Het Geheim – Deel 1

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.”

Efeziërs 3:10

Schriftlezing

“Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn; genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,”

Efeziërs 1:1-10

“Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.”

Efeziërs 3:8-12

Boodschap

In de gelezen tekst staat veel meer, dan hier even uitgelegd kan worden. Aan de apostel Paulus werden meerdere geheimen geopenbaard. Hij heeft het ook over het geheim van Israël, maar dat is een onderwerp apart. Het is wel zo, dat de geheimen van Israël en van de Gemeente van Christus nauw met elkaar verbonden zijn. In deze overdenking gaat het over de Gemeente. Waar velen misschien niet bij stilstaan is, dat God aan de Gemeente van Christus gedacht heeft voordat de wereld geschapen werd. En dat niet alleen. Het gaat verder, veel verder. Paulus schreef:

“Hij, dat is God, heeft ons immers in Hem, dat is Christus, uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.”

We werden niet alleen geschapen, maar ook met een duidelijk doel. Mensen vragen zich soms af, wat de zin van het leven is. Daar hoeft geen misverstand over te bestaan. Het staat hier duidelijk in enkele woorden. De apostel Paulus openbaart hier een geheim. God wil uiteindelijk alles onder Christus samenbrengen. Hoewel ik me niet bij het denken van Professor H. Berkhof thuisvoel, schreef hij een boek met de titel: Christus de zin der Geschiedenis. Dit is volkomen bijbels. Aan de Christenen in Rome schreef de apostel Paulus:

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.”

Romeinen 11:36

Niemand kan om Hem heen. Zijn Naam wordt soms misbruikt als stopwoord. Dat kan niemand vrijblijvend doen. Toen ik er iemand, die het deed, er op aansprak, vond hij, dat hij niets verkeerd deed. Als je netjes leeft, ben je een goede Christen, zei hij. Toen ik hem waarschuwde, keerde hij mij de rug toe. Wat is het erg, dat iemand niet begrijpt waar hij mee bezig is. God heeft ons in Christus zijn wil geopenbaard. Hij heeft ons geschapen om te leven tot eer van Zijn Naam, niet om de naam van Zijn Zoon te misbruiken. Paulus ontving de openbaring, dat: “thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.”

Als we de moeite nemen hierover na te denken, zijn we nog wel even bezig. Het gaat wel ergens over. Eerst, dat God dit wil doen door de Gemeente. Hoe staat het met de Gemeente? Welke Gemeente? Het gaat er niet om tot welke kerk we behoren. Het komt er op aan, lid van de Gemeente van Christus te zijn. Dit betekent, dat daarvoor wedergeboorte nodig is. Voor wie niet wedergeboren is, is dit allemaal onzin. Wie wedergeboren is en tot bekering is gekomen, mag deel hebben aan het geheim. En als we eenmaal deel aan dat heil gekregen hebben, hebben we de rest van ons leven nodig om verdieping en inzicht in het heilgeheim te krijgen. Het geheim is naar het eeuwige voornemen, dat God in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd. “In Hem,” dat is de Here Jezus Christus, “hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem.” Wie die weg niet gaat, komt niet op de eindbestemming aan, die God voor hem of haar bedoelt. Daarom komt het aan op de persoonlijke relatie van de gelovige met God, door Jezus Christus. Wie er anders over denkt, vergist zich. De geestelijke groei en verdieping van het geestelijk leven behoort in de Gemeente van Jezus Christus plaats te vinden. Het is door middel van de Gemeente, dat door haar de “overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.” Dit is een hoge roeping. Ja maar, zal iemand zeggen, als u eens wist… Ik weet wat u bedoelt. De volmaakte Gemeente is er niet. We moeten leren leven met het gemeenteleven, tenzij het duidelijk wordt, dat het bijbels niet langer verantwoord is er deel van uit te maken.

Een kerk of gemeente is net als in een gezin. Niemand kiest zijn eigen broertjes en zusjes. Die krijg je. Daar moet je het mee doen. Net als in het gezin stuit je ook op problemen. Ook in het geestelijk leven is er sprake van problemen. Daar moet je mee leren leven. Maar broertjes en zusjes hebben elkaar nodig. Zo hebben ook gelovigen broeders en zusters nodig. We weten allemaal, dat daar nogal wat aan ontbreekt. Maar we moeten ons wel afvragen, waar we mee bezig zijn. Hoe staat het met de roeping van de Gemeente? Dat moet als nummer 1 op de agenda staan. Dat wordt maar al te vaak vergeten. Hoe moeten “de overheden en de machten in de hemelse gewesten anders met de veelkleurige wijsheid Gods bekend worden?” Niet anders dan door middel van de Gemeente! Wat nemen die overheden en machten nu waar, wat zien ze in de Gemeente? Een gemeenschap van gelovigen, of ze zich nu kerk of gemeente noemen, die hier niet mee bezig is, is geen Gemeente van Christus. Dan is het een godsdienstig gezelschap. Het programma kan op volle toeren draaien, er kan groei zijn. Het kan indruk maken, misschien wel de koppen van krant halen. Maar als de overheden en de machten in de hemelse gewesten door die gemeenschap de veelkleurige wijsheid van God niet te zien krijgen, is het beter om het licht uit de doen en de deur dicht trekken. Maar dat is natuurlijk de bedoeling niet. Dan wordt het tijd, dat die geloofsgemeenschap het geheim opnieuw leert ontdekken en zich daarnaar richt. Als een geloofsgemeenschap hier niet aan voldoet, of wil voldoen, wordt het tijd naar een andere geloofsgemeenschap om te zien. Ieder moet in eigen geweten overtuigd zijn, wat hem of haar te doen staat. Het is vooral een zaak van gebed om een verantwoorde beslissing te nemen. Het doel waarvoor wij geschapen zijn, de roeping waarmee we geroepen zijn, staat recht overeind. We mogen deel hebben aan het geheim, het is een hoge roeping, zonder strijd kunnen we dit doel niet bereiken. Ik eindig met een woord van de apostel Johannes:

“Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

1 Johannes 5:3-4

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk