Een Nieuw Begin

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

“Zult Gij ons niet doen herleven?”

Psalm 85:7

Schriftlezing

“Voor de koorleider. Van de Korachieten. Een psalm. Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o HERE, in het lot van Jakob hebt Gij een keer gebracht; Gij hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven, al hun zonden bedekt. Gij hebt weggedaan al uw verbolgenheid, U afgewend van uw brandende toorn. Herstel ons, o God van ons heil, doe teniet uw afkeer van ons! Zult Gij voor altoos tegen ons toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge? O HERE, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil! Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt; want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten; maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid. Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel. Ook zal de HERE het goede geven, en ons land zal zijn gewas voortbrengen; gerechtigheid zal voor Hem uitgaan en zijn schreden richten op de weg.”

Psalm 85

Boodschap

Dit keer is de keus op een psalm gevallen. Daar zijn alle menselijke evaringen terug te vinden. Daarom blijven ze actueel. In veel gevallen zouden ze gisteren geschreven kunnen zijn. Dit keer gaat het over een periode in het leven van het volk Israël. Het is het volk, Dat nog iedere dag op televisie en in de krant terug te vinden is. Het is opvallend hoe dikwijls Israël in het nieuws is en tot in de finesses de gebeurtenissen worden vermeld. Dat wil zeggen: heel dikwijls erg éénzijdig. Hoe men ook over Israël denkt, God heeft dit volk met een bepaald doel apart gezet. Het is niet beter dan andere volken. Het huidige Israël beantwoordt daar niet aan Gods doel. Toch komt God met dit volk tot zijn doel. Maar er staat nog heel wat te gebeuren. De profeet Zacharia, hoofdstuk 12 schildert een onheilspellend toekomstbeeld van Israël. Alle volken uit de oudheid zijn verdwenen, alleen Israël bestaat nog. De geschiedenis van Israël is nog niet voltooid. Politieke leiders doen hun uiterste best vrede in het Midden Oosten tot stand te brengen. Dit is bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Het kernprobleem is niet politiek maar geestelijk. Dat willen politieke leiders niet inzien, en het verklaart hun mislukkingen. Zolang Israël niet tot God terugkeert, en zijn Messias, Jezus Christus niet erkent, komt er geen verandering in de situatie. De geschiedenis van Israël is er een van vallen en opstaan. Als het volk afweek volgde altijd tuchtiging. Vandaag noemen dat straf. Dan keerde het volk tot God terug. De psalmist pleit ervoor dat ze eindelijk eens en voor altijd tot God terugkeren. In de eerste 4 verzen dankt de psalmist voor wat God gedaan heeft. Dan valt er ineens een stilte. De psalmist begint te smeken. Het was weer mis. Hij jammerde niet, hij pleitte maar strekte zich uit in hoop:

“Zult Gij ons niet doen herleven, opdat Uw volk zich in U verheuge.”

Psalm 85:4

In het boek Jeremia had God een rechtszaak met Zijn volk. God heeft hen verlost uit Egypte en hoe vaak heeft Hij hen al niet verlost. Dan dienen ze Hem en het gaat weer goed. Maar dan worden ze ‘modern.’ Het is niet meer van deze tijd. Er komt verval, afval. God accepteert dit niet. Er volgt straf, geen eindafrekening maar corrigerende straf. God geeft Zijn volk niet op. Maar die correcties zijn niet goedkoop. Israël wordt onderdrukt, de vijand is de baas in het land. Er ontstaan sociale spanningen, er is misoogst, ziekte. In het begin van deze psalm ziet het er allemaal zo goed uit. God was het land gunstig gezind. Dan begint de narigheid opnieuw. Hoe kan de negatieve situatie omgekeerd worden? Door Opwekking! Hier zien we de samenhang van Opwekking en Oordeel. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. De Opwekking kwam steeds weer door het oordeel heen. Hetzij in persoonlijk of in gemeenschappelijk leven, of beide. Dit is de bijbelse weg. Door Jezus Christus zijn Christenen ook Gods volk. Wat Israël overkomen is, dient ons tot voorbeeld. Het gaat om Gods volk, dat zijn zij, die wedergeboren zijn en in Hem geloven. Dat is de Gemeente van Jezus Christus. Hoort u daar bij? Er zijn mensen, die niet in Hem geloven. Vandaag hoeft het allemaal niet meer. Het is niet meer van deze tijd. God laat dat niet over Zijn kant gaan. Hij laat toe dat er moeilijkheden in het land komen.

We zien het in de krant en op TV. Ergens heeft de politie een bureau in de school! Ergens anders deelt hij snoepjes uit. Afpersing in de winkels; geweld op straat; economische problemen. Propaganda: driekwart van Nederland is tegen Israël. En God zegt in Zijn Woord, dat we voor de vrede van Jeruzalem moeten bidden! Hoe kon het allemaal zover komen? De weg van de opwekking. Hoe werkt dat? Alle opwekkingen zijn begonnen in en met gebed. Daarop volgde altijd zondebesef, verootmoediging en schuldbelijdenis tegenover God en de naaste. Dit zijn versleten maar nog altijd bijbelse begrippen met dezelfde betekenis en werking.

Er is een algemeen en wijdverbreid gebrek aan eerbied voor God. Heilig, heilig, heilig, betekent diepe eerbied voor God. Elke generatie heeft zijn eigen opwekking nodig. Wij dus ook. God alleen kan die geven. Die kunnen we niet maken, organiseren. Er is maar één mogelijkheid: op de knieën. Wie weet nog wat er gebeurde in Cambuslang, in Truro, in Nijkerk, in Gorinchem in Goes, en op andere plaatsen in Nederland. Bij navraag naar boeken over Opwekking in een evangelische boekhandel, was het antwoord: nooit van gehoord! Is dit verlangen naar de goede oude tijd? Die is er nooit geweest. Opwekking beroert de samenleving. Er ontstaan twee reacties. Een herleving van ingeslapen christenen, afgedwaalden keren terug. Velen komen tot geloof. En: er komt tegenstand. Er is een uitweg uit de onmogelijke situatie. We zingen: God is Dezelfde nu, Bij Hem is geen verandering. De verandering moet bij ons gebeuren. De Gemeente heeft een roeping. Licht in de duisternis, of niet. Het zout der aarde, of niet! We worden in slaap gewiegd door de welvaart. Wat betekent economische groei in een land waar voor God geen plaats is? Een Europa waarin voor de Joods-christelijke wortels geen plaats is. Godsdienst, nou ja, vooruit dan maar. Maar vooral geen christelijke godsdienst! Laten we dat gebeuren? De Bijbel leert, dat Opwekking en Oordeel met elkaar samenhangen. Dit is niet bedoeld als dreigement. Maar de geschiedenis leert, dat het zo werkt. Wat moet ik daar mee? De verandering begint niet in het Kabinet, niet in het Parlement niet in het Paleis, maar in de Gemeente. Het moet bij ons beginnen. In de bidstond, in het atelier van de Heilige Geest. We komen niet bijeen om een versje te zingen, een psalmpje te lezen en een gebedje te doen. In de Gemeente van Christus zijn we in de tegenwoordigheid van God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. De Vader van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Wat deed Hij voor ons? Dat vinden we toch alstublieft niet gewoon. De psalm eindigt met de woorden:

“Waarlijk, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont.”

Psalm 85:10

Een nieuw begin is mogelijk. Maar dan moet het in de Gemeente van Christus beginnen. Opwekking is dan niet handen omhoog, maar knieën naar beneden.

“Herstel ons,o God van ons heil, doe teniet uw afkeer van ons! Zult Gij voor altoos tegen ons toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge? O HERE, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil!”

Psalm 85:5-8

Amen.

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk