Verlegenheid

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?”

Handelingen 2:12

Schriftlezing

“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden worden.”

Handelingen 2:1-21

Boodschap

Verwondering. Wat is verwondering op de Pinksterdag? Het was een Joods feest. Het was Bevrijdingsdag, de bevrijding uit Egypte. Elke Jood, uit de hele bewoonde wereld werd op die dag in Jeruzalem verwacht, om dit feest mee te maken. Alle talen waren in de stad te horen. De discipelen waren bij elkaar in een ruimte in de voorhof. En ineens, het geluid van een hevige windvlaag, maar er was geen wind. Wat is dit? Is dit niet wat de profeet Ezechiël profeteerde: dat de geest zou komen en Israël tot nieuw leven wekken? Er waren tongen als van vuur en het zat op hen allemaal. Wat is dit? Lijkt dit niet op het brandende braambos. Mozes zag het branden, maar het verbrandde niet. God zei, IK ben die IK ben. HIJ was daar. Staat niet in Mattheüs en Marcus, dat zij met de Heilige Geest en met vuur gedoopt zouden worden? En nu werden ze vervuld met de Heilige Geest, wat is dit? Toen begonnen ze ook nog in allerlei talen te spreken. Wat is dit? Daar kwam de menigte op af. In de Babylonische spraakverwarring van al die buitenlandse Joden, hoorde ieder zijn eigen taal spreken. Wat is dit? Het zijn toch Gallileeërs? En wat zeiden ze? In 15 verschillende talen hadden ze het allemaal over de grote daden van God. Zoiets kun je niet organiseren. Wat gebeurt hier? De tekst zegt, dat ze buiten zichzelf van verwondering waren. Ze waren perplex, omdat ze in hun eigen taal de grote daden van God hoorden vertellen. Wat was dat dan? Na Zijn Opstanding had Jezus niet 40 dagen lang met de discipelen gesproken over de Gemeente, maar over het Koninkrijk Gods. De verzen 19-21 zijn ook nu nog toekomst. Pinksteren is de geboortedag van de Gemeente van Christus. Israël heeft niet afgedaan; de Gemeente is Joods. Maar vanwege hun verwerping van de Messias is Israël in het jaar 70 uit zijn land verdreven. Maar God heeft het hen beloofd als eeuwig bezit. In 1948 keerden ze terug. Daarom schreef de apostel Paulus aan de Romeinen:

“Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.”

Romeinen 11:17-18

Wij mogen er bij zijn. De Kerk heeft de plaats van Israël niet ingenomen, al denken velen dat. God heeft nog altijd een plan met dit volk.

“En de HERE dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden.”

Genesis 18:17-18

Israël is het uitverkoren volk. Omdat ze zo braaf zijn? Nee, tot driemaal toe staat in Exodus, dat het een hardnekkig volk is. Maar God heeft hen als instrument voor Zijn heilsplan uitgekozen. Waarom zij? Omdat God het zo wilde. Mag dat? Maar Israël lag dikwijls dwars, en tot op vandaag. God is bezig Zijn plan voor de mensheid in de loop der eeuwen uit te voeren. De Pinksterdag is daar een deel van. Ja, maar zegt, u als het dan waar is, het duurt zo lang. Weet u, God is eeuwig. HIJ heeft de tijd geschapen. Wij leven in de tijd met een begin en een einde. HIJ heeft de tijd en HIJ neemt de tijd. De profetieën staan vol van de komst van Gods Koninkrijk. Op Goede Vrijdag kwam er een einde aan het Oude Testament. Na Zijn opstanding heeft Jezus tot Hemelvaartsdag over het Koninkrijk gesproken. Toen Hij heenging, zei HIJ, wacht op de komst van de Heilige Geest. En dat gebeurde op Pinksteren. Voordat God met Israël verder gaat, moet eerst de Gemeente gevormd worden. Als dat voltooid is, wordt Gods plan met Israël verder uitgewerkt. De apostel Jacobus zei in een ledenvergadering van de Joodse Gemeente in Jeruzalem:

“Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.”

Handelingen 15:13-18

Israël vierde het Pascha, het Bevrijdingsfeest. Ze hadden hun lange geschiedenis. Iedereen was er bij. Maar toen ze hoorden waar het over ging, stonden ze perplex. Ze vierden het elk jaar, maar hadden er niets van begrepen. Net als bij ons Bevrijdingsdag, omdat het op de kalender staat. Maar wat het betekent weten velen niet. Ze hebben die bevrijding, en wat daar aan voorafging, niet meegemaakt. De Gemeente van Christus mag en kan het Pinksterfeest niet vieren zonder te beseffen wat het gekost heeft en waartoe het leidt. Net als toen, wie ook vandaag beseft waar het om gaat is het maar niet een vrije dag in een zonnig voorjaar. Wie tot Christus komt, wordt een nieuw mens en ontvangt de Heilige Geest. Hij wordt dan lid van de Gemeente van Christus; ik zeg niet van een kerk. Dat is bijzaak Wie in overtuiging die beslissing neemt en die stap zet, ontvangt de Heilige Geest en is voor eeuwig behouden. Toch waren op die dag van die hele mensenmassa maar 3000, die overtuigd waren en het deden. Zij ontvingen de Heilige Geest, de anderen bleven godsdienstig. Ik hoop, dat u er vandaag ook verlegen mee bent, u mag perplex zijn, als u beseft wat Pinksteren betekent.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk