Bijzondere zwangerschap

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En Maria zei: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.”

Lucas 1:38

Schriftlezing

“In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zei tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zei tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zei: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.”

Lucas 1:26-38

Boodschap

Het gaat hier over twee vrouwen. Ze hebben duidelijke overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Er zijn wel 10 tegenstellingen tussen de twee. De meest opvallende is, dat Maria maagd is terwijl Elisabeth al vele jaren getrouwd is. De ene is jong, de ander is oud. De ene wordt zwanger, bij de ander kan het niet. Bij de een is sprake van een vroegtijdige bovennatuurlijke geboorte, bij de ander van een verlate natuurlijke geboorte. Er zijn ook treffende overeenkomsten. Ze staan allebei zo open voor Gods leiding in hun leven, dat ze de boodschap van de aangekondigde geboorte geloven en aanvaarden. Maria is de enige vrouw in de geschiedenis, die een bovennatuurlijke zwangerschap heeft meegemaakt. Van geen wonder dat ze daar vragen over had. Ze vraagt, hoe kan? Ze zei, ik heb geen man. Ze was wel verloofd. Ze zei niet, ik dacht dat het o.k. was. Ze zegt ook niet: ik was er al bang voor. Dat zegt iets over de verhouding van de sexen in Israël. Als je verloofd was, kon je niet zwanger raken. Iets om over na te denken. Ze zei ook niet, daar moet ik eerst met Jozef over praten. U dacht toch niet, dat hij dat gelooft, maar dat zei ze niet. Ze zei ook niet, wat zal mijn moeder zeggen, en mijn vader! Een grote schande in de familie. Wat zei de Wet?

“Maar indien deze beschuldiging waar is en de maagdelijkheid bij het meisje niet gevonden is, dan zal men het meisje voor de ingang van het huis van haar vader brengen, en de mannen van haar stad zullen haar stenigen, zodat zij sterft – omdat zij een schanddaad in Israël gepleegd heeft door in het huis van haar vader ontucht te bedrijven. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.”

Deuteronomium 22:20-21

De Farizeeën hielden Jezus voor:

“Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?”

Johannes 8:4-5

Nu beroepen sommigen zich op de apostel Paulus, die zei:

“want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.”

Romeinen 6:14

Wie dat zeggen ontbinden hiermee de Wet. Wat zei de Here Jezus?

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.”

Mattheüs 5:17

De Wet staat nog altijd recht overeind. Het probleem is, wij kunnen die Wet niet houden. Daarvoor kwam Hij naar deze aarde om die in onze plaats te vervullen. Als wij dan zondigen hebben wij Zijn vergeving nodig. Daarvoor ging Hij aan het Kruis om de zonde van de wereld weg te nemen. Maar dat is geen vrijbrief om te zondigen. De apostel Paulus zei:

“Wat zullen wij dan zeggen? “Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?”

Romeinen 6:1-2

Verder schreef Paulus:

“Zowel zij, die geen man meer heeft, als de jonge dochter, wijdt haar zorgen aan de zaak des Heren, om heilig te zijn naar lichaam en geest.”

1 Corinthiërs 7:34

Zie ook 1 Corinthiërs 6:19-20.

Dit bracht Maria in praktijk. En God had haar uitgekozen om de moeder van de Here Jezus te worden. Dit kon ze niet begrijpen. Wie wel? Hier stuiten we op een frontale botsing tussen het Woord van God en onze hedendaagse vrijgevochten cultuur. Wat zei Maria tegen de Engel? “Mij geschiede naar uw woord.” Daarmee maakte ze zich verdacht: in verwachting vóór het huwelijk. Dat bestond in Israel niet. Toen Maria deze boodschap kreeg, was ze klaar om te doen wat God van haar vroeg. Ze vroeg geen bedenktijd, ze was er klaar voor. Dat wijst op haar innige en persoonlijke relatie met God. Ze wist dat dit erg moeilijk zou worden. Ze wist niet hoe het allemaal zou gaan. De grootheid van dit eenvoudige meisje lag in haar geloof. God had de eerste plaats in haar leven. Het gaat ook voor ons vandaag om een persoonlijke relatie met de Here Jezus. Als we de boodschap horen, dat Hij in ons leven de eerste plaats wil hebben, wat zeggen we dan? Maria zei: “Mij geschiede naar uw woord.” God is onze Schepper. Hij heeft recht op ons leven. Waarom zijn we hier? Wat is de zin van ons leven? De profeet Jesaja zei namens God tegen Israël:

“Ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.”

Jesaja 43:7

God is er niet voor ons, wij zijn er voor Hem! Als wij er voor Hem zijn, is Hij er helemaal voor ons voor tijd en eeuwigheid. Verloofd of niet, getrouwd of niet, zorgen, verdriet? Bij het graf van Lazarus sprak een diepbedroefde Martha met de Here Jezus over de dood van haar broer. Ze werd getroost.

“En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte en zei: Daar is de Meester en Hij roept u. En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot Hem.”

Johannes 11:28-29

Het is Adventstijd. De voorbereiding voor het Kerstfeest. Het maakt niet uit, of het in uw leven goed of slecht gaat. Iedereen moet reageren op de aankondiging, de Meester is daar en Hij roept u. Wat doet u? Als u op die roep ingaat en Hem gehoorzaamt, wordt het echt Kerstfeest. Dat verandert alles, niet alleen voor dit leven, maar ook voor het leven hierna.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk