Grote verdrukking of niet?

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

Schriftlezing

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

Openbaring 3:7-13

Boodschap

De Schriftlezing is niet lang. Maar in het kort worden heel belangrijke uitspraken gedaan. De overdenking richt zich op de woorden: “zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking.” Deze belofte werd aan de Gemeente van Filadelfia gegeven. Onder welke omstandigheden deze Gemeente leefde, weten we eigenlijk niet. Wat we wel weten is, dat ze Heer van de Gemeente zijn blijven verwachten. Het lijkt er op, dat deze verwachting niet overal leefde. Vandaag is dat niet anders. Deze verwachting lijkt, ook in kerk en gemeente hoegenaamd niet te leven. Deze belofte is niet alleen van grote waarde, maar actueler dan ooit. De tijd vliegt. Het moment, dat deze gebeurtenissen gaan plaatsvinden, komt snel dichterbij. Dit heeft niets met waarzeggerij of speculatie te maken. Het heeft ook niets met het aanjagen van vrees of paniek te maken. Het is de nuchtere constatering, dat het profetische woord in vervulling gaat. In ieder geval is dat moment 2000 jaar dichter bij de vervulling van de profetie gekomen, dan toen hij werd uitgesproken. We mogen echt wel weten, of we als gelovigen daar doorheen moeten, of dat we er voor bewaard blijven. De vraag is, of we als gelovigen ons hiervan bewust zijn. Over de uitleg van dit Schriftwoord bestaan verschillende meningen. De een legt de tekst zo, de ander legt hem anders uit. Er zijn theologen van naam, die geloven, dat de Gemeente door dit “uur van de verzoeking” heen moet. Een van hen zegt, dat de Gemeente in dit uur van de verzoeking bewaard zal worden. De Gemeente moet het meemaken, maar zal er niet door lijden. Zo staat het niet in de grondtekst. Er staat, dat de Gemeente “voor de ure der verzoeking bewaard zal worden.” Als ik ergens voor bewaard wordt, betekent het, dat ik het niet moet meemaken. Hier staan twee meningen recht tegenover elkaar. Daarom is het thema: Grote verdrukking of niet? Als we alleen volgens bepaalde theologische systemen te werk gaan, ontstaan de verschillen. Voor zo’n belangrijk onderwerp is het niet verantwoord, alles van één enkele tekst te laten afhangen. Om te beginnen moet duidelijk zijn, of gelovigen ook verzocht (kunnen) worden. Gods Woord zegt zelf hierover:

“Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.”

Jacobus 1:13

Dit betekent, dat God Zijn kinderen niet in verzoeking brengt, dus ook niet in het uur van de verzoeking. De vraag is, of er in Gods Woord vergelijkbare voorbeelden zijn. En die zijn er. God zelf nam steeds het initiatief om hen, die in de juiste verhouding tot Hem stonden in veiligheid te brengen. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, omdat God hem, voordat de zondvloed kwam, had weggenomen. (Genesis 5:24) Met Noach had God andere plannen. Hij, en zijn gezin, werden in de zondvloed gespaard. Er wachtte een taak voor hem toen de aarde weer bewoonbaar was.

“God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen, weest vruchtbaar, wordt talrijk, en vervult de aarde.”

Genesis 9:1

Voor Lot lag er in Sodom geen taak. De stad zou verwoest worden .Engelen namen hem, zijn vrouw en dochters bij de hand om hen met haast buiten Sodom te brengen (Genesis 19:16-17) Zij werden niet bewaard in of tijdens de verschrikking, maar werden wegenomen, voor het zover was. Er staat in Gods Woord, dat dit uur over de hele wereld komt. Geldt dit dan niet voor de gelovigen? Nee, de tekst zegt, dat de verzoeking niet over de Gemeente maar over de hele wereld komt. Dat kan alleen, als de Gemeente van Christus tijdens die periode niet op aarde is. De apostel Paulus schreef:

“Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

1 Corinthiërs 15:50-52

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant (of vertroost) elkander dus met deze woorden.

1 Thessalonisenzen 4:16-18

Zij komen niet in de ure der verzoeking. Dan breekt er een periode van 1000 jaar aan met aan het begin de opstanding van Gods kinderen. Verder schreef de apostel Johannes:

“De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Openbaring 20:5-6

En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.”

Openbaring 20:11-12

Toen Israël de Messias, Jezus Christus verworpen had, zei profeteerde Hij over Israël:

“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Mattheüs 24:22

Niet op grond van een theologisch systeem, maar op grond van Gods Woord, mogen we geloven, dat de Opname van de Gemeente plotseling zal plaatsvinden. Ze zal niet door de ure der verzoeking heengaan. Bent u er bij?

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk