Het Onze Vader II – Gods wil

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.”

Mattheüs 6:10

Schriftlezing

“Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”

Mattheüs 6:6-13

Boodschap

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. God wil, dat het op aarde is, zoals het ook in de hemel is. Ieder een weet, dat het er niet op lijkt. In de hemel is het volmaakte, op aarde is niets volmaakt. Er is nog wat huiswerk te doen. Mensen vragen vaak, wat wil God dan? Wat kunnen we doen? Het beste is om te beginnen, waar we zijn en doen wat binnen ons bereik ligt. Meer dan 700 jaar voor Christus zei de profeet Micha tegen Israël:

“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Micha 6:8

Uit Gods Woord kunnen we weten, wat goed is. Daarin vinden we de waarden en normen voor dit leven. Voor de manier waarop we dit leven inrichten, voor wat we doen en laten, moet ook eenmaal rekenschap afgelegd worden. Er zijn nogal wat mensen, die zeggen, dood is dood. Maar zo komt de mens er niet mee weg. Gods Woord zegt duidelijk:

“En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel.”

Hebreeën 9:27

God heeft de mens geschapen met een doel. Veel mensen vragen zich af wat het doel, wat de zin van het leven is. Gods Woord is daar duidelijk over. Als we niet weten waar we vandaan komen, als we niet weten waar we naar toe gaan, weten we ook niet wat we in dit leven moeten doen. Opgroeien, carrière maken, geld verdienen, doen waar je zin in hebt. En dan, op zekere dag houdt alles op. En dan? Over het hoofd van Israël heen luidt de boodschap:

“Ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.”

Jesaja 43:7

God is er niet voor ons, wij zijn er voor Hem. Maar welke klacht bracht de profeet tegen Israël in?

“Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.”

Jesaja 1:3

Niemand zal voor een ezel versleten willen worden! Maar volgens de Bijbel is het blijkbaar mogelijk om met al het verstand en alle kennis, die we hebben, toch geen inzicht te hebben. Dat we op de een of andere manier niet door hebben, waar het uiteindelijk om gaat. Wat is hier aan de hand? Hoe komt het, dat God en de mens dan zover van elkaar staan? Ook daar heeft de Bijbel een antwoord op:

“Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.”

Jesaja 55:6-9

In het Onze Vader leerde de Here Jezus Zijn discipelen bidden. Daar hoort ook bij: Uw wil geschiede. Wie heeft het voor het zeggen in uw leven? Heeft God het laatste woord, of zit het eigen ik op de troon? Daardoor ontstaat die kloof van onbegrip. Wij kunnen Gods gedachten niet peilen. Het gaat ook niet om de vraag, of we God begrijpen, maar of we geloven, wat Hij zegt. Als ik God kon begrijpen, zou ik met Hem op hetzelfde niveau staan. Dit betekent, dat ikzelf ook god ben, of dat Hij eigenlijk mens is, net als ik. Dat weten we wel beter. God wil, dat het op aarde net zo zal zijn, als het in de hemel is. Het betekent, dat Zijn wil op aarde wordt gevolgd en gerespecteerd. In de hemel was het volmaakt, totdat engelen in ongehoorzaamheid in de fout gingen. Waar God is, is geen plaats voor de zonde. In het Boek Openbaring staat:

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”

Openbaring 12:7-9

We weten allemaal, dat de toestand in de wereld er treurig uitziet. Geen wonder, Satan is de overste over deze wereld. Het blijkt uit het aanbod van Satan aan de Here Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn:

“Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zei tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”

Mattheüs 4:8-10

De Here Jezus wees het af. Later zei Hij: “Mij is gegeven alle macht (niet alleen) in de hemel (maar ook) op de aarde.” De dag komt, dat Satan gegrepen en gebonden wordt:

“En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.”

Openbaring 20:10

Dan is het over en uit met de macht van de duisternis. Dan zal Gods wil op aarde gehoorzaamd en gevolgd worden, net als in de hemel. Daarom leren we met de discipelen bidden, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk