De Heilige Wet

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

Romeinen 7:12

Schriftlezing

“Of weet gij niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijn jullie ook dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij voor God vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen; maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat van de Geest en niet in de oude staat der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

Romeinen 7:1-12

Boodschap

De Wet. Daar horen we niet graag over. We moeten eigenlijk niets hebben van regeltjes. Maar als we even nadenken kunnen we niet buiten wetgeving. Stel u voor: of de verkeerslichten nu op rood of groen staan, maakt niet uit. We rijden gewoon door. Het is waar, dat steeds meer mensen zich er vaak niet aan storen. Het kan nog wel even. De wetgeving is ingesteld om een veilige en rechtvaardige samenleving te regelen. Maar we zien, dat er in de praktijk niet veel van terecht komt. De wet wordt vaak onder de voet gelopen, de straf die er op staat loopt al te vaak af met een sisser. Maar wetgeving is niet iets van de laatste tijd. Toen het volk Israël uit Egypte wegtrok, kreeg Israël de Tien Geboden. Die wet regelt de verhouding tussen God en mens, en tussen mensen onderling.

In zijn Brief aan de Galaten schreef de apostel Paulus, dat de Wet een tuchtmeester is tot Christus. Hij bedoelde hiermee, dat de Wet een begeleider is, die ons naar Christus voert. Waarom eigenlijk? Het probleem is, dat wij die Wet niet kunnen houden. Daardoor worden we ons bewust, dat we Christus nodig hebben. Telkens overtreden wij Gods Wet en doen dingen, die niet kloppen. Juist daarom kwam de Here Jezus om de schuld, die de mensen tegenover God opgebouwd hadden, te voldoen. Gods Zoon kwam naar deze wereld om de verbroken relatie tussen God en mens te herstellen. Dat herstel vond plaats op de heuvel Golgotha op Goede Vrijdag, toen de Here Jezus uitriep: het is volbracht. Zijn offer maakte voor de mens de weg vrij om tot God te kunnen gaan. Wie erkent, dat hij tegen Gods Wet gezondigd heeft, kan bij het kruis vergeving ontvangen. Op het moment, dat de mens daar zijn zonde belijdt, wordt hij van vervolging en straf ontslagen. Niemand kan zeggen, dat hij nooit gezondigd heeft. Daarover schreef de apostel Johannes:

“Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.”

1 Johannes 1:8-10

Wat is zondigen? Het betekent: het doel missen Zondigen betekent, dat de mens het doel mist, dat God voor hem bedoelt. Zelfs al zou iemand kunnen zeggen, dat hij nooit gezondigd heeft, valt hij onder die wet. In zijn Brief aan de Romeinen schreef de apostel Paulus:

“Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.”

Romeinen 11:32

Dat slaat op Israël, maar het geldt ook voor de niet-Joden. Dat zijn zij, die gelovig zijn geworden. Is God dan onrechtvaardig? Nee, aan de Galaten schreef de apostel Paulus:

“Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.”

Galaten 3:22

Daarom schreef hij aan de Gemeente van Corinthe:

“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

2 Korintiërs 5:20-21

De Wet is heilig en goed. De Wet heeft niets van zijn kracht verloren, maar is nog altijd van kracht. De Here Jezus is niet gekomen om die Wet te ontbinden. Hij zei:

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Mattheüs 5:17-18

Laat ik het zo zeggen: op eigen houtje kunnen wij niet aan Gods Wet voldoen. Daarom is ieder mens schuldig, ook al vindt hijzelf van niet. Schuld moet betaald worden. En die schuld kan geen mens betalen. In dat geval heb je een advocaat nodig, een pleitbezorger, die het voor je opneemt. De enige weg die open staat werd door de apostel Petrus aangegeven:

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”

Handelingen 4:12

We kunnen er niets aan doen, dat we als zondaar geboren werden. We kunnen er alles aan doen om het niet te blijven. We worden getoetst aan de hand van Gods Wet. De weg wordt duidelijk aangegeven. We hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het gaat er om of we die nemen of niet. Daarom, als het nog niet gebeurd is: laat u met God verzoenen. Want “de wet is heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk