Bemoeizucht

“Volg jij Mij,”

Johannes 21:22

Schriftlezing

“Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zei tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zei tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zei ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zei tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zei: Hebt gij Mij lief? En hij zei tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zei tot hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt. En dit zei Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij. En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? Toen hij deze zag, zei Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zei tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou; doch Jezus had niet tot hem gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?”

Johannes 21:15-23

Boodschap

Bemoeizucht. Waar bemoei je je mee? We kunnen ons niet overal mee bemoeien. Soms is het nodig. Soms moet je het echt niet doen. We willen zien, hoe een bepaald gesprek tussen de Here Jezus en de apostel Petrus liep. Het ging over iets dat hem nogal bezighield. Het ging om zijn vriend. Na de Opstandig verscheen Jezus voor de 3e keer op een vroege morgen toen de discipelen aan het vissen waren. Bij die gelegenheid stelde de Heer de vraag aan Petrus of hij van Hem hield. Petrus raakte daarbij in grote verlegenheid, hij had er immers een puinhoop van gemaakt. We herkennen ons daar wel in. We bedoelen het wel goed maar wat maken we er in de praktijk soms van? Als iemand ons daarop aanspreekt, zit het ons niet lekker.

Het gesprek tussen Jezus en Petrus was goed geweest. Het verleden was rechtgezet, hij kon weer verder. Het komt wel vreemd over, toen de Here Jezus bij dat gesprek ook zei, hoe Petrus sterven zou. Moest dat nou? Daar ging het gesprek toch niet over. Wat bedoelde Jezus? Nu, en hoe zou hij dan sterven? Net als de Here Jezus, zou hij ook gekruisigd worden. Petrus wist wat dat betekende. Hij had er bij gestaan op Golgotha, toen de Here Jezus gekruisigd werd. Nee, dat liever niet, stel je voor! Het is de meest afschuwelijke vorm van executie. Daar word je dan wel stil van. En wat zei de Here Jezus daar meteen achteraan? Volg Mij.

Volgen in de bijbelse betekenis is in een nauwe persoonlijke relatie tot Jezus staan. Niet vrijblijvend, maar er bij betrokken,” er voor gaan,” heet dat tegenwoordig. Het uitdragen in woord en vooral daad. Het is niet vrijblijvend, er hangt een prijskaartje aan. We hebben we het nu over pc., niet de pc van de persoonlijke computer, maar het pc.: praktisch Christendom. Daarvoor is iets nodig. We zijn zo doenerig vandaag. Moderne begrippen: methode, aanpak, seminars, scholing en bijscholing. Stage, o ja, stage. De discipelen liepen 3 jaar stage bij Jezus. Ze werden gevormd. Luister goed! Het ging niet om technische vakken, maar om geestelijke vorming. Hoe staat dat er voor, bij u, bij jou, bij mij? Bij de Here Jezus ging het er niet om wat je had, maar wie je was.

Wie ben je? Zijn wij zijn leerlingen en dat levenslang? In de drie jaar, dat de discipelen met Jezus meegingen, hadden ze echt niet alles geleerd en begrepen. Na de Opstanding kreeg Petrus een voortgezette opleiding. Bent u, ben jij er al aan begonnen? Christus volgen betekent, wat het ook kost. Als getuige van Christus, kostte het Petrus uiteindelijk zijn leven. De hoogste prijs. Dat kennen wij niet. Het is ons nooit overkomen, dat het ons leven kan kosten. Wij hebben nooit vervolging meegemaakt, omdat we in Christus geloven. In veel landen worden Christenen vervolgd. Zover is het bij ons niet, maar het zou kunnen gebeuren. Daar is niet veel voor nodig. Maar als we het nu eens wat kalmer aan doen?

Wat doe je als de Here Jezus de sleutel van je auto zou vragen, of van je huis? Geef je die dan? Je krijgt hem niet terug! Als het er op aan komt, toch tot elke prijs? Maar Hij vraagt die niet van iedereen. De Here Jezus zei tegen Petrus: volg Mij. Maar Petrus was met iets anders bezig. Hij begon tegen de Here Jezus over Johannes. Wat zal er van hem worden? De Here Jezus gaf een antwoord, dat Petrus verkeerd begreep. Hij zei, als Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? In hedendaags Nederlands is dat: Waar bemoei je je mee, Petrus. Johannes? Laat dat maar aan Mij over. Het betekent zoveel als: Volg jij Mij nou maar, zorg jij maar dat je er komt. Als het van je gevraagd wordt, bereid je dan bereid je eigen leven af te leggen. Om het heft uit handen te geven? Niet het eigen “ik,” maar Christus op de eerste plaats in je leven. Praktisch betekent het bijvoorbeeld:

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.”

Mattheüs 10:37-39

God op de eerste plaats; Hij heeft voorrang boven ieder ander, boven al het andere. Dat is Kruistheologie. Dat je ouders er voortaan niet meer bij zouden horen? Nee, natuurlijk niet, maar het gaat nu om jou. Wie zijn verstand, zijn wil, en zijn gevoel onder Gods gezag plaatst, vindt het eeuwige leven. Dat is het prijskaartje. Wilt u, wil jij dat? Sommige mensen zeggen dan, dat moet je niet doen! Ik herinner me iemand, die jaren geleden anoniem een envelop in de brievenbus stopte met fl. 12.000,- voor het werk in de Gemeente. Wie had dat gezegd, dat dat moest? Niemand! Nadoen? Nee!

Doe wat God van je vraagt. Dan zullen mensen misschien zeggen: die is gek. Jammer dan. Praktisch Christendom is meer dan mooi praten. Waar dit Christendom in het gemeenteleven bestaat, gebeuren wonderen. Er komen mensen tot geloof. Tijdens een bezoek aan Roemenië brachten we materiaal voor een ziekenhuis mee. Daar was groot gebrek aan. Het hoofd van het laboratorium vroeg: waarom doen jullie dit? Uit innerlijke bewogenheid, om Christus’ wil. Het opende de deur voor een persoonlijk gesprek. Ik mocht deze dame het evangelie uitleggen en ze kwam tot geloof.

We moeten geen gekke dingen doen, niet proberen jezelf te bewijzen. Dat is het andere leven. We zijn toch met Christus tot een nieuw leven opgestaan, of niet? Dat moet dan blijken. We zitten soms boordevol vragen. Over van alles en nog wat. Petrus vroeg aan de Here Jezus: en hij nou Heer, Johannes? Het antwoord was: Laat dat maar aan Mij over, zorg jij maar dat je er komt. Terwijl hij zelf nog veel moest leren, bemoeide Petrus zich met iets, dat hem niet aangingen. Daarvoor werd hij terechtgewezen. Johannes? Laat dat maar aan Mij over. Zorg jij maar, dat je er komt: volg Mij. We moeten ons niet bemoeien, met dingen, die ons niet aangaan. We moeten Hem volgen.

Amen.

~Dr. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk