De zekere toekomst van de christen [Serie]

Gods Woord

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.”

2 Timotheüs 3:16-17

Schriftlezing

“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”

2 Timotheüs 3:1-17

Studie

Dit Schriftgedeelte plaatst de gelovige meteen in het kader van de zware tijden, die voorzegd zijn en waarin we nu leven. Dan is het nodig, dat we vaste grond onder de voeten hebben, en dat is Gods Woord. De Here Jezus zei:

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

Mattheüs 24:35

Hoe dit Woord in de loop der eeuwen ook aangevallen onteigend en verbrand werd, het staat nog altijd recht overeind. Talloze generaties hebben vanuit dit Woord geleefd, hebben er op vertrouwd en hebben daarin de vaste grond gevonden voor hun aardse leven en het uitzicht op het eeuwige leven. Het is, om zo te zeggen, de routekaart voor het leven, die de weg wijst tot over de grens van leven en dood. Wie voor het leven en voor de eeuwigheid een betrouwbare gids wil hebben, waar hij op aan kan, kiest voor Gods Woord. Het vaste fundament:

“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.”

1 Corinthiërs 3:10-11

De apostel heeft vervolgingen doorstaan. Zijn geloof is tot het uiterste op de proef gesteld. Soms wanhoopte hij aan zijn leven. Maar dat Woord heeft hem nooit in de steek gelaten. Maar, voegt hij er veel betekenend aan toe, dat ieder die wil leven zoals God het bedoelt en vruchtdraagt, vervolgd zal worden. Maar, zei de apostel: uit al die situaties heeft God mij gered. Het is duidelijk, dat het leven van de gelovige niet over rozen gaat. Zoals een spreekwoord zegt: “God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.” En daar gaat het om. En die bestemming wordt bereikt, aan wie aan Gods Woord, dat onwankelbare fundament, vasthoudt en daarop zijn leven bouwt. Dit woord heeft blijvend, ja goddelijk gezag. Dit is de enige weg tot behoud:

“Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.”

Johannes 12:48-50

Ieder mens zoekt naar zekerheid in het leven. Zelfs voor de alledaagse dingen in het leven, gaan we in de grote en kleine dingen na of het wel betrouwbaar is. Of we er op aan kunnen. Niemand neemt die nieuwe baan aan als hij enig vermoeden heeft, dat het bedrijf binnenkort failliet gaat. Niemand sluit een huwelijk als het bij voorbaat duidelijk is, dat het na drie maanden fout gaat. Bij gladheid gaat niemand de straat op als hij weet, dat hij straks uitglijdt en een been breekt. Wie wil in het leven uitglijden? Immers niemand! Wie op Gods Woord bouwt en er naar leeft, heeft zekerheid. Dat wil niet zeggen, dat het leven van de Christen van een leien dakje gaat. Als de gelovige in de problemen raakt, mag hij weten, dat God voorziet in wat hij nodig heeft. Luister maar:

“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Johannes 16:33

Ook als we het niet begrijpen, en als het niet goed gaat, er is een vangnet:

“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Romeinen 8:26-28

Om al deze redenen is het belangrijk dat we een vast fundament te hebben. We kunnen niet zonder. Geen schipper gaat de haven uit, als hij geen kompas heeft om zijn richting te kunnen bepalen. Welk zinnig mens leeft er op los zonder kompas met de gedachte, het zal allemaal wel goed komen? We kunnen niet zonder kompas, we kunnen niet in de toekomst kijken, Gods Woord wel. Het gelezen Schriftgedeelte maakt ook duidelijk, dat we mensen zullen tegenkomen, die onhandelbaar zijn. Ja, dat er zullen zijn, die de waarheid verwerpen. Het zijn mensen zonder kompas waarmee we in discussie of zelfs botsing kunnen komen. Juist dan is het nodig, dat vaste fundament te hebben. Het gaat niet om eigenwijs te zijn. Christenen zijn ook niet beter, dan mensen, die geen Christen zijn. Maar er is iets anders. Zij hebben dat kompas, dat iedereen mag hebben. Maar velen willen het niet of denken dat het onbetrouwbaar is. Over de Christenen schreef de apostel:

“Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen,”

Efeziërs 4:20

Ze zijn niet beter, maar anders. Hun positie in Christus, zoals in de volgende studie beschreven wordt, maakt het verschil.

~Dr. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk