Waar of niet?

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.”

Jakobus 3:13-14

Schriftlezing

“Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.”

Jakobus 3:13-18

Boodschap

De Waarheid. Pilatus vroeg aan de Heer Jezus:

“Wat is waarheid?”

Johannes 18:38

In het Hogepriesterlijk gebed tot God de Vader zei Jezus:

“Uw woord is de waarheid.”

Johannes 17:17

Die waarheid is niet abstract, maar wordt samengevat in de persoon Jezus. Al eerder had Jezus tegen Thomas gezegd :

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Johannes 14:6

Wat is nu waarheid? Het woord “waarheid” is de vertaling van het Griekse woord “alétheia.” De a is een ontkenning, zoals we die kennen uit het woord “a-sociaal,” het betekent, het is niet sociaal. Zo is het ook met a-létheia. Het betekent letterlijk: er wordt niets achtergehouden. Daar komt nog iets bij.

“Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.”

Kolossenzen 2:2-3

Zijn Woord is volkomen. Er ontbreekt niets aan. Hij houdt niet alleen niets achter, Zijn kennis is onbeperkt. Hij overziet het geheel. Meer nog. De apostel Paulus schreef:

“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.”

Kolossenzen 1:15-17

Samengevat betekent het, dat de oorsprong, het bestaan en de betrouwbaarheid van de waarheid in Gods Woord en in de Persoon van Jezus Christus samenvallen. Deze waarheid is absoluut. In de praktijk geloven veel mensen dit niet of spreken de waarheid zelfs tegen. Of, en wat nog erger is: er wordt aan gesleuteld. We moeten het allemaal niet zo serieus nemen. Het betekent, dat de waarheid gerelativeerd wordt. De Bijbel leert de waarheid. Die wordt in een uitspraak, of these, neergezet. Wat daar tegenin gaat is de antithese. Iets is waar of niet. We gaan er vanuit, dat Gods Woord het laatste woord heeft. Als de antithese aan de hand van dit Woord getoetst wordt, ontstaat een nieuwe these. In bijbels licht, kunnen these en antithese, waarheid en onwaarheid niet naast elkaar bestaan. Vandaag is het heel gewoon. Uit de botsing van these en antithese wordt vandaag een synthese, gemaakt. Synthese betekent verbinding waarbij tegenstellingen tot “een hogere eenheid” worden samengevoegd waarbij de tegenstelling tussen waarheid en leugen wegvalt. Dit heet tolerantie, ieder heeft zijn eigen waarheid en we moeten ieder in zijn waarde laten. In de tekst van deze overdekking komen waarheid en leugen in één zin voor:

“Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels.”

Jakobus 3:13-14

In de botsing der meningen werd in het verleden, en ook vandaag nog, scherp gereageerd. Voor wie de macht heeft, of denkt te hebben, ligt hier een gevaar op de loer. Terwille van de “waarheid,”(welke?) en omdat God het wil, moet die waarheid zelfs in Zijn Naam, desnoods met geweld, worden afgedwongen. Daar staan het verleden en het heden bol van. Tijdens een vakantie stootten we op een schrijnend voorbeeld uit het verleden. Gelovigen, die geen andere misdaad hadden begaan dan samen te komen om Gods Woord te lezen,samen te zingen en te bidden, werden uit hun huizen gesleept en terechtgesteld. We hebben hun graven gezien, stonden bij de ruïnes van hun huizen, die met de grond gelijkgemaakt waren. De koning gaf daarvoor opdracht, want God wilde het. Tenminste, dat dacht hij. Wat te doen bij onoplosbare verschillen van mening?

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: (…) veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, (…) tweedracht, partijschappen, (…) waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.”

Galaten 5:19-21

en

“Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, (…) daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.”

Kolossenzen 3:8-10

Godsdienstige mensen van allerlei slag en afkomst, willen Gods Koninkrijk bouwen, desnoods met geweld. Maar:

“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben,”

Johannes 18:36

Het gaat erom of we geloven, dat de Bijbel Gods Woord is en we ons daaraan willen houden. Als er verschil van mening ontstaat, geldt nog altijd de vrijheid van meningsuiting. Niemand wordt gedwongen te geloven. Daarbij mogen we geen eigen rechter spelen. Overigens is de Bijbel niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.”

Johannes 3:16-19

En

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”

Johannes 3:35-36

We geloven Gods Woord of niet. Het is waar of niet. Het is een gewetenszaak voor ieder mens. Daarover moeten mensen elkaar niet verketteren en zeker niet elkaar met geweld tot andere gedachten willen brengen. Gods Woord wijst de weg.

“Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult.” Jozua 24:15; “Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.”

Hebreeën 3:7-8

Wie Gods Woord gelooft en het als DE waarheid aanvaardt, mag weten, dat hij of zij enkel op grond van het éénmaal volkomen volbrachte werk van Jezus, Gods Zoon, voor eeuwig geborgen is. Wie het niet gelooft komt, vroeg of laat, voor een groot probleem te staan. Dat wensen wij niemand toe, integendeel.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk