De zekere toekomst van de christen [Serie]

De geestelijke strijd

“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Efeze 6: 11-12

Schriftlezing

“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.”

Efeziërs 6:10-20

Boodschap

De vijand, die hier met zijn strijdmacht wordt beschreven is niet minder dan de vorst der duisternis. Hij is “de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeziërs 2:2 De apostel duidde zijn roeping aan “om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor Zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus.” Romeinen 1:5-6 Zo kon hij aan de Gemeente schrijven:

“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.”

Colossenzen 1:13-14

Dit is het verschil tussen kinderen van de gehoorzaamheid en de ongehoorzaamheid. Het overbrengen van mensen uit het domein van de ongehoorzaamheid naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, gaat gepaard met geestelijke strijd. In die strijd beschikt de vorst der duisternis over een zeer misleidend en gevaarlijk wapen:

“De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.”

2 Corinthiërs 11:14

Hoe zouden gelovigen op eigen in zicht en kracht de strijdmethode van de vijand kunnen ontmaskeren? Daarom heeft God de gelovige in Zijn Woord aan de gelovigen een wapenrusting verstrekt, waarmee hij volkomen beschermd en bewapend in de geestelijke strijd kan staan en staande blijven. Alleen met dit Woord kan hij bestand zijn tegen de misleiding van de tegenstander. Het opvallende is, dat van alle delen van de geestelijke wapenrusting er maar één aanvallend is. Dat is het zwaard des Geestes, Gods Woord. Toen de Here Jezus door de satan verzocht werd, ging Hij niet met hem in discussie maar zei tot driemaal toe: “Er staat (ook) geschreven.” Daarmee kon de tegenstander het doen en droop af. De overige delen van de wapenrusting zijn om de gelovige te beschermen. Daar wordt het gebed aan toegevoegd. Het wijst op de volkomen afhankelijkheid van de gelovige van de verbinding met zijn hemelse Vader. Hier gaat het om de positie van de gelovige, zoals die in de eerste overdenking beschreven werd. Er moet een ononderbroken relatie met het hemelse hoofdkwartier zijn. In de geestelijke strijd staat niet de ervaring, maar de waarheid voorop. Dat is de samenbindende factor, die alle onderdelen van de uitrusting bij elkaar houdt. Als de waarheid niet langer gezaghebbend is, is de gelovige geestelijk ontwapend en een speelbal van machten, waar hij op geen enkele manier tegen opgewassen is. De geestelijke waarheid kan alleen gekend worden door Gods Woord. De gelovige moet dat Woord kennen en weten hoe er mee om te gaan. Daarom is persoonlijke en gezamenlijke Bijbelstudie geen luxe maar noodzaak. Dat geldt ook voor het gebed. Daar valt niet op af te dingen. De verleiding, die vandaag zijn duizenden verslaat is de ervaring, die gelovigen zeggen te hebben. Er zijn talloze vormen van misleiding. De gevaarlijkste vorm van misleiding is als het echt lijkt. Daar verschijnt de vijand als een engel des lichts. De vijand spreekt of komt met beelden in Bijbeltaal, waarmee de gelovige in de val loopt, om dat hij zich niet aan Gods Woord houdt en zich laat meeslepen. Daarom schreef de apostel:

“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook.”

2 Thessalonisenzen 2:3

De grootste fout, die een gelovige kan maken is als hij denkt, dat hij niet misleid kan worden omdat hij de Heilige Geest heeft. Als dat zo was, zou de waarschuwing van de apostel zinloos zijn. Hij moet alles toetsen aan de hand van Gods Woord. Zelfs als bijzondere verschijnselen of wonderen daarmee in strijd zijn, moet hij die verwerpen. Ook als hij daarin alleen komt te staan. Zolang hij niet zeker van de zaak is, moet hij een afwachtende houding aannemen. De apostel maakt duidelijk:

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.”

2 Thessalonisenzen 2:9-10

Ook hier blijkt weer, dat het niet op ervaring maar op de waarheid aankomt, niet op verschijnselen. Velen hebben er moeite mee, dit te aanvaarden. Als je toch het wonder voor je ogen ziet gebeuren, kun je het dan ontkennen? Als het gaat om de keus tussen waarheid en wonder, kiezen de meesten voor het wonder. Dat is precies de verkeerde weg. Bestaan er dan geen wonderen? Ja, natuurlijk, maar Gods wonderen zijn nooit in strijd met Zijn Woord. De apostel Paulus gebruikte beelden uit de Romeinse sport en militaire bedrijf van zijn tijd. Het pantser is het borstschild van de Romeinse soldaat. Daarmee werd het hart beschermd. Hiermee bedoelde de apostel voor de gelovige de bescherming van de gevoelens, het geweten en de verlangens. Door zijn sandalen kon de Romeinse soldaat op zijn weg zijn voeten beschermen. De bedoeling is, dat de gelovige op zijn weg de moeilijkheden overwint en in staat is om het evangelie in woord en daad uit te dragen. Maar voor alles moet hij het schild van het geloof hanteren. Daarmee kan de gelovige de aanvallen op hem afweren. Hij bevindt zich in vijandelijk bezet gebied. Johannes schreef:

“Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.”

1 Johannes 5:19

Zonder de tekst geweld aan te doen kan vertaald worden: “in de Boze ligt,” dat wil zeggen in de macht van de Boze. De gelovige leeft en beweegt zich in vijandelijk gebied met een intelligente superieure macht als tegenstander. Daarmee moet hij zich terdege goed bewust van zijn positie in Christus zijn. Alleen zo kan hij standhouden. Daar bij moet de gelovige afstand nemen van wereld denken en van wat in de cultuur als normaal aanvaard wordt:

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Romeinen 12:2

Dat hier een spanningsveld voor de gelovige ligt, behoeft geen verdere uitleg. Met het schild van het geloof wordt niet bedoeld hoe sterk hij wel is. Hij gelooft niet in zijn geloof, maar in God.

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

1 Johannes 5:19

Met de helm des heils word het denken afgeschermd voor verkeerd denken. Met de ter hand neming van het zwaard de Geestes wordt het actieve gebruik van Gods Woord bedoeld. De gelovige behoort het te kennen en te weten hoe er mee om te gaan. Het ontbreken van het gebed is in veel gevallen het grote probleem. In plaats van kniewerk wordt al te vaak weer een methode, een andere benadering, een seminar of workshop bedacht om uit de problemen te komen. In de loop der jaren zijn ze in series voorbijgetrokken. Geen er van heeft stand gehouden. De conclusie was, dat die uiteindelijk niet werkten. Men kent er zelfs de namen niet meer van. Voor de wapenrusting Gods om stand te houden bestaat geen alternatief. Wie die wapenrusting niet gebruikt maar het op een andere manier probeert, zal het tegen de onzichtbare machten der duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten, afleggen. Zij lachen om het knutselwerk van theologen.

Volgende week wordt stilgestaan bij het Gebed, een machtig wapen, dat God ons in handen geeft. Het is niet bedoeld om te “verroesten” het moet doorlopend gebruikt worden. Er moet geleerd worden hoe dit wapen te hanteren. Aan de ene kant leven we als gelovige in totale afhankelijkheid van God en zijn zelf machteloos. Aan de andere kant en in de positie van gelovige staan we aan de kant van de overwinning en is de gelovige in het gebed tegenover de vijand onweerstaanbaar.

~Dr. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk