Alleen Jezus

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is Mijn Zoon, de Uitverkorene, hoort naar Hem,”

Lucas 9:35

Schriftlezing

“En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en zijn kleding werd stralend wit. En zie, twee mannen spraken met Hem, en wel Mozes en Elia. Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand en, toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen, die bij Hem stonden. En het geschiedde, toen dezen van Hem scheidden, dat Petrus tot Jezus zei: Meester, het is goed, dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een; want hij wist niet, wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd, toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus Zich alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden.”

Lukas 9:28-36

Boodschap

Zo maar ineens? Een stem uit een wolk, die zegt Hij is het? Ja, dat kan iedereen wel dromen en zeggen. Wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? Het beging hiervan ligt in een ver verleden. Toen Israël in de 15e eeuw voor Christus. het Beloofde Land introk, kregen ze het te horen.

“Een profeet uit uw midden, uit broederen zoals ik (Mozes) ben zal de Here uw God, u verwekken; naar Hem zult gij luisteren.”

Deuteronomium 18:15

Dat is nu 3500 jaar geleden. Ja, God heeft de tijd en neemt de tijd! In de 8e eeuw voor Christus werd het door de profeet Jesaja nog eens bevestigd:

“Zie, Mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.”

Jesaja 42:1

Waar komt Hij vandaan? Uit Israël, verwekt door de H. Geest geboren uit de Maagd Maria. HIJ is God en mens. Waaraan is Hij herkenbaar? In de kerstnacht, dat was weer 800 jaar later, zei de engel zei:

“U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit is het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.”

Lucas 2:11

Jezus, Gods Zoon, die mens wordt komt uit Israël. In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw zei HIJ:

“Want het heil is uit de Joden.”

Johannes 4:22

We moeten de Verlosser en het heil nergens anders zoeken of verwachten. Voordat de Here Jezus de lijdensweek in ging vond er iets heel bijzonders plaats. De verheerlijking op de berg. Ook daar waren weer getuigen. Dit zien we steeds opnieuw. Bij de openbaring van de heilsfeiten zijn steeds getuigen aanwezig, die kunnen bevestigen wat er gebeurde. Het is niet een of ander schimmig verhaal van een enkeling. Bij de aankondiging van de komst van de Messias in het Paradijs zei God:

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Genesis 3:15

Er waren drie getuigen: Satan, Adam en Eva. Bij Zijn geboorte, Zijn doop, Zijn kruisiging, Zijn opstanding, en bij Zijn hemelvaart, er waren altijd getuigen. We weten waar Hij vandaan kwam, waaraan Hij herkenbaar is. We lazen dat God zei: “Deze is Mijn Zoon, de uitverkoren, hoort naar Hem.” Het betekent Hem volgen. Er wordt niet bedoeld het voor kennisgeving aannemen en overgaan tot de orde van de dag. Jezus zelf zei:

“Jullie zijn Mijn vrienden, indien als jullie doen, wat Ik jullie zeg.”

Johannes. 15:14

Daarmee heeft Hij het voor het zeggen. Is dat zo in uw leven? Als u weet waar Hij vandaan komt, Wie Hij is, kunt u dit niet vrijblijvend voor kennisgeving aannemen. Het gaat om de erkenning van Zijn gezag en om onze gehoorzaamheid. Doen we wat hij zegt? We weten nu waar Hij vandaan kwam, waaraan we Hem kunnen herkennen. Hij is het, niemand anders. Als we in de Lijdensweken zijn, moeten we weten over Wie we het hebben. Wat gedenken we, Wie gedenken we? Het gaat niet maar om een historische figuur. Jezus is veel meer dan dat. Eens vroeg Jezus aan Petrus, wie zeg jij dat Ik ben? Het antwoord luidde:

“U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus zei, dat weet je niet van jezelf, dat heeft God aan jou geopenbaard.”

Mattheüs 16:16

Naar binnen betekent het

“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen,”

Johannes 14:23

Naar buiten betekent het, Hij is die gezondene, die uitverkorene, de geliefde Zoon van God, die kwam om de kop van de slang te vermorzelen. Bij Zijn intocht in Jeruzalem zei Jezus:

“Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden,”

Johannes 12:31

Vandaag geloven velen niet in het bestaan van de Overste van deze wereld, de vorst van de duisternis. Daar zijn velen te modern voor. Maar als hij er niet was en geen macht had, waarom moest Jezus dan komen? Was Hij dan bijgelovig? Zijn wij slimmer dan Hij? Als het Goede Vrijdag wordt, moeten we beseffen, dat daar de grote beslissing viel, die uitliep op de kruisiging. Dit bezegelde de ondergang van de tegenstander, Satan. Door het offer van Jezus, door Zijn zelfverloochening, werd de zonde uitgedelgd. Dit ouderwetse woord betekent: de schuld werd afgelost. Dat deed Jezus. We hebben vaak moeite met gehoorzamen. Het is verbazingwekkend, dat mensen, die zo slim zijn in het dagelijkse leven, zo dom zijn in het geestelijke leven. Als je je niet houdt aan de dagelijkse wetten, heb je problemen. Als je je niet houdt aan geestelijke wetten, heb je nog veel groter problemen. Mensen willen graag, dat het verkeerslicht altijd op groen staat. Maar soms staat het glashelder op rood. Het is voor ons bestwil, voor dit leven en voor de eeuwigheid, die daarop volgt. Het geldt zowel voor de wetten waar we dagelijks mee maken hebben, als voor dat, wat God zegt. Wat zei HIJ ook weer?

“Deze is Mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem.”

Lucas 9:35

Het is voor uw bestwil zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Rij niet door rood, op de weg niet, in het geestelijke leven niet. Luister naar Hem.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk