De Maagd Maria

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”

Lucas 1:38

Schriftlezing

“In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.”

Lucas 1:26-38

Boodschap

In dit Schriftgedeelte gaat het over twee vrouwen. Ze hebben treffende overeenkomsten, ook verschillen. Er zijn wel tien tegenstellingen tussen deze twee. De belangrijkste is, dat Maria Maagd is, terwijl Elisabeth al jaren getrouwd is. De ene jong, de andere oud. De ene wordt zwanger, bij de ander gaat het niet. Bij de ene was het te vroeg, zeggen we dan, bij de ander te laat. Bij de ene is er sprake van een bovennatuurlijke geboorte, bij de ander een veel te late geboorte. Behalve Maria, is er nooit een vrouw geweest, die een bovennatuurlijke zwangerschap en geboorte heeft gekend. Zelf vroeg ze aan de Engel, hoe kan dat nou? In heb geen man, ja wel een verloofde, maar… Ze zei ook niet, daar moet ik het eerst eens met Jozef over hebben. Als jong meisje, zei ze ook niet, wat zal mijn moeder er wel van vinden. Zwanger, zomaar? Dat gelooft toch niemand! De Wet van Mozes zegt, dat dit een schanddaad is. In Deuteronomium staat, dat de doodstraf er op staat. Eeuwen later was het nog zo. De Farizeeën zeiden tegen Jezus, dat de vrouw, die op overspel betrapt was, gestenigd moest worden. Sommigen zeggen vandaag, dat we niet langer onder de Wet zijn, maar onder de genade. Jezus zei, Ik ben niet gekomen om de Wet te ontbinden, maar om die te vervullen. De apostel Paulus hield de Gemeente voor:

“Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?”

Romeinen 6:1-2

Over de jonge dochters schreef Paulus:

“de jongedochter, wijdt haar zorgen aan de zaak des Heren, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij, die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen.”

1 Korinthiërs 7:34

Voor de gelovigen geldt:

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

1 Korinthiërs 6:19-20

Dit ligt in het verlengde van wat Maria in praktijk bracht. We kunnen er op wachten, dat iemand zegt, dat is niet meer van deze tijd. Hoe ver staat onze samenleving van de Bijbel af. Als het hier over gaat, loopt het uit op een heftige botsing tussen het Woord van God en onze cultuur. Wat zei Maria? Mij geschiede naar uw Woord. Tegen alles in, was ze in verwachting vóór het huwelijk. Toen Maria deze boodschap kreeg, was ze klaar om te doen wat God van haar vroeg. Ze vroeg geen bedenktijd, ze was er klaar voor. Dit kan maar één ding betekenen, dat ze een innige en persoonlijke geloofsrelatie met God had. Ze wist, dit wordt naar de mensen toe erg moeilijk. Ze had een logische vraag aan de Engel. Of vinden wij die vraag vandaag niet meer logisch? Er bestond geen sexuele relatie tussen verloofden. Dat deed men niet. Toen de engel tegen haar gezegd had, dat de zwangerschap door de Heilige Geest tot stand zou komen, stemde ze in. Wat moest zij zich daarbij voorstellen, hier kan niemand zich een voorstelling van maken. De Heilige Geest legde als het ware, het kindje Jezus in haar schoot. Ze wist niet hoe het allemaal zou gaan. Geen idee wat er allemaal ging gebeuren. Ze beriep zich niet op haar Koninklijke afkomst. Ze stamde toch van koning David af. Maar daar horen we haar niet over. Ze dacht er misschien niet eens aan. Ze was een onopvallend en gewoon meisje. Haar grootheid lag in haar geloof. In haar verloving met Jozef, had God de eerste plaats. Dat is het geheim om Kerst te gaan vieren. Het gaat om de persoonlijke relatie met Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. We kunnen geen Kerstfeest vieren, als Hij in ons leven geen plaats heeft. Dan is het hooguit een cultureel feest. Gezellige wintertijd, liefst met de sfeer van sneeuw. Maar dit heeft niets met het Kersfeest te maken. De krant meldde vandaag, dat driekwart van de mensen vindt, dat het allemaal te commercieel is geworden. Daar heeft niemand Jezus bij nodig. We zouden kunnen zeggen, dat we ons voorbereiden om de verjaardag van Jezus te vieren. Maar Hij hoeft er zelf niet bij te zijn.

Nu weet niemand, op welke datum de Here Jezus geboren werd. Waar het om gaat is, of we echt blij zijn, dat Hij gekomen is, als we weten waarvoor Hij kwam. Dat was niet om blij van te worden. Of eigenlijk juist wel. Hij kwam om het zondeprobleem van de mensen op te lossen. Dat Hij daarvoor komen moest, is intriest, dat Hij kwam, is om heel blij van te worden. Omdat we de diepte van het zondeprobleem niet hebben gepeild, kunnen we ook niet in de diepte blij zijn, dat Hij gekomen is. De verschrikking van de zonde, is veel groter dan we beseffen. Wat is de verschrikking van de zonde? Zondigen is Gods heiligheid aantasten. Duizend Euro stelen is niet erger dan 10 euro. Dat vinden wij natuurlijk wel. Maar als God zegt, dat we niet zullen stelen, en we doen het toch, tasten we Zijn heiligheid daarmee aan. Het geldbedrag op zich speelt geen rol. Door ongehoorzaamheid is de breuk tussen God en mens ontstaan. Jezus kwam op aarde om die breuk te herstellen. Dat deed Hij door onze plaats in te nemen. Ieder mens staat schuldig voor God. Dat kunnen wij niet goedmaken. De Here Jezus heeft dit op Zich genomen. Die boodschap brengt het Evangelie. De Here Jezus is volkomen gehoorzaam geweest aan God de Vader. Wij kunnen alleen van het zondeprobleem verlost worden, als wij gehoorzaam worden aan het Evangelie. Ja, het staat er: gehoorzaam worden. Ook dat is niet meer van deze tijd. Aan de Gemeente in Rome schreef de apostel Paulus:

“Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad.”

Romeinen 15:18

Dit was niet beledigend. Het betekende niet anders, dan dat Heidenen de mensen waren, die geen Joden en ook geen Christenen waren. Velen van hen waren en zijn hoogontwikkeld. Terwijl onze cultuur voorschrijft, dat ieder mens mondig is en zelf moet weten wat hij doet, komt het in Gods Woord aan op gehoorzaamheid. Daarover valt niet te onderhandelen. Ieder mens heeft de vrijheid gehoorzaam aan Gods Woord te worden, of hij doet het niet. Dat is dan zijn verantwoordelijkheid. Dan kan het ook geen Kerstfeest worden. De vraag is, of wij buigen voor de boodschap van Gods Woord. Maria zei, Uw wil geschiede. Ze deed het. U ook? Dan wordt het Kerstfeest.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk