Filosofie of Openbaring

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.”

Kolossenzen 2:8

Schriftlezing

“Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.”

Kolossenzen 2:1-12

Boodschap

Het thema is filosofie. Veel mensen zullen zeggen, o, maar dat is niets voor mij! Maar we filosoferen allemaal en elke dag. Als we onze mening geven en zeggen, wat we van bepaalde dingen vinden, zijn we vaak aan het filosoferen. Er is niets mis met filosofie, alleen welke filosofie bedoelen we? De apostel Paulus wist, dat er in de Gemeente van Kolosse een bepaalde filosofie was binnengedrongen waar hij ernstig voor waarschuwde. In zijn brief aan deze Gemeente ontdekken we de eerste sporen van wat later bekend zou worden als de Gnostiek. Dit woord komt van het Griekse woord Gnosis, dat “kennis“ betekent. Nu is er op zichzelf niets mis met kennis, maar het is niet de normale kennis, zoals we die kennen. De Bijbel is Gods Woord, waarin Hij zich openbaart. Openbaring is kennis, die God geeft, die wij als mens met ons eigen verstand niet kunnen weten. Gnostiek is kennis, die wij van onszelf niet kunnen kennen, maar die buiten Gods openbaring om gaat. Het is kennis, waarvan God niet wil, dat we ons daarmee bezighouden. Het is kennis, die tot het occultisme behoort. Occult betekent: geheim, verborgen. Het is onder andere het terrein van spiritisme. In het Oude Testament had God daarvan tegen het volk Israël gezegd:

“Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen,

(…)

die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel,

(…)

Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; want

(…)

de HERE, uw God, heeft dit niet toegelaten.”

Deuteronomium 18:9-14

Wie zich hiermee bezighoudt, begeeft zich op het terrein van de vorst der duisternis, Gods tegenstander, van wie Gods Woord zegt:

“Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Johannes 8:44

Niemand is in staat om de leugen en de misleiding, die vanuit die andere bron komt, te ontmaskeren. Het is uit zelfbescherming, dat God dit tegen zijn volk zegt. Het geldt voor Israël en ook voor de Gemeente. In de Gemeente van Kolosse waren ze met die andere wereld bezig. De gelovigen dachten door de Gnostiek meer van God te kunnen weten en ervaren. Hoe kwamen ze eigenlijk aan die filosofie? Kolosse, Laodicéa en Hierápolis lagen in het gebied Frygië, het tegenwoordige en zeer vruchtbare noordoosten van Turkije. Daar lag de grote handelsweg tussen het Oosten en Rome. Langs die weg kwam ook het Oosterse denken met mystiek en meditatie binnen. In de tijd, dat Paulus de brief aan de Gemeente schreef was er rond het jaar 60, een grote aardbeving. De mensen voelden zich bedreigd. De mensen waren druk bezig met na te denken over de zin van het leven. De mensen stonden open voor dit denken. Ze zochten naar antwoorden bijvoorbeeld naar contact met engelen. Ze wilden meer weten, dan wat ze van Paulus hadden gehoord. Ze werden aangetrokken door het hogere denken van Gnosis. Toen schreef Paulus, dat ze verkeerd bezig waren. Kijk uit, schreef hij, laat je niet meeslepen. Het is bedrog. Het is niet wat God zegt, maar wat mensen denken. Het komt uit de bron van de wereldgeesten. Het heeft niets met Christus te maken. Paulus zei, jullie zijn toch in Zijn Naam gedoopt. Je wist toch wat je deed! Je bent begraven in de dood van Christus, je hebt bewust gebroken met het denken van de wereld. Paulus schreef aan de Gemeente van Efeze:

“Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.”

Efeze 4:20

Waar zijn jullie mee nu eigenlijk mee bezig, was zijn vraag. Dit gold voor Efeze, maar ook voor Kolosse. Het geldt ook voor de Gemeenten van vandaag. Vandaag is het niet anders. Er is niets nieuws onder de zon. Er komt een stroom van denken uit het Oosten binnen. Mensen voelen zich onzeker op zoek naar antwoorden. Ze hebben niet genoeg aan de Bijbel. Ze denken met de Nieuwe Gnostiek wijzer te worden. Om dingen te weten en te ervaren, die met het christelijke geloof niet mogelijk zijn. Misleid als ze zijn door meditatie technieken. Het ontvangen van profetie en woorden van kennis, waarvan ze denken dat het dan van God is. In werkelijkheid komt het uit die andere wereld. Kunnen kinderen van God dan misleid worden? Jazeker, als ze zich op gebied wagen, waar ze niet thuis horen. Is er dan geen bijbels verantwoorde meditatie? Jawel, maar dat is peinzen, in gedachten verzonken zijn, over het Woord van God. Het gaat er om Gods Woord tot ons te laten spreken. Die meditatie heeft niets te maken met de geïmporteerde oosterse vormen, op zoek naar je innerlijke zelf. Paulus vroeg aan zijn gelovige tijdgenoten: waar zijn jullie mee bezig? Je hebt Christus leren keren. Laten jullie je meeslepen? Dit is de weg van de misleiding. Wat valt er voor een gelovige te leren van het Oosterse denken? Hoe zijn de talloze miljoenen uit die landen er aan toe met hun hogere vorm van denken. Wat heeft de Gnosis hen gebracht? Van de weeromstuit zijn er zogenaamde christelijke vormen van meditatie. Eens vroeg een Joodse wetgeleerde aan Jezus:

“Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.”

Mattheüs 22:36-38

Het gaat niet om hart en ziel alleen, maar dat we ook ons volle verstand gebruiken om wat we horen en beleven te toetsen aan Gods Woord om te zien of het klopt. Het is onverantwoord en in strijd met Gods Woord om je blindelings over te geven aan indrukken en gevoelens. Wie dat doet, wordt misleid door de macht der duisternis, die door de Bijbel “de engel des lichts” wordt genoemd. Daarom,

Filosofie of Openbaring? Laat je niet meeslepen door het bedrog van vandaag. Het is het denken uit die andere wereld. Het heeft niets met Christus te maken.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk