren. Wie het Nieuwe Testament leest en gelooft wat er staat, weet, dat er demonen zijn. Dit kan niet als bijgeloof afgedaan worden. In zijn Brief aan de Efeziërs schreef de apostel Paulus:

“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Efeziërs 6:11-12

Als ze er niet waren, zou de apostel dit niet hebben geschreven. Daarom dringt hij er op aan de geestelijke wapenrusting te hanteren. God heeft ons Zijn Woord gegeven, het zwaard des Geestes. Als we Zijn Woord niet geloven, valt ons het wapen uit de hand. Daarom moeten we ons dat zwaard niet laten afnemen.

In Genesis 1 begint de Bijbel met de Schepping. Maar dat de schepping, zoals we die kennen in 6 dagen zou zijn ontstaan, kan volgens sommigen natuurlijk niet. Hoe kunnen mensen oordelen over wat God, ook als Schepper van de tijd, wel of niet kan? Een krantenartikel kopte: “Darwin versus God.” Darwin speculeerde over hoe het wel gegaan kan zijn. Maar Gods Woord zegt, hoe het ging. God was er zelf bij, Hij deed het. Geen mens was getuige van deze scheppingsdaad, maar sommigen denken het beter te weten, dan God, die hemel en aarde schiep. Evolutie?

“En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. (…) En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.”

Genesis 1:25-26, 31

God schiep alles naar zijn aard. Er is nergens bewijs voor evolutie van een lagere naar een hogere soort. Het is alles geschapen naar zijn eigen aard. Evolutie is gebaseerd op speculatie. De ene veronderstelling wordt op de andere gestapeld. De vraag Evolutie of Schepping is geen kwestie van wetenschap tegen geloof. Het is geloof tegen geloof. Evolutie wordt door velen als een geloof beleden. Het evolutiegeloof heeft de steun van radio, televisie en pers, terwijl het scheppingsgeloof als onhoudbaar wordt afgewezen. Vanzelfsprekend heeft ook de denkende Christen vragen als hij het Scheppingsverhaal leest. Maar de Bijbel is geen wetenschappelijk handboek, dat al onze technische vragen beantwoordt. Zonder in alle details te treden geeft de Bijbel de oorsprong van alle dingen aan. We leren er uit, wat Gods bedoeling met Zijn schepping is. Daarin valt ook de zin van het leven, van tijd en eeuwigheid, te ontdekken. Daar heeft het evolutiegeloof geen antwoord op. Daar is het een kwestie van komen en gaan. Geboorte, leven en sterven, waarna alles op houdt. Dit maakt de het menselijk leven zinloos en absurd. Hoe anders is de zingeving van de Schepping. De Here Jezus bad:

“Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.”

Johannes 17:24

De apostel Paulus schreef:

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

2 Timotheüs 4:3-4

Sprookjes? Wij geloven niet in sprookjes. Daarom houden we vast aan wat de Here Jezus zei, want:

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

Mattheüs 24:35

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk