Het echte Kerstfeest

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”

Mattheüs 17:5

Schriftlezing

“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Staat op en weest niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.”

Mattheüs 17:1-8

Boodschap

De Schriftlezing is deze keer kort. Deze Zondag is de laatste Adventzondag. Advent is, dat wat komt. Het gaat over de komst van het Kerstkind in de stal van Bethlehem. Dit is eigenlijk een vreemde opvatting. Maar het is zo gewoon geworden, dat iedereen weet, wat er mee bedoeld wordt en niemand er verder bij nadenkt. Dat HIJ gekomen is, ligt ver achter ons, het is geschiedenis. Advent ziet uit op Zijn komst, die net zo zeker is als Zijn eerste komst in de kerstnacht. Die gebeurtenis moet nog plaatsvinden. De komst van Jezus, Gods Zoon is maar niet een verhaal uit een ver verleden. Het heeft een vervolg. We zijn nu 2000 jaar dichter bij die komst gekomen. In toenemende mate is het Kerstfeest verworden tot een commercieel spektakel. Talloze bijzondere Kerstprogramma’s, die niets met Jezus, Gods Zoon, te maken hebben. Er wordt niet bij stilgestaan waarom HIJ kwam, nog minder dat HIJ terugkomt. We zouden kunnen zeggen, dat tijdens het Kerstfeest Zijn verjaardag gevierd wordt. Maar, HIJ hoeft er zelf niet bij te zijn, eigenlijk liever niet zelfs. Waar is de dankbaarheid, dat HIJ kwam om de verbroken relatie tussen God de Vader en de mens te herstellen? Over de verhouding van God de Vader en God de Zoon schrijft Gods Woord, dat God de Vader en God de Zoon één zijn. Zonder Gods Zoon kunnen wij God de Vader niet kennen, zelfs niet tot Hem naderen. Er gaan vandaag stemmen op, die dit niet meer geloven. Voor Bijbelgetrouwe gelovigen is dit vanzelfsprekend. Maar er wordt ook anders over gedacht. Er wordt een kunstmatige scheiding tussen God de Vader en God de Zoon verkondigd. Daarom waarschuwde de apostel Johannes in zijn tijd al:

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.”

1 Johannes 4:1-3

De Provinciale Zeeuwse Courant van 21 december 2007, pag. 27 bericht over een koorschool, die een Kerstconcert geeft, waarin andere religies worden binnengehaald. Er wordt uit de Thora, de Joodse Wet, en uit de Koran gelezen. Deze godsdiensten ontkennen, dat God een Zoon heeft. Dit is toch een muzikaal feest ter ere van Jezus, Gods Zoon! Als God geen Zoon heeft, wat gebeurt er dan met onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de Verlosser? Dit is de ontkenning van Zijn Godheid, het ontkent Zijn Verlossingswerk. Dan zijn we voor eeuwig verloren. Dan is er een predikant, die zegt atheïst te zijn. Hij schreef een boek Geloven in een God die niet bestaat. Die heeft dan geen Zoon. In het Boek Openbaring staat de brief, die de Here Jezus liet sturen aan de Gemeente van Laodicea,. Namens de Heer van de Gemeente schreef de apostel Johannes, dat Jezus, die Zijn leven voor de Gemeente gegeven heeft, buiten staat. Hij staat aan de deur en Hij klopt.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

Openbaring 3:14-20

De brief, waarin dit gedeelte voorkomt, beschrijft de toestand van de Kerk in de eindtijd. Dit zien we vandaag gebeuren. Het is niet meer de Gemeente van Christus, het zijn godsdienstige organisaties geworden. Gelukkig zijn er in die kerken nog altijd mensen, die waarachtig geloven in Jezus, Gods Zoon, de Redder der wereld. De leiders van deze kerken worden er blijkbaar niet heet of koud van, wat zich onder hun verantwoordelijkheid afspeelt. En dit alles met Kerst. Het wordt hoogtijd, dat we terugkeren tot de realiteit van Gods Woord. We geloven het, of we geloven het niet. We moeten er niet van maken, wat nooit de bedoeling geweest is. Vandaag wordt de boodschap verkondigd, dat we ieder mens in zijn waarde moeten laten. Wat zullen we dan met Jezus doen? We moeten opnieuw de tekst uit het Evangelie van Mattheüs leren spellen:

“Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”

Mattheüs 17:5

Het gaat nu vooral om het “Hoort Hem.” Niet wat anderen er van maken. Kerstfeest vieren is geen Advent maar met grote dankbaarheid achterom zien en proberen iets te begrijpen van Gods grote liefde voor de mens. Advent is vooruitzien naar Zijn komst, niet als uitvlucht, maar als realiteit, die nu 2000 jaar dichter bij gekomen is. De apostel Paulus schreef aan de Gemeente van Thessalonica over de Opname van de Gemeente:

“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.”

1 Thessalonisenzen 4:14-18

Veel mensen geloven dat niet (meer). Of mensen het geloven of niet, het blijft Advent, totdat Hij komt. Over het wanneer van die Opname speculeren we niet, maar het kon wel eens (veel) dichter bij zijn, dan we denken. Zo mogen we Kerstfeest vieren. Dat is pas echt Advent. We mogen blij en dankbaar Kerstfeest met de Gemeente, met familie en vrienden vieren. Denken aan wat Hij, Jezus Gods Zoon, deed en uitzien naar Zijn onverwachte komst voor de Gemeente. Dat is pas echt Kerst. Daarom “Gezegende Kerstdagen,” niet één, maar zelfs twee!

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk