Opstanding

“Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.”

Lucas 24:44-45

Schriftlezing

“En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zei tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”

Lucas 24:36-49

Boodschap

De Opstanding is niet los verkrijgbaar. De Opstanding kan alleen goed begrepen worden, wanneer die in zijn oorspronkelijke kader wordt geplaatst. Met de Opstanding van Jezus op de Paasmorgen denken we meestal niet aan het Oude Testament. We staan er zelden bij stil, dat de inhoud van de 4 Evangeliën bijna helemaal tot het Oude Testament hoort. Met de kruisiging op Goede Vrijdag werd het Oude Verbond afgesloten.

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Johannes 19:30

Daar werd Gods belofte uit het Paradijs ingelost. Wat had God beloofd? De komst van de Verlosser.

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Genesis 3:15

De verlosser voor alle mensen. In het Verbond met Abraham werkte God Zijn heilsplan uit door middel van het volk Israël. God had tegen Abraham gezegd:

“Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”

Genesis 12:2-3

In zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, die haar eigen godsdienst had zei Jezus:

“Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.”

Johannes 4:22

De opstanding van de Here Jezus luidt een nieuwe fase in van Gods heilsplan met de volken. Wat had de Here Jezus daarover gezegd?

“De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.”

Lucas 16:16

Het Lucas-evangelie bevestigt de uitspraak van Jezus met de woorden: “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.” Maar de discipelen begrepen het niet: “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.” Met de Opstanding wordt het Nieuwe Verbond met Israël ingeluid. De Hebreeënbrief zegt over Jezus:

““Gij zijt priester in eeuwigheid – in zoverre is Jezus ook van een beter Verbond borg geworden.”

Hebreeën 7:21-22

Door de Opstanding, het begin van het Nieuwe Verbond gebruikt God het volk Israël voor de uitvoering van Zijn heilsplan voor alle mensen. Over de hectische situatie in de Tempel op de Pinksterdag lezen we:

“Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. (…) dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.”

Handelingen 2:14, 17-18

Dat werd de Messiaanse Gemeente op de Pinksterdag. Toen de discipelen daarna in de Tempel getuigden van de Opstanding van Jezus waren vooral de vrijzinnige geestelijke leiders woedend:

“En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.”

Handelingen 4:1-2

Maar de bezoekers in de Tempel dachten er heel anders over:

“En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, (…) En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.”

Handelingen 4:32a-33

Dit is dus de Joods-Messiaanse Gemeente. Maar het heil is bedoeld voor alle mensen. Hoe krijgen wij er als niet-Joden deel aan? Zelfs tegen de grote Joodse Schriftgeleerde Nicodemus zei de Here Jezus:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Johannes 3:3

Dat is dus de voorwaarde. De apostel Johannes zei: “Het heil is uit de Joden.” Maar als ik iedere dag hoor en zie wat er op de televisie over Israël gezegd wordt, dan klopt dat toch niet! Maar over wie gaat het dan? Over het Israël, dat de Messias verwerpt en de Palestijnen. Over Messiasbelijdende Joden hoor je niet in het nieuws. Dat is de Gemeente, die op de Pinksterdag ontstond. En hoe gaat het verder? Wat zei de apostel Paulus tegen de niet-Joden in de Gemeente van Rome?

“Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, (…) Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? (…) Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.”

Romeinen 11:13-15, 17

Wij mogen er bij zijn.

“Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.”

Efeziërs 2:14-16

Uit dit alles blijkt, dat de Opstanding niet los verkrijgbaar is.

~Dr. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk