Aanval van Binnenuit

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.”

Handelingen 5:1

Schriftlezing

“En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden. En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen, zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen.”

Handelingen 5:1-16

Boodschap

Dit hoofdstuk biedt stof voor een hele reeks overdenkingen. Toen deze gebeurtenis zich in de Gemeente afspeelde, ging de profetie over de Here Jezus, de Messias, in vervulling:

“Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.”

Jesaja 53:10

De Messias van Israël, werd gekruisigd:

“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.”

Handelingen 2:24

Het is Hemelvaartsdag geweest, en op de Pinksterdag ging opnieuw een profetie in vervulling:

“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

Joel 2:28-29

Grote aantallen mensen kwamen op de Pinksterdag, en daarna, tot geloof. Dat hebben de gelovigen in Jeruzalem zien gebeuren en zelf beleefd. Maar niet iedereen heeft de diepe betekenis ervan begrepen. De aanval van de geestelijke leiders werd pas afgeslagen. Ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest. De Gemeente was op topniveau. Wat wil je nog meer? De Gemeente gebruikte niet maar mooie woorden, maar de gelovigen deelden hun bezit met mensen, die het moeilijk hadden. En dan ineens een gigantische kortsluiting. Er gebeurde iets in de Gemeente, dat niemand voor mogelijk had gehouden. Ananias en Saffira speelden een spelletje. Ze verkochten een stuk land. Tijdens de bijeenkomst gaf Ananias het geld aan Petrus en deed alsof hij alles had gegeven. Hij was niet verplicht om land te verkopen, ook niet om al het geld aan de Gemeente te schenken, maar hij deed alsof hij alles gaf. Hoe is het mogelijk, dat zoiets gebeurt! Uit alles blijkt, dat het een bijzondere tijd was. Vandaag zouden de kranten er vol van staan, er zouden speciale uitzendingen na het nieuws zijn. Maar de profeet had het toch goed gezien. Dit woord ging zichtbaar in vervulling:

“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.”

Jeremia 17:9-10

Die morgen was Petrus niet van huis gegaan om de Gemeente eens te laten zien, wie hij was. Hij wist van niets. Toen Ananias zijn toneelstukje opvoerde, doorzag Petrus door de Heilige Geest, wat er gebeurde. Toen hij dat tegen Ananias zei, viel deze op de grond, blies zijn laatste adem en stierf. Wat had Petrus gedaan? Niets, hij had alleen gezegd, dat dit niet klopte. Dat Ananias de Heilige Geest bedrogen had. Was het fijn vanmorgen in de dienst? Nee, niet direct, er vielen twee doden. Als dat vandaag zou gebeuren, zou er een gerechtelijk onderzoek ingesteld worden. Petrus zou in voorlopige hechtenis genomen worden en de samenkomsten verboden. Nieuws voor radio en televisie. Wat gebeurde hier? God Zelf greep in. Ananias had met vuur gespeeld. Enkele uren later kwam zijn vrouw Saffira binnen. Die wist niet wat er gebeurd was. Toen Petrus haar vroeg of ze het land voor zoveel verkocht hadden, zei ze glashard ja. Toen Petrus haar vroeg, hoe ze met haar man had kunnen afspreken om de Heilige Geest te bedriegen, viel ook zij dood neer. Doodse stilte. Ja, van geen wonder. Gaat dat zo in de Gemeente van Christus? Ja, zo gaat dat. Wat was het probleem? De Heilige Geest werd bedrogen, Gods heiligheid werd aangetast. Dan ontstaat er een gigantische kortsluiting. En God is Dezelfde nu. En dit was het gevolg. In het Koninkrijk Gods, dat in de Gemeente openbaar wordt, is geen plaats voor spelletjes. We mogen er wel eens goed over nadenken, wat Gods heiligheid betekent. We horen nogal eens, God is liefde. En dat klopt. Maar God is ook heilig, maar dat hoor je bijna nooit. Als God vandaag zou ingrijpen bij mensen, die een spelletje spelen, zou hetzelfde gebeuren. De apostel Petrus schreef:

“Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.”

1 Petrus 1:15-16

De Gemeente is geen speeltuin, waar gelovigen toneelstukjes opvoeren. Dat het Christen- en Gemeenteleven leuk moet zijn, is te gek voor woorden. Gelovigen gaan niet naar de Gemeente om indruk te maken. Ze gaan niet om geld te brengen, maar zichzelf. En dat kost iets meer. Dat is pas echt duur. Hield het hiermee op? Was toen alles voorbij? Nee, toen begrepen de mensen pas echt goed, wat het betekent om Christen te zijn. Vandaag probeert men op allerlei manieren mensen naar de kerk te krijgen. Dat is de omgekeerde wereld. In Jeruzalem bestond grote vrees bij de mensen. Ze hadden begrepen, wie God was. Het was geen wonder, dat niemand zich bij de Gemeente durfde aansluiten. En toch groeide de Gemeente. Er werden geen zieken genezen in genezingsbijeenkomsten, die weken van te voren waren georganiseerd. De zieken genazen op straat, als Petrus voorbijkwam, en onreine geesten moesten maken, dat ze wegkwamen.

De profeet had over Jezus, de Messias, gezegd,

“Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”

Jesaja 9:6

Inderdaad, van nu af aan. De vervulling van de profetie voltrok zich voor hun ogen. De wonderen, die plaatsvonden, waren tekenen, een voorproefje, van dat Koninkrijk. In dat Koninkrijk, dat in de Gemeente verkondigd werd en behoort te worden, is geen plaats voor spelletjes. Daarom, weest heilig, zegt God, want IK ben heilig.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk