Vrome Misleiding

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God,”

Mattheüs 16:17

Schriftlezing

“Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de Christus.”

Mattheüs 16:13-20

Boodschap

Dit is de uitspraak, de belijdenis van de apostel Petrus. Dit had hij niet zelf ontdekt. Jezus zei, dat Zijn Vader het aan Petrus geopenbaard had. Hij kreeg het onderscheidingsvermogen om dit met het geestelijk oog te zien. Hierbij willen we stilstaan. Als vandaag iets heel hard nodig is, is het geestelijk onderscheidingsvermogen. Jezus zei niet, dat Hij de Zoon van God was. Hij wierp zichzelf niet op. God openbaarde het aan Petrus en Jezus bevestigde het. Toen Jezus gedoopt werd, kwam Gods stem uit de hemel,

“Gij zijt Mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen,”

Lucas 3:22

Het getuigenis, dat Jezus, Zijn Zoon, de geliefde is, komt minstens 7 keer voor. Jezus is dé Christus, anders niemand. Ondanks alle aanvechtingen in de eerste 2 eeuwen van de kerkgeschiedenis is de uitspraak van Petrus overeind gebleven. In die periode zijn er minstens 7 verschillende opvattingen over Jezus geweest. Eén ervan wordt vandaag opnieuw sterk aangehangen. Bijvoorbeeld, Christus was een geest die op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd. Christus is geen naam, maar een functie, en die kan op een ander overgaan. Vandaag moeten wij als Christus belijders weten, wie en wat we geloven. In de ene Persoon Jezus Christus zijn een menselijke en een goddelijke natuur onoplosbaar verenigd. Jezus Christus, Gods Zoon, is uniek. Dit werd en wordt steeds opnieuw aangevochten. Hij werd niet een Christus toen Hij gedoopt werd. Johannes schreef, “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God,” Johannes 1:1 Dit evangelie begint net als Genesis 1:1, In een begin, toen God een begin met Zijn Scheppingswerk maakte, was Jezus daar. De apostel Paulus schreef aan de Gemeente in Rome,

“Want uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn alle dingen!”

Romeinen 11:36

De apostel Johannes voegt er aan toe,

“Zonder Hem is geen ding geworden, dat geworden is,”

Johannes 1:3

Na Zijn opstanding zei Jezus tegen Zijn discipelen,

“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde,”

Johannes 3:16

Uit Galaten 4:4 weten we dat het gebeurde op het vooraf vastgestelde tijdstip. God werkt volgens een voorgenomen Raadsbesluit. Het Koninkrijk Gods zal er komen. De profeet Daniël moest al profeteren,

“Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten,  dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,”

Mattheüs 28:18

De arrogante mens betwist Christus Zijn plaats, Zijn eer. De mens beseft niet meer, dat er verschil is tussen de Schepper en het schepsel. God zei, “laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis,” dat wil zeggen, goed en volmaakt. Maar de mensen zijn gaan zeggen, laat ons goden maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hoe ziet dat beeld er uit? De krant en het Journaal herinneren ons er onophoudelijk aan. En toch heeft God het niet opgegeven. Gods Zoon is naar deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. God heeft de mens niet afgeschreven. Soms komt er wel een einde aan Zijn geduld. Zo ging het bij de zondvloed. Toen die kwam en het water de mensen aan de lippen stond, vluchtten ze naar de ark, maar God had de deur gesloten, Genesis 7:16. Toen was het over en uit. Was dat het einde? Gaf God het op? Nee,

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe,”

Johannes 3:16

U en ik kunnen behouden worden. Wat wilt u nog meer? Voorwaarde is in Hem te geloven, dwz. Hem vertrouwen en gehoorzamen. Wat beleven we vandaag? Er is een herleving van de Gnostiek. Verlossing niet door het Bloed van Christus, maar door wijsheid. Dat heet New Age. Geen bijbels geloof maar godsdienstige filosofie, psychologie verpakt in bijbelteksten. Zo komt het de Gemeente van Christus binnen. De Bijbel leert, God, de Schepper is boven in de hemel; de mens, het schepsel is op aarde. Een New Age parafrase, het nieuwe evangelie, de Nieuwe Spiritualiteit, spreekt niet van ‘hemel en aarde,’ maar van ‘boven en beneden.’ Geen verschil tussen Boven en beneden, komt uit occulte, mystieke, bron. Het heet, “Boven, de Zoon is de hele KOSMOS; Beneden, is hij de MENSHEID.” Alles is goddelijk, ook de mens. God is liefde, Hij is in iedereen en alles. Van nature zijn we “Eén” met God en Christus. God is in alles. Paulus zei, dat God in allen is, dwz. in de gelovigen. Gelovigen worden vandaag massaal misleid, zelfs theologen. Een van hen erkende dit en zei dat hij “er, evenals het merendeel van de theologen (voorzover ik ze ken), naast zat.” Toen de realiteit tot hem doordrong, zei hij, “werden mijn ogen geopend.” Wat vandaag in kerk en gemeente gebeurt, noemde hij “regelrechte magie in de kerk van Christus tot doelgericht leven en kerk-zijn. En iedereen tuint erin!”

Het getuigt van grote moed en integriteit om dit niet alleen te onderkennen maar het ook te zeggen. Hoe komt New Age in de Gemeente? Het zegt God is in u; sommige Christenen zingen: “Prijst de Geest die in ons woont.” De Bijbel leert dat we door de Zoon tot de Vader kunnen gaan. Er staat nergens, dat we de Geest moeten prijzen. De Heilige Geest wijs altijd van Zichzelf af naar Jezus Christus. Hij zei, “Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken (…) Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen,” Johannes 16:13-14. Door daar vanaf te wijken ontstaat de misleiding. Gods Woord leert niet, dat iemand met meditatietechniek en ademhalingsgebed God in zijn binnenste moet zoeken. Is Hij daar? Nee! God, de Schepper, is in de hemel, de mens is op aarde. Gemeenschap met God de Vader op aarde is mogelijk door Jezus Christus Zijn Zoon, door de inwoning van de Heilige Geest. Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zei, “niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Wie daar vanaf wijkt raakt in verkeerd vaarwater, hoe vroom ook bedoeld. Wie in het gebed door middel van meditatietechniek of ademhalingsoefeningen zijn verstand op nul zet, gaat tegen Gods Woord in. Gods Woord zegt tot driemaal toe,

“Gij zult de Here uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is (nota bene!) het grootste en eerste gebod,”

Mattheüs 23:37-38

We keren toch alstublieft niet terug naar de mystiek van de Middeleeuwen! Door uitschakeling van het verstand stelt de bidder zich open voor de inwerking van andere machten, die hem, desnoods met ongekend heerlijke “geestelijke” ervaringen, misleiden. Zo ontstaat een hypnotische conditie met een daarbij behorende bewustzijnsverandering. Dit staat haaks op Gods Woord. En wie de waarheid niet wil horen? Daarover schreef de apostel Paulus,

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

2 Thessalonisenzen 2:9-10

De christen moet weten wat hij gelooft en waarom. Het is van levensbelang zich er rekenschap van te geven, “Niemand komt tot de Vader dan door Mij,” zei Jezus.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk