Hou vast

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Openbaring 3:11

Schriftlezing

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

Openbaring 3:7-13

Boodschap

De Here Jezus heeft aan zijn apostel Johannes de opdracht gegeven deze brief aan de Gemeente van Fildadelfia te sturen. Andere Gemeenten kregen kritiek op wat niet goed was. Deze Gemeente niet, integendeel. Uit de brief blijkt, dat de Gemeente niet bepaald sterk was. Maar als de Heer van de Gemeente een open deur geeft, kan niemand die dicht doen. Maar niemand kan een deur opendoen, als de Heer van de Gemeente het niet wil. Deze Gemeente beantwoordt blijkbaar aan Zijn wil. Het lijkt er op, of deze Gemeente weinig overtuigingskracht naar buiten heeft. Maar door de werking van de Heilige Geest komen mensen onder valse naam naar de Gemeente. Ze zeggen, dat ze Jood zijn, maar dat zijn ze niet. Maar de Gemeente heeft het inzicht gekregen om door die leugen heen te prikken. Van tevoren weten ze, dat deze mensen uit de Satanskerk komen. Wat het precies inhoudt wordt niet gezegd, maar innerlijk gedreven komen ze tot de onverwachte uitspaak, dat de Heer de Gemeente liefheeft. Wat er ook gebeurde in die tijd, welke problemen de Gemeente ook meemaakte, hoe zwak ze ook was, één ding staat vast. Zij bleven de Heer, Zijn Wederkomst, verwachten. Het kan ook zijn, dat ze juist vanwege de situatie uitzagen naar verlossing. In dat geval was het een reden te meer, om naar Zijn Wederkomst uit te zien. Tot hun verrassing krijgen ze te horen, dat ze voor een komende verschrikkelijke periode bewaard zouden worden. Dat zouden ze niet meemaken. Hoe dat er allemaal uit zou gaan uitzien, werd niet gezegd. Ze kregen de belofte, en die moesten ze vasthouden. De druk op de gelovige kan zo groot worden, dat je aan jezelf gaat twijfelen. Je gaat twijfelen aan wat je hebt, wat je weet en wat je gelooft. Wat er ook gebeurde, de Gemeente moest vasthouden, wat ze had. Deed ze dat niet, zou ze haar kroon verliezen. Hier blijkt ineens, dat de Gemeente, dat wil zeggen, de gelovigen in de Gemeente, een kroon hebben. Een kroon? Een kroon, een lauwerkrans was in die tijd een teken van overwinning. O ja, eerder had de Gemeente van Smyrna ook een brief gekregen.

“Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”

Openbaring 2:10

Gelovigen krijgen de kroon des levens niet cadeau. Ze kunnen hem ook niet verdienen. Ze krijgen hem alleen als ze onder beproeving, ja zelfs onder verzoeking, tot het einde toe volharden. Dat is geen kleinigheid. Uit eigen kracht of prestatie kan de gelovige, dit niet bereiken. Wat moeten we daar dan mee?

Aan de Gemeente schreef de apostel Paulus eerder:

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.”

1 Korinthiërs 10:13

Uit deze teksten blijkt, dat het er echt op kan aankomen. Wat moet de gelovige dan doen? Vasthouden wat hij heeft. Hij kan onder druk gezet worden, om het allemaal maar op te geven. Er komt toch niks van. En die Wederkomst? Nou ja, dat weten we ondertussen ook wel beter. Doe nu maar gewoon net als alle anderen. De tactiek van de vijand is, om de gelovigen in een isolement te drijven. Hij moet de indruk krijgen, dat hij zo ongeveer de enige is, die zulke ouderwetse opvattingen heeft. En waar vindt hij iemand, die ook vasthoudt? Het gaat er om, dat de gelovige vasthoudt wat hij heeft ontvangen. Wat heeft hij dan ontvangen? Dat wisten de Corinthiërs al. Paulus schreef in zijn brief:

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.”

1 Korinthiërs 15:1

Gelovigen moeten zich niet van de wijs laten brengen. Ze moeten zich niet laten intimideren. Door de brief van de Here Jezus, riep de apostel Johannes de Gemeente toe: Hou vast, wat je hebt! Dan zul je de kroon des levens ontvangen.

Bij alles, wat we vandaag horen en zien, kunnen we ons afvragen waar het allemaal heengaat? Wat gaat er allemaal gebeuren? De duisternis valt over onze beschaving, of wat daar nog van over is. Is dit geen doemdenken? De Here Jezus zei eens tegen Zijn discipelen:

“Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.”

Johannes 9:4

Beleven wij dat nu? Praten we elkaar zo niet de put in? We kunnen ook niet met de Zuid-Afrikanen zeggen: alles sal reg kom! We moeten realistisch zijn en de dingen onder ogen zien. Daar worden we vandaag niet vrolijk van. Een ding staat vast: hou vast, wat je hebt. Want de overwinning, de kroon des levens, willen we niet missen.

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk