Het Onze Vader V – Verzoeking

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”

Mattheüs 6:13

Schriftlezing

“Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.”

Mattheüs 6:9-16

Boodschap

De Here Jezus leerde Zijn discipelen bidden: Leid ons niet in verzoeking. In de Jacobusbrief lezen we:

“Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.”

Jacobus 1:13

Het lijkt er op, dat de Bijbel zichzelf hier op grond van de Griekse grondtekst tegenspreekt. We geloven, dat Gods Woord in de originele geschriften door Hemzelf geïnspireerd werd. Dan kan er geen tegenspraak zijn. Omdat het er wel op lijkt, dat dit gebeurt, is de vraag hoe het komt. Er zijn heel veel en ook zeer oude documenten met Nieuwtestamentische tekstgedeeltes. De Here Jezus en Zijn discipelen spraken Aramees. Er bestaat een Aramese vertaling van Mattheüs-evangelie met daarin het “Onze Vader.” Omdat dit gebed in dichtvorm geschreven werd, was het makkelijk om uit het hoofd te leren. Daarin staat een ander woord voor “verzoeking.” Het kan het best vertaald worden met “beproeving.” De Bijbel spreekt zichzelf dus niet tegen. God stelt Zijn kinderen op de proef. Hij doet het met de bedoeling, dat ze door de “beproeving” er sterker uitkomen en zij Hem en Zijn Woord beter leren kennen. Beproeving is voor ons bestwil, maar we hebben er allemaal moeite mee. We kunnen het er warm van krijgen. Liever niet, zeggen we dan. De apostel Petrus schreef:

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkomt.”

1 Petrus 4:12

God beproeft ons en laat moeilijkheden in ons leven toe, zodat we er geestelijk beter van worden. Maar zo ervaren we dat dikwijls niet. We kunnen het ervaren als verlies, door mensen of dingen, die je kwijt raakt. Waar was dat nou voor nodig, vragen we dan.

We kunnen het alleen, en dan nog maar gedeeltelijk, beoordelen met de kennis die we hebben. We proberen het in te passen in onze visie op de toekomst. Maar die kennen we toch niet! Ik herinner mij een voorval van lang geleden. Nu bestaat er bescherming voor huurders, die kunnen niet zo maar uit hun woning gezet worden. Voor de oorlog, was dat anders. De huisbaas belde aan en zei dat je de woning moest verlaten. En dan ging je. Daar was niets aan te doen. Ook ons overkwam het. Als kind was ik woedend. Wat gebeurde er? Tijdens de oorlog werd het huis met een raket met de grond gelijkgemaakt. En wat doe je dan? Dan dank je de Heer, dat je uit je huis gezet werd. Wat eerst als onrecht werd ervaren, bleek later een zegen te zijn. In dit geval, werden we beproefd en in afhankelijkheid dichter naar God toe getrokken. En toen? Hij voorzag in een woning, die veel beter was! Maar het is niet altijd zo duidelijk. Het kan zelfs zo zijn, dat we dit een levenlang niet begrijpen. En ook dat dragen we met ons mee. Eens zullen we het weten, maar nu niet.

Als God ons beproeft, is het voor ons bestwil, het gaat er om of we Hem vertrouwen. Willen, durven we het probleem loslaten? Kunnen we zover komen, dat we bidden: “Uw wil geschiede?” We willen zo graag het heft in handen houden, zelf bijsturen. Maar voor een gelovige werkt het zo niet. Vroeger zongen we “Al uwe lasten, ’t zij licht of zwaar, breng ze bij Jezus, en laat ze daar.” En wat doen we dan? Als we Amen gezegd hebben, slepen we het probleem weer mee en tobben verder.

We gaan door de leerschool om geestelijk volwassen te worden. Maar tijdens het leerproces, moeten we nog ergens mee rekenen. Behalve de beproeving is er ook de verzoeking. God verzoekt niemand, dat komt ergens anders vandaan. Het “Onze Vader” bidt ook, “verlos ons van de Boze.” Dat is onze tegenstander. Ook hij komt bij ons langs. Hij verzoekt ons. Wat is zijn bedoeling, wat wil hij? Dat we vallen. Satan is de mensenmoorder van den beginne. Het begon al in het Paradijs. Hij was er op uit om onze ouders te laten vallen, en het gebeurde. Waarom? Omdat ze dachten de zaakjes zelf wel te kunnen regelen. Wij zijn onvolmaakte mensen. Zij waren volmaakt. Ze bezweken voor een leuke aanbieding. Hierin ligt een les. We zijn gewaarschuwd en een gewaarschuwd man, telt voor twee. Als we onze zaakjes buiten God om regelen, lopen we grote risico’s. Soms zijn er situaties zijn, en we niet weten wat we moeten doen. Wat dan? Ook daar heeft Gods Woord een duidelijk antwoord op:

“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

Jacobus 1:5-8

En als het dan toch niet duidelijk is? Net als in het verkeer: bij twijfel niet inhalen. Geen beslissingen nemen als er twijfel is. Het kan moeilijk, heel moeilijk zijn. In zulke situaties is het verstandig om maar één stap tegelijk te doen. Geen paniek. De apostel Paulus schreef:

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij!”

1 Corinthiërs 10:13-14

Wat is afgoderij? Dat is alles, wat de eerste plaats in ons leven inneemt. God hoort op de eerste plaats. Daar moet het mee beginnen. Mensen schijnen soms te denken, dat God hen moet helpen. Maar God heeft geen enkele verplichting om ons te helpen. Hij is er niet voor ons, wij zijn er voor Hem. En als wij er helemaal zijn voor Hem, is Hij er helemaal voor ons. Zo kunnen de beproevingen, die God in ons leven toelaat, geestelijk verder helpen. Zo kunnen de verzoekingen van Satan, die op ons onheil uit is, onderkenen en weerstaan. Dat is overwinnend leven.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk