Verkeerd Begrepen

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.”

Lucas 19:41-42

Schriftlezing

“En toen Hij dit gezegd had, ging Hij hun voor om naar Jeruzalem te gaan. En toen Hij dicht bij Betfage en Betanië bij de Olijfberg kwam, dat Hij tegen twee van zijn discipelen zei: Ga naar het dorp hiertegenover en als jullie daar aankomen, zul je een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en brengt het hier. En als iemand jullie vraagt: Waarom doe je dat, zegt dan maar: De Heer heeft het nodig. En de discipelen gingen erheen en vonden het, zoals Hij het hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars: Waarom maken jullie het veulen los? En ze zeiden: De Heer heeft het nodig. En zij brachten het naar Jezus, en legden hun kleding over het veulen en hielpen Jezus er op. En terwijl Hij verder ging, spreidden ze hun kleding op de weg.

Toen Hij dichterbij kwam, bij de glooiing van de Olijfberg, begon de hele menigte van de discipelen vol blijdschap met luide stem God te prijzen, om al de krachten, die zij gezien hadden. Ze zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enkele van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Hij antwoordde: Ik zeg jullie, als deze zwegen, zouden de stenen roepen.

En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zei: Ach, of jullie ook op deze dag begrepen, wat voor jullie vrede betekent, maar nu zien jullie het niet. Want jullie zullen dagen meemaken, waarin jullie vijanden een bolwerk tegen jullie zullen opwerpen en jullie omsingelen en jullie van alle kanten in het nauw drijven, brengen, en ze zullen jullie en jullie kinderen in eigen stad onder de voet lopen, en ze zullen in jullie stad geen steen op de andere laten, omdat het jullie ontgaan is, dat God naar jullie omzag.”

Lukas 19:28-44

Boodschap

Het was een feestdag. Jezus deed zijn Koninklijke Intocht in Jeruzalem. We noemen het Palmzondag. De mensen waren opgetogen, om niet te zeggen opgewonden. Het zou nu eindelijk gaan gebeuren. Jezus zou dan toch koning worden. Hij zou de wens van het volk omzetten in werkelijkheid. Bevrijd van de Romeinse bezetting zou er eindelijk een nieuwe samenleving komen. De Farizeeën ergerden zich. Zij zagen dat heel anders, en de Here Jezus zag het zelf nog weer anders. Hoewel het volk en de Farizeeën het op dit punt niet met elkaar eens waren, vergisten ze zich allemaal. Het ging om dezelfde gebeurtenis, maar die werd op drie verschillende manieren begrepen. Hoe kon dat? De Here Jezus zei tegen de mensen, dat het hun ontgaan was, dat God naar hem omzag. Maar ze begrepen het niet. Toen de mensenmassa Jezus de stad zagen binnenkomen, waren ze in een overwinningsroes.

In werkelijkheid, was Jezus op weg naar Zijn veroordeling en kruisdood op Golgotha. In blind onbegrip, riepen ze om het hardst Hosanna. Maar binnen een week zou de publieke opinie omslaan in bittere frustratie en haat: kruisig Hem! Dit leert ons een les. De publieke opinie kan zich hopeloos vergissen. De democratische meerderheid heeft echt niet altijd gelijk. Het volk juicht, Jezus weent. Waarom zou Hij emotioneel zo aangeslagen zijn? Was het omdat het volk Hem als koning wilde? Was het omdat Hij nu eindelijk erkend werd als de Messias? Dat zongen de mensen toch: Gezegend is Hij, die komt in de Naam des Heren. En Hij kwam toch in die Naam! Het was allemaal verkeerd begrepen. De mensen keken niet verder dan hun neus lang was. Het ging om veel meer dan om een politieke bevrijding. Het ging om veel meer, dan alleen maar om dit leven.

De kortsluiting was compleet. De Here Jezus was gekomen met de prediking van het Koninkrijk Gods. Zijn heraut, Johannes de Doper, had Zijn komst al eerder aangekondigd met dezelfde boodschap. Het ontbrak het volk niet aan godsdienstigheid, maar ze geloofden niet in Hem, die door God gezonden was. Ze hadden zo hun eigen opvatting, waaraan de Messias moest voldoen wilde Hij geaccepteerd worden. Maar zo werkt het niet. Gods Koninkrijk komt niet volgens onze ideeën, maar op Zijn voorwaarden. En die zijn heel anders. Ook vandaag is er, ondanks alles, veel godsdienstigheid. Maar ook vandaag wordt Gods Messias, de Here Jezus Christus niet aanvaard. De profeten van het Oude Testament hadden dit alles eeuwen lang aangekondigd. Maar toen het gebeurde, begrepen de mensen het niet.

Op termijn, zou de afwijzing van Jezus als hun Messias tot een ramp leiden. Daarom weende Hij. Hij voorzag, wat er in het jaar 70 zou gaan gebeuren. De Romeinen zouden de stad verwoesten. Ondanks het bevel, dat de Tempel ontzien moest worden, brandde deze tot op de grond toe af. De Tempel met daarin het Heilige der Heilige en de Ark van het Verbond. Er kon hun toch niets overkomen. God zou er toch wel voor zorgen, dat dit niet kon gebeuren. Maar velen vonden de dood, het volk ging opnieuw in ballingschap. Er was een godsdienstige hoogmoed ontstaan, een lange traditie, dat Israël onschendbaar was. Het volk, met de geestelijkheid aan het hoofd, hadden hun eigen opvatting over hoe het allemaal was en moest. Het pakte allemaal anders uit. De Here Jezus voorzag, dat God er een streep door zou halen. Tijdens Zijn omwandeling op aarde deed de Here Jezus soms uitspraken, waarvan velen vinden, dat die niet meer van deze tijd zijn:

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.”

Mattheüs 7:21

Bij een andere gelegenheid hield Hij de mensen voor:

“Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?”

Lucas 6:46

en

“Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.”

Johannes 15:14

Israël dacht godsdienstig een eigen of eigentijdse invulling aan Gods Woord te kunnen geven. We gaan de stille week in. Het is de week waarin Goede Vrijdag valt. Het is goed om hierover na te denken. Soms bestaat de neiging te denken, dat we vandaag alles veel beter weten dan de mensen vroeger. Dat is nog maar de vraag. Wie de geschiedenis niet kent is veroordeeld om dezelfde fouten te maken, die geslachten voor ons maakten en waarvan aangetoond is, dat het niet werkt. Als we daar aandacht aan besteden, kunnen we leren van de fouten van anderen en die zelf vermijden. Vandaag leven we in een hectische wereld. Gods Woord is er duidelijk over, dat we leven in de laatste dagen van de geschiedenis. Gods Woord houdt ons voor, dat God met Israël tot Zijn doel komt. God heeft Israël niet afgeschreven.

Het volk handelde niet zoals God het verwachtte. Het volk heeft daar zwaar voor moeten boeten. Maar Israël heeft nog een geweldige roeping te vervullen. God had aan Abraham beloofd, dat met hem alle volken gezegend zouden worden. Dat is gebeurd, en wordt vervolgd. Vandaag zijn er velen in Israël, die niet geloven. Dat wil niet zeggen, dat God Zijn plan opgeeft. Hetzelfde geldt ook voor ons. Steeds meer mensen hebben geen boodschap aan God. Ondanks alles is er veel godsdienst en spiritualiteit. Het is zaak, dat we er voor waken, dat ons niet hetzelfde overkomt als Israël. Ik bedoel, dat we niet door onze eigen opvattingen Gods Woord verkeerd begrijpen. Dit temeer, daar de Here Jezus eens de verzuchting slaakte:

“Maar, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Lucas 18:8

Daarmee bedoelde Hij, niet een of ander geloof of spiritualiteit, maar het geloof zoals het in Gods Woord is neergelegd. Als we ons daar aan houden ontstaat er geen misverstand, en wordt Gods bedoeling niet verkeerd begrepen.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk