Oude Koek

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Mattheüs 24:37-39

Schriftlezing

“Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

Mattheüs 24:32-44

Boodschap

Het thema is oude koek. In zijn tijd zei de wijze koning Salomo al:

“Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden.”

Prediker 1:8-10

Wacht even, zal iemand zeggen, maar in die tijd hadden de mensen toch niet de techniek, die wij vandaag hebben. Dat is toch nieuw! Ja, dat klopt voor wat de vorm betreft. De krant meldde, dat de laatste 15 jaar de wereld volkomen veranderd is. Maar de mens is in wezen, innerlijk, altijd dezelfde gebleven. Vandaag wordt vaak gedacht, alles wat oud is, is niet meer goed. Wat nieuw is, dat is goed. Dat is in veel gevallen niet waar. Veel mensen denken vandaag, dat ze alles weten en alles kunnen. De tekst van vandaag zegt, dat het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen hadden het druk met hun eigen leven, zij bouwden aan hun dromen, zij waren een moderne maatschappij aan het inrichten. Dit alles deden ze als of God niet bestond. Ze hadden Hem daar niet bij nodig. Vroeger was dat voor hen misschien zo. Maar als moderne mensen hadden ze dat bekrompen denken achter zich gelaten. De samenleving van voor de zondvloed bruiste van leven. Maar, zei de Here Jezus, op de dag, dat Ik terugkom, zal het niet anders zijn. Het beeld, dat van Noachs tijd geschilderd wordt, is precies hetzelfde als het leven van vandaag. Dat hier op het onverwachts een einde aan komt, houdt de mensen niet bezig. Zo dachten de mensen vroeger misschien, maar als moderne mensen zijn we dat station allang gepasseerd. Maar Gods Woord staat nog altijd recht overeind. De Here Jezus zei:

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Mattheüs 24:35-36

De vraag is of we geloven wat Hij zegt, of dat we vinden, dat dit allemaal niet kan. Tegen Thomas zei Hij:

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven.”

Johannes 14:6

Tegen de Joden zei Hij eens:

“Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?”

Johannes 8:45-46

In de Bijbel is geen plaats te vinden, waaruit blijkt, dat de Here Jezus zich ooit vergist heeft. Wat Hij voorzegd heeft, zal dus gaan gebeuren. Wij weten niet, wanneer dat is. De vraag is, of wij er klaar voor zijn. Hoe is onze persoonlijke relatie met Hem? Hoe is ons gebedsleven? Hoe staat het met onze kennis van Gods Woord? Het leven is hectisch. We komen zoveel tijd tekort. Het leven is zo vol. Dat heeft te maken met de indeling van onze tijd. Vandaag zijn zoveel dingen, waar we onze tijd aan kunnen besteden, of moeten we zeggen: verknoeien? Hoeveel uren zitten we voor de televisie, zijn we aan het computeren, aan het sms’en. En wat levert het op? Worden we er innerlijk rijker van? Brengt het ons dichter bij de Heer? Waar besteden we onze tijd aan? Jonge mensen hebben geen begrip van tijd. Zij denken dat het altijd duurt; ouderen vinden, dat de tijd steeds sneller gaat. Het is waar, dat we vandaag een onvoorstelbare techniek hebben ontwikkeld. En het staat niet stil. De welvaart is veel groter dan vroeger. Tegelijk is de invloed van Gods Woord steeds verder verdrongen. In het openbare leven speelt God geen rol meer. Hij is niet meer nodig. Zo hebben de mensen de Bijbel ook niet meer nodig. Ze redden het goed zonder Gods Woord. De kennis van de Bijbel is schrikbarend achteruit gegaan, helaas ook onder gelovigen. En wat is daarvan het gevolg? De eerder genoemde koning Salomo deed daar ook al een uitspraak over:

“Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.”

Spreuken 29:18

Als Gods Woord geen richtsnoer meer is, loopt de zaak uit de hand. We hoeven de krant er maar op na te slaan om te zien, dat het waar is. Terwijl zich dit alles blijft ontwikkelen, regering en parlement, politie en justitie hebben er de handen vol aan. En niemand weet, waar het op uitloopt, behalve, dat het eindigt in chaos. Gods Woord staat vast. Of de mensen het geloven of niet: het gaat gebeuren. Wie weet, dat de dijk op doorbreken staat, vlucht en zoekt een veilige plaats. Wie weet, dat er brand uitbreekt, vlucht uit het huis. Wie een verkeersbord ziet met de waarschuwing, dat het viaduct door een aardbeving ingestort is, geeft geen gas, maar stopt. Als we weten, wat er gaat gebeuren, gaan we toch nadenken wat ons te doen staat? De Schriftlezing begint met de vijgeboom, die uitloopt. In de Bijbel is de vijgeboom een beeld van Israël. Israël is weer tot leven gekomen. Er is strijd, veel strijd. Het Midden-Oosten is een brandhaard. De ontwikkelingen in Israël zijn een teken aan de wand. Heel nuchter moeten we vaststellen, dat de geschiedenis, zoals we die kennen, teneinde loopt. Op zekere dag breekt de Zoon des mensen, Jezus Christus in, in de tijd. De zondvloed was onvoorstelbaar. Dat kon gewoon niet. Het gebeurde wel. De diepe sporen ervan zijn nog altijd in de aardkorst te zien. De Wederkomst van Jezus Christus houdt heel weinig mensen bezig. Ach, het is zo dikwijls gezegd. Er is al zoveel gespeculeerd. Het is in al die eeuwen nog nooit gebeurd. Laat u niet overrompelen, neem Zijn Woord serieus. Toen Noach in de ark was, toen gebeurde wat de mensen nooit hadden willen geloven, bonsden ze op de deur van de ark. Noach, laat ons erin. Hoe graag hij mensen ook wilde helpen, hij kon niet. Waarom niet?

“En de HERE sloot de deur achter hem.”

Genesis 7:16

Weet u of u geborgen bent als Jezus komt? De deur is nog open, straks gaat hij dicht. Voor wie nog niet binnen is, is dit het uur van de beslissing. Niemand dwingt u, niemand probeert u bang te maken. Maar het gaat om uw welzijn, uw eeuwig welzijn. Als u weet wat u voor eigen bestwil doen moet, stel het dan niet uit.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk