Wakker Worden

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten…”

Efeze 5:14

Schriftlezing

“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst en volle;”

Efeze 5:14

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2 Thessalonisenzen 2:1-12

Boodschap

Geldt de tekst van Efeze 5:14: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten voor gelovigen? Aan wie schreef Paulus deze brief? Aan de heiligen en gelovigen van Christus Jezus. Zij moesten geestelijk ontwaken. Geloofden ze dan niet? Jawel, maar ze sliepen. Ze hadden geen oog voor wat er om hen heen gebeurde. Ongelovigen moeten wedergeboren worden, gelovigen moeten ontwaken. Slapen gelovigen nu? Een Amerikaanse predikant deed de uitspraak: De Gemeente is vandaag in een slechtere staat dan ze sinds de Reformatie is geweest. Er is volop valse leer die de Gemeente als een storm overweldigt. Wat zegt Gods Woord? Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten, Efeze 5:14 In de grondtekst staat dit Schriftgedeelte in de 2e persoon enkelvoud. De gelovige wordt persoonlijk aangesproken. Sta op (jij) van tussen de doden. en Christus zal over jou lichten. De doden zijn de ongelovigen.

Gelovigen moeten zich in hun denken en doen van ongelovigen afstand van nemen. Gelovigen zijn niet beter zijn, maar zoals Paulus zegt: Jullie dan geheel anders jullie hebben Christus leren kennen. Als je in Zijn licht wandelt, zie je de dingen in het licht. Het heeft onder andere te maken met het onderscheiden van geesten, 1 Corinthiers 12:10 Aan de Philippenzen schreef Paulus: En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Philippenzen 1.10. Bij wie in het licht wandelt, zullen inzicht en fijngevoeligheid toenemen. Is het vandaag nodig dat gelovigen fijngevoeligheid en onderscheidingsvermogen ontwikkelen?

In de Inleiding hoorden we, dat de Gemeente van Christus er sinds de Kerkhervorming, dat wil zeggen sinds 1517 nog nooit zo slecht heeft voorgestaan. Misschien vindt iemand, dat dit wel erg kort door de bocht is. Is het werkelijk zo erg? De Moderne tijd is voorbij, een periode van 200 jaar sinds de Franse Revolutie. De triomf van de mens: geen God en geen Meester. Het bovennatuurlijke kon niet wetenschappelijk bewezen worden, dus bestond het niet. Dit blijkt achteraf niet te werken. Nu leven we in de Postmoderne tijd. God mag weer, maar a.u.b. niet de God van de Bijbel. De christenen moeten niet denken, dat zij alléén de waarheid hebben. Waarheid wordt ook in andere godsdiensten gevonden. Een steeds groter aantal (Amerikaanse) Evangelicalen twijfelt er sterk aan of Jezus wel de enige weg tot zaligheid is. Hun aanbidding richt zich op een directe relatie met God. Dit komt door hun stijl van aanbidding, die zich richt op een directe relatie met God. De spirituele ervaring die ze daar mee opdoen verdringt de leer, en het gezag van de Bijbel. (Reformatorisch. Dagblad. 24.8.05) In Nederland is het gelukkig (nog) niet zo erg. (schreef deze krant de volgende dag) maar in de evangelische beweging is Amerika toonaangevend. Het waait altijd over naar Europa. Wat vandaag in Amerika gangbaar is komt morgen naar Europa. Ze is al breed en diepgaand verspreid in allerlei gemeenten. Het stormt ook in Nederland. Maar Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door Mij. In het licht van deze ontwikkelingen moeten we ons afvragen of Gods Woord nog het laatste woord heeft of dat een onbijbelse aanbidding en de ervaring de dienst uitmaken.

Er bestaat een vorm van aanbidding, een soort gebed om regelrecht, zonder tussenkomst, tot God te naderen. Dit betekent de verwerping van Jezus als Middelaar. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zei hij. We kunnen er niet om heen. De Gemeente van Christus wordt niet alleen van buitenaf aangevallen. Gevaarlijker is, dat ze van binnenuit met verdraaide en soms corrupte bijbelteksten ondermijnd wordt. In Handelingen 17:11 geven de gelovigen uit Berea ons het voorbeeld. Ze gingen na, of de Woordverkondiging en het onderricht dat ze ontvangen hadden in overeenstemming met Gods Woord waren. Wie dat Woord ook brengt, wie dat onderricht ook geeft, dat komt er niet op aan, zelfs bij Paulus niet. Niet de ervaring of de sfeer maar het Woord is toonaangevend. Daar moet alles aan getoetst worden.

Er moet geleerd worden te onderscheiden waar het op aan komt. Dit is geen luxe maar noodzaak. Daarom moeten christenen de slapers uit hun ogen wrijven. Het kruis van Christus staat er discussie. Paulus schreef aan de Philippenzen: “Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus.” (Philippenzen 3:18) Buiten Christus om tot de Vader willen gaan is een verloochening van het kruis, hoe vroom het gebed ook klinkt. Er komen berichten binnen van mensen, die op onbegrip in hun Gemeente stuiten als ze aan het Woord vasthouden. Ze kunnen niet meer naar de Gemeente of krijgen soms zelfs de uitnodiging om de Gemeente te verlaten. Als gelovigen niet met de stroom meedrijven maar tegen de stroom in roeien, ontstaat er verwijdering, soms vijandschap tot binnen in de Gemeente. Wat zegt Paulus? Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Galaten 4:16. Het ging hem niet om het gelijk. Het mag in de Gemeente van Christus niet gaan om het gelijk, maar om de waarheid. In de Schriftlezing lazen we een gedeelte uit de brief van Paulus aan Timotheus: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen…” 2 Timotheus 4:3. In de Gemeente? Jazeker, dat is juist het erge. Sommigen willen de waarheid niet horen. Vandaag heet dat “positive only.” Er mogen alleen positieve dingen gezegd worden. Maar daar stoorde Paulus zich niet aan. Je schrikt ervan als je leest wat hij schreef: “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat ze de leugen geloven,” 2 Thessalonisenzen 2:11. Dit is een oordeel. Als iemand constant weigert Gods Woord te aanvaarden loopt hij de kans dat God hem een dwaling zendt, zodat hij het ook niet meer kan geloven.

In al zijn brieven roept Paulus op tot waakzaamheid en waarschuwt hij voor misleiding. Deze kant van Paulus’ brieven blijft vaak onderbelicht. Dan hebben we een half evangelie. Waarvan Paulus aan de Galaten schreef:

“Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.”

Galaten 1:6-10

Waar de ingedutte gelovigen door wat dan ook misleid zijn geworden, moeten ze wakker worden. Met minder kan de Gemeente van Christus vandaag niet toe. Er wordt vandaag veel gedroomd in de Gemeente. Verdoofd, gehypnotiseerd door sterke verhalen, door massale bewegingen. Alles moet aan Gods Woord getoetst worden, desnoods tegen de stroom in. Daarom: ontwaakt gij die slaapt. Wakker worden! Geestelijk onderscheiden. Luisteren en handelen zowel naar de positieve als naar de negatieve uitspraken van Gods Woord. En Christus zal over u en uw Gemeente lichten.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk