58e Bijbelstudie – De Brief aan de Gemeente Efeze – Openbaring 2:1-7

De Gemeente ontmaskerde valse apostelen als leugenaars. Het was een model Gemeente. Toch was er een bezwaar, een ernstig probleem zelfs:

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt,” Openb. 2.4.

Uit de jaren 56, 64 en 96 staan in de Bijbel drie moment opnamen van deze Gemeente. Een tweede generatie laat vaak de beginlijn los. Paulus kwam in Efeze, waar hij Gods Woord verkondigde. (Hand. 19.3vv.)  Daarop stichtte een 2-jarige Bijbelschool. Zo hoorde Klein Asia, (Turkije) Gods Woord.Dit gebied was zo groot als Frankrijk en West-Duitslandbij elkaar. Overal stuitte hij de apostel op tegenstand. Er waren in het kustgebied 200 heidense tempels en altaren. De bevolking leefde in vrees voor de afgoden. Verspreid waren er Joden, die uit  Babylonië gedeporteerd waren. Hun geloof was vermengd met on-Bijbelse opvattingen. Ook van die kant was fel verzet,m en iet het minste.. Het boek Handelingen meldt dat verschijnsel in 24 verslagen.

In Efeze kwam de apostel bovendien in botsing met de machtige vakbond van de zilversmeden. Toch ontstond er een Bijbelse Gemeente! Ook de nieuwe Christenen van Efeze kregen het niet gemakkelijk. Hun bekering betekende een radicale breuk met de Babelcultuur. Het is een wonder, dat de Gemeente in stand bleef. Het duurde niet lang of het gevaar kwam niet alleen van buiten, maar van binnenuit. Paulus drong aan op waakzaamheid. Drie jaar lang had de Gemeente Gods Woord gehoord. Toen Paulus voorgoed afscheid van hen nam, waarschuwde hij ervoor, dat na zijn heengaan “grimmige wolven zouden binnenkomen, die de kudde niet zouden sparen.”

Maar het werd nog erger: “Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken,” Hand. 20:29-30.

In de Gemeente van Christus is het oppassen geblazen. Al eerder had de apostel Paulus  aan de Gemeente in Corinthe geschreven: “doet, wie niet deugt, uit uw midden weg,” (1 Cor. 5:12). Zo wordt er gelukkig niet altijd over gedacht. Het is een uitermate pijnlijk proces. Velen denken wellicht, dit is niet meer van deze tijd. Er wordt nogal eens vergeten, dat in de Gemeente van Christus andere normen gelden dan in de maatschappij. Gelukkig wordt er in de samenleving ook wel ingegrepen. Denk aan een chirurg. Als de patiënt een kwaadaardig gezwel heeft, plakt hij er geen pleister op, maar snijdt het kwaad eruit. Dat doet hevig pijn, Daaronder lijdt het hele lichaam. Voor de Gemeente van Christus is het niet anders. Het is een uiterste middel, dat soms nodig is om erger te voorkomen. In de samenleving geldt het motto: ieder doet waar hij zin in heeft. In de Gemeente gaat het om de Liefde tot de Waarheid, en die is soms hard. De Gemeente in Efeze had dat losgelaten. Al het goede, dat in de Gemeente bestond, kon dit niet goedmaken . Vandaar de oproep: Bekeer u., dat wil zeggen, kom terug op uw schreden. Het gaat niet om kerkje spelen, maar om Gemeente van Christus te zijn. Daar waar Christus en  Gods Woord centraal staan.

 

Geef een reactie