Kerst

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Jesaja 9:5

Schriftlezing

“De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.”

Mattheüs 1:18-23

Boodschap

De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

Mattheüs 1:18

Er zal een kind geboren worden. De manier waarop dit gaat is uniek. Wat is dat dan voor bijzonder kind? De Engel zei tegen Jozef: Maria “zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.”

Dit kind krijgt meteen zijn bestemming en die is ook niet alledaags. Hij zal een redder zijn. Dat redden is uit de macht van een vijand. Dat betekent dat er geweld aan te pas zal komen. Is dat Kerstfeest? Ik dacht altijd dat vrede op aarde bij Kerst hoorde. Kerstfeest was niet altijd, zoals wij het vandaag beleven. De eerste Christenen werden verdrukt en vervolgd. De boodschap van God’s heerschappij klonk als muziek in hun oren. Voor hen betekende vrede einde van vervolging en onderdrukking. Dan lazen ze uit Psalm 2 waarin de Messiaanse koning met Gods vijanden afrekent. “Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.” Dat klinkt ons vreemd in de oren. Zo kijken we toch nooit naar Kerst! Toch is het niet zo vreemd als het lijkt, want in het Nieuwe Testament lezen we:

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.”

1 Johannes 3:8b

Iemands persoonlijke omstandigheden spelen blijkbaar een rol, hoe hij dit feest beleeft. Vele eeuwen later, in 1724, zag de 39-jarige Johann Sebastian Bach het heel anders. In de Kerstcantate voor de eerste Kerstdag zong een tenor: “God voor wie de aarde te klein is, de wereld en de hemel kunnen Hem niet bevatten.” En dan de onverwachte tegenstelling: “Hij wil in een krappe kribbe liggen.” Bach was sprakeloos. De hemel en de aarde zijn te klein voor God, toch wil Hij in een kleine kribbe liggen. Kerst betekent, blijkbaar niet alleen afrekening met een vijand, redding van een volk, maar ook verwondering. Hoe beleven wij Kerst? Bij een volgepakte zangavond in de Royal Albert Hall in Londen zongen 6000 mensen kerstliederen. Daar zong ook een tenor. Toen hem gevraagd werd wat Kerst voor hem betekende zei hij, het samenzijn met de familie. Hij kreeg applaus. Hoe beleven we Kerst? Iemand die kritisch naar Kerst keek zei, dat het feest versuikerd is. Alles is zoet en lief. Je mag de sfeer niet bederven. Kunnen we ons nog verwonderen? De cultuur mag niet ons geloof bepalen. We moeten geloof en cultuur uit elkaar houden. We lijden aan een overdaad van reclame en kunstmatige sfeer. Dat de heerschappij op zijn schouder ligt, wordt vergeten. Gods Woord noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Als de strijd gestreden is, komt er vrede. Dat is nog niet vandaag, maar toekomst. Als het Kerstkind in ons hart geboren is, kunnen we nu al Vrede in ons hart hebben. Natuurlijk mogen we Kerstfeest vieren, samenzijn met de familie. Geniet er van, daar is niets mis mee. Maar dáár kwam Hij niet voor. Zoals we vandaag naar het Kerstfeest kijken, heeft de cultuur het Christusfeest overweldigd. De samenleving is in rep en roer, want het wordt Kerst. Maar om wat, om Wie gaat het eigenlijk? Mag de door God gegeven Zoon er ook bij zijn op zijn verjaardag? Hebt u Hem ergens gezien op straat, in de winkels? Waar is Hij? Hoe heette Hij in de Kerstnacht? Pas op de 8e dag na Kerst kreeg Hij Zijn Naam:

“Gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.”

Mattheüs 1:21

“Want de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”

Handelingen 4:12

Zoals deze tekst zegt, die redding heeft niet alleen te maken met het tijdelijke maar heeft consequenties voor de eeuwigheid, waar ieder mens voor komt te staan. De vijand werd overwonnen op het kruis van Golgotha. De geestelijke strijd duurt nu nog voort. Hoe kan de strijd voortduren, als de vijand verloren heeft? De Duitse soldaten zeiden het zelfs hardop. En wat gebeurde? Gaf de vijand op? Nee, de tegenstand en de vernielingen werden alleen maar erger. Zo is het ook in de eindstrijd zoals voorzegd door de profeet:

“Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

(…)

En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.”

Zacharia 14:3-5, 9

Voor wie het vergeten was. Hij op wiens schouder de heerschappij rust verliet op Hemelvaartsdag de aarde van de Olijfberg. Bij Zijn Wederkomst komt Hij ook op die plaats terug. Dat betekent het definitieve einde van de vijand, de Antichrist en de redding van Zijn volk, allen die Hem als Heer en Heiland in hun leven hebben aanvaard.

Amen.

~Dr. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk